خاطرات علینقی عالیخانی/نوار ۱۲ – ویکینبشته

شرحی هم از طرف جمعی از مستخدمین دولت و غیر مستخدمین دولت رسیدهاست که چون مفصل است از قرائت آن صرفنظر میکنم وخلاصه آن این است که عدهای از افراد بی بضاعت برای اینکه از پرداخت کرایه منزل که واقعا خیلی سنگین و سرسام آور است نجات پیدا کنند وکمکی به هزینه زندگانیشان بشود از اراضی شمال نهر کرج خریداری کردهاند و چند سال است هر کدام شاید یک ساختمان مختصری هم برای خودشان کردهاند یا در دست ساختمان است اداره لوله کشی سال گذشته اعلان کردهاست که چون اراضی مزبور برای تصفیه خانه لوله کشی لازم است این اشخاص بایستی اراضیشان را به اداره لوله کشی بفروشند و قیمت راهم بنرخ سال ۱۳۲۳ بگیرند معلوم نیست اداره لوله کشی با چه مجوزی چنین اعلانی کرده و چنین تصمیمی را گرفتهاست (حاذقی ـ کار عمومی مقدم بر منافع خصوصی است) آقا منافع افراد را هم باید در نظر گرفت وحقوق طبقه مستخدم دولت و طبقه ضعیف را هم باید مراعات کرد و باید به آنها کمک کرد.

نقشه کرج ( Karaj map ) و حومه آن باجزئیات کامل و درمقیاس های مختلف درحال نمایش است. همچنین یک مرکز اطلاعات گردشگری و هتل تبریز در آنجا وجود دارد که دارای اتاق هایی برای اقامت است. مجلس شورای ملی ـ آییننامه جدید دارای معایبی است که باید در عمل معلوم و تدریجا اصلاح شود ولی بعضی از مواد آن از قبیل ماده ۸ که اعتبار نامههای نمایندگان در جلسه کمیسیون تحقیق رسیدگی و احتمال هر گونه سازش بین کمیسیون با دولت و یا نمایندگان با کمیسیون داده میشود چنانکه تمام اعتبارات نامههای این دوره بی سر وصدا گذشت و هیچکس نفهمید که دخالت دولت در انتخابات دوره ۱۶ تا چه حد بوده و نسبت بعدم صلاحیت بعضی از نمایندگان که افکار عمومی به انتخاب آنها موافق نبود رویه قضایی کمیسیون تحقیق چه بودهاست و چنانچه بدینمنوال بگذرد کاربجایی خواهدرسید که هیچیک از نمایندگان با آرای طبیعی مردم انتخاب و وارد مجلس نشوند وهیچوقت کشور ایران دارای حکومت ملی نباشد و تا ابد آن را جزو کشورهای عقب مانده قلمداد کنند وهمچنین ماده ۱۳۹ آییننامه جدید که شور در طرح فوری نمایندگان را موکول بجلسه بعد میکند و به اینجهت ممکن است ضررهای غیر قابل جبرانی نصیب مملکت بشود و یا این که نمایندگان برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی بترتیب قسم نخورند و نمایندگانی که بعد از افتتاح مجلس واردمیشوند و در هیئت رئیسه سوگند یاد نمایند و نیز تا سی نفر از نمایندگان درخواست نکنند دستور جلسه تغییر نکند ومطالب غیر مهم بر مطالب ضروری و فوری مقدم گردد که مواد مزبور برخلاف اصل ۱۱ قانون اساسی ومصالح مردم و مملکت تنظیم شده و بایدهرچه زودتر در آن مواد تجدیدنظر بعمل آید.

ماده سوم ـ مراسم سوگند در مجلس شورای ملی بطوریست که اصل ۱۱ قانون اساسی مقرر داشته و در ادوار تقنینیه سابق معمول بودهاست و ماده ۱۱ و ۱۲ آییننامه نسخ میشود. این بودفهرستی ازآنچه درسه ماهه اول اختیارات صورت گرفته وچنانکه فوقا اشاره شد کارهای اساسی دیگری نیز درجریان است که نتیجه آن درگزارش بعدی باطلاع خواهدرسید. ماده اول ـ ماده ۸ آییننامه جدید نسخ و بجای آن ماده نظامنامه سابق تصویب میشود ((پس از آنکه مخبرین گزارش شعب را در مجلس قرائت نمودند در مورد انتخاباتی که صحت آنرا شعبات تصدیق نموده و در مجلس معارض ندارد مجلس برای هر یک جداگانه رای میدهد و رئیس اسامی آنهایی که صحت انتخابشان محقق شده اعلام میکند.

عرض دومی دارم و آن این است که معمولا تصور میرود بعضی از مواقع که پیشنهادی میرسد شاید بعضی تصورات برود برای رفع این تصورات بنده عرض میکنم که مطابق اصول کلی هر قاعدهای که بگذرد. و مطمئن باشند با حسن نیت وخیرخواهی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که حافظ قانون اساسی میباشند کمترین خللی به ارکان قانون مقدس اساسی وارد نخواهد شد (صحیح است ـ احسنت) این قسمت را بنده نوشته بودم و به عرض آقایان رساندم از نظر این که مبادا اشتباهی بشود و سوء تفاهمی پیش بیاید اما راجع به این که جناب آقای مکی فرمودند که مخالفم با این جریان بنده هم بنوبه خودم یاد آوری میکنم و عرض میکنم که این قانونی است که از مجلس مؤسسان گذشته ((حائریزاده ـ قاچاق بود آن مجلس مؤسسان)) صراحت هم دارد که بایستی مجلسین قبل از هر کاری اقدام به تجدید نظر در این اصول بکنند ((صحیح است)) ((کشاورز صدر ـ بودجه را هم خوب نبود رسیدگی کنند)) به عقیده من هیچ کار نبایستی میکردند.

دولت با ایمان و عقیده راسخ مهیا شدهاست که برای اجرای منویات ذات مقدس ملوکانه زمینه معروض فوق را اساس کار و خط مشی خود قرار دهد وامیدوار است که با معاضدت و مساعدت مجلس محترمخ شورای ملی با تاییدات الهی و توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی روش نوینی را که مستلزم رفع مشکلات و نواقص فعلی و موجب تامین حسن جریان امور کشور و حصول ترقیات عمومی ملت باشد بموقع اجراء بگذارد (احسنت) اکنون اصول برنامه دولت را بشرح زیر تقدیم داشته از آقایان محترم تصویب آنرا تقاضا مینماید.

خوب پس این یک رکنش که داشتن صورت مجلس است که بگویند آقا صندوق نمره ۸ یا صندوق حسن آباد یا مسجد جامع این را فلان آدم و فلان آدم تزویر کردند، تقلب کردند عوض کردند وباید به محکمه سپرده شود، محکمه برود این که تویش نیست، انجمن هم امضاء نکرده، آخر این عمل قبیح که واقع شده این را هم آخر آقایان هر قدر انسان وجاهت ملیش زیاد شد هر قدر شاخصیت ملی و نمای مملکتیش زیاد شد به عقیده من باید بیشتر پای بند اصول باشد، رعایت کند که درسی باشد برای بعدها خوب این آراء را سوزاندند من آقایان استعلام میکنم از شما بعدها در مملکت هر رئیس انجمن یا هر انجمن بدون بینه، بدون اصول، بدون نشان دادن دزد، بدون نشان دادن جاعل بیاید به میل خودش این کار را بکند این برای مملکت صلاح است؟

۲- از سال ۱۳۴۶ به علت شکست قیام مسلحانه بهمن قشقائی در فارس و روحیه یاس و ناامیدی و فشار شدید مالی قشقائی ها ایادی رژیم شاه ارتباط خود را با آقای قشقائی آغاز کردند کوشش ساواک به نتیجه میرسد و بالاخره از سال ۱۳۵۲ مکاتبات و تماس مستقیم میان آقای قشقائی با دربار و علم و شاه و نصیری آغاز میگردد بدنبال این مکاتبات بدستور شاه از طرف ساواک مبالغی به عنوان پرداخت قروض و دیون های قشقائی به نامبرده پرداخت میشود و سپس مقرری ماهیانه معینی تصویب و از طرف ساواک پرداخت میشده است .

دکتر یزدی – اینجا البته زیر این نامه دستوراتی داده شده است که متاسفانه نمی توانم بخوانم بدنبال این نامه نامه دیگری است که اسدالله علم به ارتشبد نصیری نوشته است ، با ارسال نامه مورخ ۵۳/۴/۲۲ جناب آقای امیر اصلان افشار سفیر شاهنشاه آریامهر در بن و ضمائم آن امر مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ضرفصدور یافت ( ساواک به این موضوع رسیدگی نماید ) خواهشمندم دستور فرمائید اقدام لازم معمول و نتیجه را اطلاع فرمایند که بشرفعرض پیشگاه مبارک ملوکانه برسد . ۴- افرادی که در مرحله اتهام مجرم معرفی میشوند چون این یک مساله ساواک گونه است ساواک مطلع را متهم و متهم را مجرم معرفی می کرد و در شان مجلس اسلامی نیست افرادی که در مرحله اتهام مجرم معرفی میشوند اگر با بررسی لازم رفع اتهام شد و به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ماندند آیا به حیثیت مجلس صدمه ای وارد نشده و از آن گذشته جواب ملت ایران و حوزه انتخابیه نماینده چیست ؟

نایب رئیس ـ نامهها وتلگرافات به کمیسیون عرایض فرستاده میشود. بنده از مقام ریاست استدعا میکنم که عین این نامه را ببنده نوشتهاند مقرر فرمایند با یک شرحی به اداره لوله کشی بفرستند و توصیه مؤکد بشود که به این اشخاص تعدی نکنند (صدرزاده ـ برای پیشرفت لوله کشی باید یک مقررات خاصی وضع شود) عرایض دیگری هم داشتم ولی چون میدانم وقت گذشتهاست موکول میکنم بوقت دیگر. انواع ساندویچ، پیتزا، سوپ، سالاد با بهترین مواد اولیه با رعایت پروتکلهای بهداشتی در منوی غذایی فست فود توکا به چشم میخورد. در برنامههای کلیه دولتها که تاکنون معرفی شدهاند با مختصر تفاوت موادی بمنظور اصلاح امور و بهبود اوضاع مندرج بوده که مورد تصویب مجلس شورای ملی واقع گردیدهاست بنابراین میتوان گفت که موضوع اصلی یک جمله بیش نیست و آن اصلاح وضع کشور در شئون مختلف یعنی تهیه وسایل آسایش و ترقی سطح زندگی و سعادت هم میهنان عزیز خصوصا طبقات ضعیف و زحمتکش است جهت نیل باین مقصد اتخاذ اصول معین در طرز و روش کار که متناسب با منظور باشد ضرورت دارد تا کلیه امور اداری و اجتماعی و اقتصادی که مبنا و محور زندگانی مادی و معنوی جامعه میباشد بوجه مطلوب جریان یافته و احتیاجات عمومی را تامین کند دولت حاضر معتقد است که توجه باصلاح سازمان کشور و تصعیه آن را از هرگونه فساد و بی ترتیبی شایان کمال اهمیت است وبایستی مورد علاقه عموم اصلاح طلبان باشد، زیرا هرگونه فکر خوب و نقشه مفید برای اینکه بقالب عمل در آید باید در یک دستگاه اداری وارد ویا از همانجا ناشی شود و سیر کند تا به نتیجه برسد.

ماده دوم ـ جمله ((بلافاصله بطبع و توزیع اقدام و پس از ۲۴ ساعت ا زموقع توزیع)) مندرج در قسمت اول از ماده ۱۳۹ آییننامه ملغی است. این عقیده در نظر بندهاست باید اول این کار را میکردند حالا هم تعیین تکلیف باز با مجلس شورا یملی است که تصمیمی بگیرند البته روی مصلحت وخیر مملکت و سعادت ملت ایران وغیر از این نخواهد بود. نبوی ـ آییننامه مطابق آنچه بنده تصور میکنم فوایدی داشت و در بسیاری از موراد فواید آییننامه در مجلس مشهور شد (صحیح است) آییننامهای که در گذشته بود آنطوری که در سابق در مجلس عمل شد باعث ایجاد یک تشنجات تازهای شد و آن آییننامه قدیم بعضی از مقامات را نسبت به طرز کار مجلس ظنین نمود و کاری در مجلس مطابق آن آییننامه نمیگذشت این بود که یک عدهای در صدد برآمدند که وضع بهتری برای آییننامه در نظر بگیرند البته بنده عرض نمیکنم که این آییننامه هیچ نقصی ندارد همانطور که جناب آقای دکتر شایگان فرمودند نواقصی در آییننامه هست (قبادیان ـ زیاد هم هست) یک دوجا مواد متضاد است، موادی که در اول نوشته شدهاست مخالف آن چیزهایی است که در آخر آییننامه هست وبا یک فرصت بهتری باید نشست و اصلاح کرد (صحیح است)و ما هم حالا نمیتوانیم وارد بشویم به اصلاح آییننامه نباید که یکی دو مادهاش را اصلاح بکنیم و بقیهاش را که اصلاح لازم دارد آنها را کنار بگذاریم باید در آییننامه تجدید نظر بشود و مطابق معمول طرح در مجلس بشود وتصویب بشود در گذشته که آییننامه را در کمیسیون نوشتند باز این عجله شد و بطورموقت نوشتند و بطور موقت و با عجله در مجلس تصویب شد و این نواقص در آن پیش آمد اگرآن دوره هم میگذاشتند که این آییننامه مطابق قانون در مجلس طرح بشود قطعا اینطور نمیشد مثلا این طرحی که آقایان پیشنهاد کردند ذکر شده که فلان ماده نقض میشود و فلان ماده از آییننامه سابق بجایش گذاشته میشود در صورتی که آییننامه سابق نقض شدهاست و بایستی در قانون مطلب کاملا انشاء شده باشد که ما میبینیم به چه طرزی اصلاح خواهد شد (دکتر بقائی ـ ذکر شده) بنابراین این معایب در کارهست همانطور که آقایان محترم موافقت فرمودند که یک فوریتش راپس بگیرند موافقت بفرمایند که یک فوریت دیگر را پس بگیرند (یکنفر از نمایندگان ـ اصلا پس بگیرند بهتر است)این کار بهتر انجام خواهد شد، موضوع دیگری که فرمودند این بود که به کمیسیون برود الان کمیسیون برای این کار نیست (تیمورتاش ـ پیشنهاد شده که تعیین بشود) کمیسیون خاصی در دوره گذشته بود آن کمیسیون هم ماموریتش را انجام داد از بین رفت حالا مطابق همان فرمولهایی که آقایان پیشنهاد فرمودند جناب آقای رفیع و آقای تیمورتاش باید کمیسیون انتخاب بکنیم و بعد بفرستیم به کمیسیون.

شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مخصوصا شمرده صحبت میکنم واستدعا دارم آقایان نمایندگان محترم و مخبرین جراید این عرایض اصولی مرا کاملا دقت بکنند که هیچگونه تحریفی در ش داده نشود و تصور نکنید و نکنند و نرود کدخدای ناخواسته در عرض عرایض خیال تشنج یا تباین فکری با عدم الفت وائتلاف در نظرم باشد ما برای وصل کردن آمدیم، همه که اینجا جمع شدهایم ا زنمایندگان محترم تهران که تشریف آوردهاند اینجا و نمایندگان ولایات هم انشاء الله، انشاء الله برای خدمت به این مملکت و به این جامعه آمدهایم (انشاء الله) در جلسه قبل از هم مکرم و بمنزله پدرمن یک تذکری فرمودند که آن تذکر صحیح بود و هم کردند که من موضوع خاصی را در نظر دارم و نظر شخصی دارم از این جهت از شخص ایشان هم متشکر به ایشان هم عرض کردم استغفار میکنم و ایشان هم قبول فرمودند بنده در دو جلسه اینجا راجع به اساس انتخابات تهران اعتراض اسول کردم این اعتراض من یا از نظر کوتاهی بیان و عدم فصاحت یا از نظر تحریف ونظر خاص جوری جلوه کرد که تصور کردند من با افراد خاصی نظر مخصوصی دارم از اینجهت آقای کتر بقائی در روزنامه خودشان استعلامی کردند و من پاسخ روشن دادم و در ذیل آن استدعا کردم که اگر پاسخ من قانع کردهاست شما را بسیار خوب و گرنه بمن پاسخ بدهید، جوابی ندادند معلوم شد ارضا شد خاطر ایشان از از عرایض بنده، عرایض من چه بود؟

دیدگاهتان را بنویسید