قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانههای ایران و فروش سهام – ویکینبشته

۶- قرارداد مساعدت مالی اداره همکاری فنی راجع به برق شیرازوکشتار گاه تهران. ۶- -صدوربخشنامه باستانداران وفرمانداران برحسب امرآقای نخست وزیر برای استحضارازچگونگی وضع کارخانه هاوتکمیل وتوسعه آنهاومکاتبات لازم با وزارتخانههای مربوط که پس ازوصول جواب نتیجه بعرض مقام نخست وزیری رسیدهاست. با آنکه درهمه جابرای سازمان ژاندارمری باتوجه باجرای لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزی وتشنجات دیگری که ازطرف عناصر آشوب طلب بعمل میآید اشکالاتی وجودداشتهاست این سازمان بانهایت جدیت دراجرای لوایح قانونی اهتمام وکوشش وموفقیتهایی حاصل کردهاست وعلاوه برامورجاری درموارداساسی بررسیهای لازم بعمل آوردهاند که نتیجه آن بشرح ذیل بعرض میرسد.

این است که بنده استدعا میکنم از مقام ریاست همانطور که سیره مجلس بودهاست آن لایحه ناتمام را تمام کنیم و این موضوع برای جلسه بعد باشد. ولی بهر حال همان روز رادیو تهران این خبر را پخش کرد و بعداً شنیدم که هیجان خیلی زیادی این موضوع در مردم ایجاد کرده بود. بنده عضو اندوخته اسکناس هستم و وارد هستم باید بفهمم که بانک چه قدر میتواند کمک کند و چه قدر میتواند پول بدهد فرض کنید وقتی اسکناس کسر دارید یک لایحهای بیاورند اینجا تقاضای نشر اسکناس میکند ما باید حساب خودمان را داشته باشیم ببینیم بانک میتواند کمک کند بعضیها بیاییم پیشنهاد کنیم برای این کار یک شرکت ملی تاسیس بشود با سرمایههای مردم شما در اینجا میخواهید بانک را مکلف کنید وامی بدهد بدون آنکه قبلا فکری کرده باشیم که بانک میتواند این وام را بدهد یا خیر.

در پایان از این فرصت استفاده نموده و ضمن تقدیم سپاسگذاری ملت ایران بقضات حق پرست و حقیقت بین که دادگاه لاهه که با اعلام عدم صلاحیت خود حقانیت ایران را تایید فرمودهاند این موفقیت را بملت ایران تبریک عرض میکنم (احسنت، احسنت) و نیز تلگرافات زیادی در موضوع اظهار خوشوقتی از سقوط حکومت چند روزه قوام السلطنه و نخست وزیری مجدد جناب آقای دکتر مصدق و موفقیت ملت رشید ایران در مبارزات داخلی و خارجی باینجانب و رفقایم رسیدهاست که عینا تقدیم مقام ریاست میشود چون در غالب آنها نسبت بعموم نمایندگان محترم طرفدار ادامه نهضت ملی ایران اظهار تشکر و پشتیبانی شدهاست لذا احساسات بی شائبه و مراتب قدردانی و سپاسگذاری مردم شرافتمند و حساس آذربایجان را که همواره در مصائب و شدائد سینه خود را سپر بلا ساختهاند بحضور نمایندگان محترم تبلیغ میکنم و از احساسات پاک آنان که بوسیله تعطیل عمومی چند روزه و مخابره تلگرافات و ارسال نامهها و طومارها و غیره اظهارداشتهاند نهایت سپاس گزاری را مینمایم ضمنا چند دقیقهای هم که از وقتم باقی مانده به جناب اقای دکتر شایگان میدهم.

بنابراین این کار به نظر بنده صحیح نیست اجازه بدهید که این موضوع اقلا جزو دستور روز پنج شنبه یا یک شنبه باشد چون هیچ مانعی بنده نمیبینم که بعد جزو دستور قرار گیرد که ما هم اقلا برویم ببینیم که چه چیز در دستور است و با مطالعه رای بدهیم شما در این لایحه یک ماده گذاشتهاید که بانک ملی کمک کند. ۱۰- بمنظوراینکه درموقع احتیاج بتوان کمک مادی به مامورین نمودمقدمات تاسیس بانکی بنام بانک کارمندان شهربانی فراهم شد که باسرمایه شش میلیون ریال که یک ثلث آن نقداودوثلث آن تعهدشده تشکیل میشود این بانک خواهدتوانست درمقابل حقوق وهمچنین درمقابل وثیقه وام بدهد.

۳-تهیه لایحه قانونی وآئین نامه مربوط به تشکیل شورای عالی وزارت کشور بمنظورمطالعه وتجدید نظر درقوانین وآئین نامههای فعلی وزارت کشور وتهیه لوایح ومقررات جدید ومشاوره دررفع مشکلات اداری مرکزواستانهاوشهرستانها. ۴- تهیه طرح نقشه برداری (۴۲۰۰۰) ده کشورکه درتکمیل نقشههای جمع آوری شده بایدبطور آزمایش بدوا ازتهران تاورامین شروع شودوبعدا درتمام کشور بتدریج انجام پذیرد. البته قابلیت محاسبه مساحت و محیط زمین درلایه های دیگر نقشه تهران نیز میسر است اما درنمای ماهواره نقشه تهران بهتر میتوان این عملیات را انجام داد چراکه دراین نما جزئیات ساختمانها و اماکن و خیابانها بهترنمایش داده میشود.

هدفهای کلی در تهیه آمارها و اجرای مطالعات آماری برای یاری دولت در تصمیم گیریها، در مقایسههای بین المللی مانند آمار حمعیت (شامل سرشماری سال ۱۳۵۰ و آمار زاده شدگان و مردگان)- آمار تولیدات کشاورزی و دامی و قیمت تولیدات در تمام مراحل – آمار جنگلها -آمار مراتع – آمار صنعتی و معدنی – آمار بازرگانی (عمدهفروشی و خردهفروشی) – آمار خدمات خصوصی – آمار حمل و نقل و انبارداری – آمارشرکتهای انتفاعی و غیر انتفاعی – آمار اجاره مسکن و املاک و اماکن – آمار ازدواج و طلاق و امور قضایی – آمار کار و نیروی انسانی و اشتغال – آماراوقاف.

به هر صورت تمرینی از عربیدانی برای آن شب؟ ما وقت مجلس را گرفتیم لایحه مجلس سنا مطرح بود و میخواستیم زمینی را به مجلس سنا بدهیم برای ساختمان بدون اینکه تکلیف آن را معلوم کنیم آمدهایم چسبیدهایم به یک لایحه دیگر امروز هم فوریت این لایحه مطرح است و بعد یک لایحه دیگری جایگزین این میشود و این کار به هیچ وجه صحیح نیست نظامنامه مجلس شورای ملی صریحا گفتهاست که هیات محترم رئیسه با حضور روسای کمیسیونها برنامه دو هفته مجلس را معین میکنند که آقایان بدانند که در هر جلسه چه مطرح میشود بنده که نماینده مجلس هستم و صبح که میآیم به مجلس باید بدانیم که در دستور مجلس چیست اگر موافقم دلایل موافقتم را بگویم و اگر هم مخالفم دلایل مخالفتم را اینجا اظهار کنم و الان این لایحه لوله کشی یک چیز غیر مترقبهای است که اینجا آمدهاست مطرح شود (صدری – قبل از عید در دستور بودهاست) الان ذهن بنده حاضر نیست برای این کار تا ذهنمان حاضر بشود و در این گزارش مطالعه کنیم بهتر این است که لایحه فروش زمین را که مجلس سنا از مجلس شورای ملی تقاضا کرد و مجلس میخواست به مجلس سنا بدهد مطرح شود چون آن گزارش مطرح بود و پیشنهاد آن هم قرائت شده و دو تا سه پیشنهاد دیگر باقی نمانده بود و میبایستی آن دو سه پیشنهاد خوانده شود و تکلیف آن معین بشود آقای رئیس هم گفتند که این لایحه جزو دستور است و به علاوه آقای صالح هم در مجلس راجع به عملیات الکساندر کیپ شرح مبسوطی فرمودند که ما تماما گوش کردیم حالا نمیدانم چطور شد که تمام اینها به کلی فراموش شد که هر کس بیاید و پولهای مملکت ما را اینطور حیف و میل بکند و کارهای مملکت نا تمام بماند آن وقت دو مرتبه ما بیاییم باز به همان اشخاصی که این طور تخلف کردهاند قرار داد منعقد کنیم.

نایب رئیس ـ این پیشنهاد وارد نیست. آقا ما الان در گیلان ۲۵۰ هزار تن برنج داریم چهل هزار تن در سال خارج مىشود چم پا حالا کیلویى یازده هزار ریال است ۲۵۰ هزار ضرب در هزار کیلو ضرب در یازده قران ببینید چقدر مىشود صدى ۲۰ صدى پانزده آن را حساب کنید چقدر میشود (مهندس غروى – حساب کنید چقدر میشود) شما مهندس هستید حساب کنید من قاضى هستم ما مقدار زیادى توتون داریم و الان عرض خواهم کرد که در کمیسیون بودجه جناب آقاى کاظمى فرمودند که به حمدالله کارهاى ما مرتب است و ما هم خیلى شوق و ذوق کردیم ولى بعد فرمودند که قسمت اعظم عایدات از محل توتون است ولى ایشان توجه نفرمودند که این توتونکارها الان چه وضعى دارند و چطور زندگى میکنند و رعیت بدبخت و بیچاره است این هست اتحادیه توتونکاران شمال که جناب آقاى دادور ریاست آن را دارند و میچرخانند مىفرمودند که رعیت بدبخت آمده بود آنجا در اداره دخانیات یک کت پاره پاره و از پیراهن فقط چیزى نازک و یک قسمتش که پاره نمیشود از پیراهن دارد آمده که طلبش را بگیرد هزار تومان طلب داشته است بعد از این که باز او را معطل کردهاند آمده بالاخره گفته است لااقل پنج قران بده به من نان بخرم بخورم (دادور – دو میلیون تومان طلبکار هستند) این خوب نیست آخر گیلانى بدبخت شرافتمند چقدر تحمل بکند شما بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از راه دخانیات عایدى در این مملکت دارید اگر عایدى مملکت ما تقریباً هزار میلیون تومان است اقلاً یک دهمش را زارع بدبخت گیلان براى شما تأمین میکند (نریمان – دویست میلیون تومان است) آخر ما تنها نیستیم گرگان، آذربایجان و کردستان هم دارد.

۲- بررسی وتنظیم طرح مخابرات بطوریکه تمام واحدهای بزرگ درکلیه کشوربوسیله بی سیم بایکدیگرمرتبط شوندوواحدهای کوچک تا گروهان بوسیله تلفن بامراکزفرماندهی خوددائما ارتباط مستقیم داشته باشند هرچنداجرای طرح مزبور چه ازلحاظ وسائل وچه ازلحاظ ترتیب کادرونفرات فنی امری بسیاردقیق ومستلزم وقت کافی میباشددرنظرگرفته شدهاست که سریعا این طرح عملی ودرآتیه نزدیکی ژاندارمری کل کشور به جدیدترین وسائل بی سیم ومخابرات مجهز وشبکه ارتباطی آن درکلیه نقاط کشور گسترده شود. این هتل با اتاق های نورگیر و تمیز و چیدمانی متناسب با فضای کوچک اتاق ها در مرکز شهر و نزدیک به ایستگاه مترو قرار دارد. منظور دولت این است که این طور تشخیص داده شده است که وضع دهات ما و قسمتهاى کوچک و اساس بدبختى و اساس بىترتیبى مملکت ما این است که دهات ایران خوب نیست و کشاورزان که هشتاد درصد اهالى این مملکت را تشکیل میدهند وسائل زندگى بهداشت و فرهنگ ندارند (صحیح است) و تهیه دیده شده است که در هر دهى در هر جایى به اصطلاح فرنگیها در هر کمونى یک مقرراتى انجام بشود که آن شورا کار آنجا را مرتب کند و پولها زیرنظر آن شورا صرف بشود براى آبادى آنجا و بهداشت و فرهنگ آنجا.

۳- نظرباینکه تصویب نامه شماره (۷-۲۹۵ ۷-۶-۲۹) هیئت وزیران راجع بعمران وآبادی بنادر جنوب ازطرف مقام نخست وزیری تایید ومقرر شده بود که اقدامات لازم نسبت باین امر مهم بعمل آید کمیسیونی مرکب ازمعاونین وزارت کشور ووزارت دفاع ملی ومدیرکل گمرکات ونمایندگان وزارت خارجه ووزارت راه به منظوربهبود وضع بنادر جنوب هفتهای یک روزدروزارت کشور تشکیل شد وقریبا گزارش نتیجه مطالعات وپیشنهادهای کمیسیون بمقام نخست وزیری تقدیم میشود. ۵- تهیه وتصویب طرح تکمیل سازمان آمار (غیرازثبت احوال کشور) که بعدازتمرکز دوایرآمار وزارتخانهها دراداره کل آماربایستی درظرف ۱۵ ماه انجام پذیرد.

نایب رئیس- لایحه لوله کشی بر حسب تقاضای آقای وزیر کشور و طرحی که به امضای ۱۵ نفر از آقایان رسیدهاست مطرح میشود با قید یک فوریت اصل لایحه قرائت میشود. ۱۱- برنامه دوره تکمیلی آموزشگاه عالی شهربانی باموافقت استادان تهیه وبوزارت کشور تسلیم شدهاست. برنامه بهداشت و بهداری به مبلغ ۱۳،۷۵۰ میلیارد ریال در این فصل پیش بینی میشود علاوه بر این اعتبار جمعاً در حدود ۱۲،۲ میلیارد ریال اضافی از محل فصول دیگر برنامه چهارم و بخش خصوصی و بیمههای اجتماعیجهت هزینههای بهداشت و بهداری دوران برنامه مذکور پیشبینی میشود که در نتیجه کل هزینههای فصل بهداشت و بهداری ۲۵،۹۵ میلیارد ریال خواهد بود.

بهداشت و بهداری – برنامه عمرانی چهارم فصل هجدهم برنامه عمرانی چهارم میباشد. حمایت از مشارکتهای میان موسسات آموزش عالی مانند بهداشت عمومی، زندگی روستایی، پروژههای علمی مشترک، مدیریت عمومی، تاریخ و فلسفه. خانه مشروطه تبریز خانه ای است که داستان انقلاب مشروطه ایران را در اوایل قرن بیستم بازگو می کند ، که تبریز محل عالی قیام است. می رفتم کلاس زبان. ۱۲- ۱۴۲ نفرافسران فارغ التحصیل باداره کارگزینی برای خدمات انتظامی مرکزوشهرستانها معرفی گردیدهاند وهفتادوپنج نفردانشجو ازطریق مسابقه پذیرفته شده وازاول آبانماه تحت تعلیم قرارگرفتهاند و۲۰۱ نفربازرس استخدام وتحت تعلیم قرارگرفتهاند که ۱۵۸ نفرآنهاخاتمه وبرای شروع بخدمت باداره کارگزینی معرفی وبقیه ۴۳ نفرتحت تعلیم میباشند وقریبا دوره تعلیمات آنهاخاتمه خواهدیافت و۶۳۴ نفرپاسبان استخدام وتحت تربیت قرارگرفته که کارآموزی ۴۲۲ خاتمه یافته وبادارات انتظامی معرفی شدهاند وبقیه ۲۱۲ نفرتحت تعلیم میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید