مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

نقشه تهران ( tehran map ) باجزئیات دقیق دربالای صفحه قابل استفاده میباشد.دراین نقشه آنلاین امکان استفاده از لایه های مختلف نقشه موجود بوده و علاوه بر آن درهر یک ازلایه های نقشه تهران قابلیت مسیریابی و محاسبه مساحت و فاصله وجوددارد و مختصات جغرافیایی و ارتفاع هرنقطه شهر تهران رابااستفاده از نقشه میتوان بدست آورد.لایه های مختلفی که برای نقشه تهران درسایت باحساب وجود دارد عبارتنداز نقشه خیابانها و معابر بر دو گونه نقشه و نقشه گوگل، نقشه و عکس ماهواره تهران، نقشه ارتفاعی تهران و مدل برجسته زمین.این نقشه ها منحصر به تهران نبوده و نقشه ایران و نقشه جهان نیز قابل نمایش است.

این محلات که سنگلج، اودلاجان، بازار و ارگ نام داشتند تشکیل دهنده شهر تهران بودند و فقط از طریق کوچه ها و گذرها از یکدیگر تفکیک شده بودند. آب استخر سرد بود، بعد هم چند رهگذر سر رسیدند محسن از شنا صرفنظر کرد، برگشت خندید و نگاه گیج شرمندهٔ خود را بصورت شریف دوخت. مژده به تصمیم دولت ملی دایر به آزادی بندر بوشهر که موجب توقف سیرقهقرایی و میمون قوس صعودی این بندر و تشویق در مراجعت مهاجرین به وطن مالوف و انبار بازرگانی بنادرعربستان و دول شرقی خواهد بود مایه امید و خوشحالی و دمیده شدن روح در کالبد مردم مفلوک محروم استعمارزده این سامان گردیده هر چند اخلالگران درصدد هستند از این اقدام مفید اقتصادی و سیاسی ذهن دولت را مشوب کنند ولی مزایای این عمل بردولت ملی روشن است لذا باکمال بی صبری اهالی استدعای عاجز در تسریع این تصویب نامه که از هر حیث متضمن منافع بیشمار برای بوشهر و مملکت است دارند.

ناگفته نماند که سپاهیان مذکور در امور عمرانی و بهبود و سالمسازی محیط روستایی نیز نقشیفعال و شوقانگیز داشتهاند که نمودار آن احداث یا نوسازی بیش از سیصد درمانگاه – ساختمان یا ترمیم بیش از ۱۳۰۰ حمام – لولهکشی در بیش ازدویست ده – نصب تلمبه در بیش از ۱۶۰۰ مورد – ساختن یا بهداشتی کردن متجاوز از ۳۵۰ کشتارگاه – ایجاد یا اصلاح و تنظیف بیش از سیصدغسالخانه – بنای دهها رختشویخانه – تسطیح صدها کیلومتر جاده – ساختمان دهها پل – نصب بیش از دویست و شصت موتور برق و بالاخرهبهداشتی کردن چشمه و قنات و چاه آب و اماکن عمومی و نظائر آن در چند ده هزار مورد است که به رعایت اختصار ناچار به اشارهای در باب آنها اکتفاباید کرد.

اخگر – همین بنادری که برای داشتن یک بندر کوچکی مثل آن دول بزرگ دنیا سالها با هم جنگ و ستیز میکنند این بندر بواسطه بی توجهی بحال خرابی افتادهاست که ذکرش اسباب تاثر و تاسف است با اقدامات بسیاری که شدهاست بالاخره تصمیم گرفته شدهاست که بندر بوشهر را بندر آزاد اعلام بکنند برای اینکه تجار بتوانند اجناسشان را وارد بکنند و صادر بکنند و از حیث عشور و انبارداری و عوارض دیگر اجحافی برای آنها نباشد ارزانتر تمام بشود تشویق بشوند و جنس خودشان را وارد بکنند خیلی از این حیث بنده متشکرم و ممنونم و استدعا میکنم که در این موضوع تسریع بشود زیرا تنها راهی که ممکن است باعثآبادی جنوب بشود و این بنادر از حال خرابی بیرون بیایند تهیه وسایل و تدابیری است که بشود تجار جنس وارد بکنند و برای مردم ایجاد کار بکنند (صحیح است) وقتی کسی کاری در یک جایی نداشت البته میتواند در آنجا توقف بکند ولی وقتی ایجاد کار شد میتوانند مردم زندگی بکنند این یک تلگرافی است از بوشهر بامضای دو هزار و پانصد نفر رسیده که امضا کردهاند آنرا قرائت و تقدیم میکنم.

اگر بمن بگویید که این ماده واحده در مورد کسانی است که محکومیتی دارند و فعلا زندانی هستند مجازاتشان معلق میشود هیچ مانعی ندارد که از نظر اتهام هم معلق بشود باین معنی کسانیکه متهم هستند اگر در مورد جنحه ثلت و در مورد جنایت نصف از مدت مجازات مقرره اتهامشان را بدون تعیین تکلیف در زندان ما نه باشند آزاد شوند و در صورتیکه در ظرف پنجسال باز هم باتهام جنحه و جنایت زندانی شوند باتهام قبلی شان باز رسیدگی شود و یکی از آقایان صحبت میکردند برای اینکه رفع اشکال بشود این مطلب را عرض میکنم که نظر آقایان جلب شود میفرمودند که در اتهام ممکن است جرم شخصی را بزرگتر از آنچه که هست جلوه بدهند و وقتی که به دادگاه میرود یا تخفیف قائل میشوند یا اینکه پس از رسیدگی معلوم میشود مرتکب جنحهای شده نه جنایت بنابراین در موقعی که متهم است میگوییم اگر متهم به جنحه یا جنایت یک ثلث یا نصف مدت زندانی را گذراند آزاد بشود این در حقیقت یک فشاری است به ان متهمین در صورتیکه در جواب میتوان گفت کسانی که تا این تاریخ زندانی هستند که یک ثلت در جنحه و نصف مدت را در جنایت زندانی شده باشند آزاد میشوند و کسانی که تا این تاریخ آزاد شدهاند شامل نمیشود اگر چنانچه برخلاف حقیقت جرمشان را بزرگ جلوه دادهاند که در محکمه کمتر از آنچه ادعا شده درباره شان حکمی صادرشود که آنها مدت محکومیت را در زندان بودهاند یعنی این تنها در مورد کسانی که متهم هستند و بدون تعیین تکلیف و صدور حکم تاکنون زندانی هستند شامل میشود باز تصدیق میفرمایید که وقتی مجرمینی که حکم قطعی برایشان صادرمی شود و محکومیتشان قطعی است آزاد میکنیم بطریق اولی متهمی را که بدون صدورحکم و بلاتکلیف هستند اینها را هم باید آزاد کنیم.

دکتر مصباحزاده (مخبرکمیسیون)- در جلسه گذشته آقای دکتر بقایی پیشنهادی که دادند حکایت از این میکرد که متهمینی که محکوم میشوند و حکم آنها قطعی میشود این قانون درباره آنها اجرا بشود مجلس باین پیشنهاد رای نداد پیشنهادی که جناب آقای خلخالی میفرمایند این است که بدون اینکه اشخاص محاکمه بشوند و برای آنها مجازات معین شود همینطور از روی اتهامی که به آنها نسبت دادهاند مجازات را به نصف یا ثلث و ربع تخفیف بدهند و این را آزاد کنند خواستم عرض کنم کسی که متهم است یک کسی است که هنوز معلوم نیست واقعا مرتکب جرم شده یا نشده و ما نمیتوانیم یک کسی که هنوز تکلیفش معلوم نیست درباره او بگوییم مجازات اجرا میشود وقتیکه در باره کسانی که حکم درباره آنها صادرشده ما تردید داریم بطریق اولی درباره کسانی که حکم قطعی صادرنشده و این تردید بیشتراست.

دکتر مصباحزاده – بنده توضیح عرض میکنم که ما البته با اصل پیشنهاد نماینده محترم موافقیم اصل پیشنهاد نماینده محترم صحیح است یعنی پنج روز کافی نیست این مسلم است و این تذکری که دادید خیلی بمورد بود از این جهت اکنون که قانون اصلاح جزا تحت شور است و اصلاح میشود این نظرتان را ممکن است آقای معاون دادگستری در آنجا مطرح کنند و مورد توجه قرار دهند. خلخالی – عرض کنم این پیشنهادی که تقدیم شده بمنظوراین است که وقتی مجرمینی که محکومیت قطعی پیدا میکنند در این لایحه با گذشتن نصف درجنحه و دو ثلت در جنایت مجازاتشان معلق میشود و آزاد میشوند بطریق اولی متهمین هم باید آزاد بشوند (چند نفر از نمایندگان – این پیشنهاد رد شد) پیشنهادات قبلی راجع به متهمین که رد شد راجع به متهمینی بود که قبلا به اتهاماتشان رسیدگی بشود و پس از رسیدگی و صدور حکم آزاد بشوند اینها چنین چیزی نیست من عرض میکنم همانطور که کسانی که محکومیت قطعی دارند آزاد میشوند کسانی هم که بصرف اتهام زندانی میشوند و مدتی در زندان بلاتکلیف ماندهاند آزاد شوند چنانکه دیشب در روزنامه خواندم که یک دادگاهی در زندان تشکیل میشود چرا اینها هم آزاد نشوند؟

این یکی ولی مهمتراین است که در مورد کسانی که تعقیب شدهاند و محکوم نشدهاند میزان مجازات آنها معلوم نیست تا ما بتوانیم یا یک ثلث یا یک ربع تخفیف قائل شویم برای اینکه اکثر مجازاتها دارای یک حداقل و یک حداکثری است مثلا از سه سال با اعمال شاقه تا ۱۵ سال حبس معین شده و معلوم نیست که از طرف محکمه مجازات سه سال یا ۱۵ سال کدام یک معین میشود.

ضمنا بنده استفاده میکنم از موقع و یک نامه و تلگرافهایی از در جز به بنده رسیدهاست راجع به بیمارستان در جز که از پول مردم و کمک و عطیه ملوکانه ساخته شده و دو سه سال است ناقص مانده و هیچ استفادهای از آن نمیشود بنده خواستم اینجا یادآوری کنم ضمن عرض تشکر از اقدامات هیئت مدیره جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و زحماتی که حقیقه کشیدهاند برای ساختمآنهایی که متجاوز از هزار خآنهاست برای رعایا و شش باب دبستان وشش باب حمام و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و آقای ویژه رئیس اداره کارگزینی مجلس شورای ملی که متصدی این کار بودند واقعا زحمات قابل تقدیر و تقدیسی کشیدند که بنده از نزدیک شاهد و ناظر بودهام ضمنا از مقام ریاست استدعا میکنم که بپاداش زحمت و خدمات ایشان قدر دانی بشود وتشویق و کمکی بشود از طرف جمعیت شیر و خورشید هم البته از ایشان قدردانی خواهد شد، مطابق تلگرافات و نامه هایی که به بنده رسیده از طرف مردم در جز و بخصوص رعایایی که از زلزله آسیب دیده بودند ماموریت دارم که تشکرات آنها را به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و ریاست عالیه جمعیت شیر و خورشید سرخ تقدیم کنم وضمنا استدعا میکنم که از محل وجوه اعاناتی که جمع آوری شده بود برای زلزله زدگان در جز و افراد ملت ایران از تمام نقاط کشور با کمال سخاوتمندی و جوانمردی کمکهای شایانی کردند مجلس شورای ملی هم کمک کردند و مبلغ متنابهی ازآن اعانات موجود است از آن محل کمک بفرمایند که بیمارستان آن جا زودتر تکمیل شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

این شهر از جهت تولید ناخالص داخلی رتبه پنجاه و ششم و با لحاظ کردن جمعیت منطقه شهری، رتبهٔ بیست و نهم را در بین شهرهای دنیا به خود اختصاص داده است. نایب رئیس – آقایان توجه بفرمایند پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد) پیشنهاد مینمایم از محکومین به ارتشا الی درظرف یکسال تسلیم نمایند بطریق زیر اصلاح شود. بنده خواستم از حضور آقایان (حاج سیدجوادی – حوزه انتخابیه شما جمعیتش زیاد میشود) بنده میخواستم از حضور آقایان استدعا کنم که توجهی باین پیشنهاد بفرمایید و باین پیشنهاد رای بدهید برای اینکه هم جلوگیری از یک اعمال خلاف قانونی میشود و هم یک شهرستانی را که بصورت تبعید گاهی درآوردند از اینصورت در بیاورید.

دیدگاهتان را بنویسید