مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۸ – ویکینبشته

نورالدین امامی ـ عرض کنم یک قسمت از عرایض بنده اگراجازه میفرمایید در اینجا چند کلمه صحبت بکنم عرضی که میخواستم بکنم و چندین جلسه هم آقایان رفقا از طرز نوشتن نطقها در جراید تهران شکایت کردند این باید توجه بشود که اولا طرز ساختمام این مجلس روی اصول پارلمانی نیست، به بخشید آقای شوشتری روی اصول مجلسی نیست صدا کم انعکاس پیدا میکند بنابراین صدا درست آنجا نمیرسد و ثانیا این آقایان فرد فردشان مخبر یک روزنامه هستند و یکنفر است که مینویسد ولی اینجا ماشاء الله ۵-۶ نفر ما داریم تند نویسی میکنند این است که زیاد نباید گله کرد چند روز قبل آقای اسلامی راجع برادیو یک بیاناتی کردند این را باید آقایان توجه داشته باشند که نطقهایی را که مینویسند بسیار آسان است آن را میدهند برادیو و روزنامهها منتشر میشود ولی وفتی صحبت میشود البته خیلی مشکل است هم برای مخبر رادیو و هم برای مخبرین جراید که تمام بیانات آقایان را منتشر کنند (مهدی ارباب ـمخبر رادیو در مجلس جوان بی نظری است) علاوه بر این که بی نظر است سابقه مطبوعاتی هم دارد (یکنفر از نمایندگان ـ آدم خوبی هم هست) یک موضوعی هم امروز آقای دکتر علوی فرمودند راجع به این محصلین دانشکده پزشکی ما که امروز هم عرض کردیم در این موضع تخصص و اطلاعی نداریم ولی میخواستم یک سوالی از آقای دکتر بکنم این دانش آموز گه در دانشکده تحصیل میکند نصفشان را بردند در این بیمارستانها کارورز کردند نصف دیگر را بردند پس فردا موقع امتحان تصدیق خواهند داد و دکتر خواهند شد در صورتی که یکعده شان در بیمارستانها کار کردهاند و یکعده شان کار نکردهاند این چه چوری خواهد شد؟

دکتر شایگان ـ مطلبی که به عرض نمایندگان محترم رسید همان است که در بدو ورود نمایندگان تهران به مجلس به عرض هیئت رئیسه رسیدهاست، آقایان همه تقریبا متحدالرای هستند که این آییننامه ایکه گذشتهاست مضار متعددی دارد (آشتیانیزاده ـ صحیح است خیلی زیاد) (غلامرضا فولادوند ـ منافع زیادی هم دارد) اثبای شیئی نفی ما عدا نمیکند، عرض میکنم برای رفع این مشکلات و برای تصحیح این آییننامه البته وقت ممتدی و مذاکرات ممتدی لازم دارد ولی تشخیص پانزده نفر از آقایان که این طرح را تقدیم کردند این است که بعضی از این مواد اصلاحش فوریت دارد که اگر این مواد اصلاح نشود اصلاح کارهای دیگر تقریبا غیر مقدور است (یکنفر از نمایندگان چرا؟) عرض کتم که قاعده گویا براین جاری است که بعد از این که بنده از اینجا از حضورتان مرخص شدم تشریف بیاورید و اشتباهات بنده را بگویید وبنده هم خیلی خوشحال میشوم.

اولا دانشکده پزشکی احتیاج خیلی مبرم بتوسعه تشکیلات و تختخواب اضافی داردوبهترینه راه عملی کردن این موضوع این است که بیمارستان پهلوی را تکمیل بکنند و بودجهای به بیمارستان بدهند که ۶۰۰ تختخواب اضافی هر چه زودتر دائر بکند دوما اینکه اعتصاب دانشجویان پزشکی از لحاظ مبادی و از لحاظ شئون پزشکی معقول و صحیح بنظر بنده نمیرسد و از آقایان دانشجویان تمنی میکنم که هر چه زودتر سر کلاس درسشان حاضر بشوند.

مجید موقر ـ بنده عرضی که میخواستم بکنم میبایستی چند هفته پیش عرض کرده باشم لازم هم بود قبلا عرضی کرده باشم آئین نامه جدید یک نوع سابقه ایجاد کرده که این عرایض را بتاخیر میاندازد، بنده نصف شب آمدهام برای اسم نویسی باز معذلک نوبت را برده بودند عرض بنده اظهار تشکر از ملت نجیب پاکستان بود نسبت شایانی که در زمان مسافرت اعلیحضرت همایونی در آنجا بعمل آمد. بسم الله الرحمن الرحیم – بنا به مندرجات اصل شصت و پنجم قانون اساسی که تدوین آئین نامه داخلی که اعضای آن منتخب شعب دهگانه مجلس بودند بدون درنگ پس از انتخاب کار خود را آغاز کرد این کمیسیون بر اساس مسوولیتی که بر عهده او بود کمال دقت و همه تلاش خود را بکار برد تا آئین نامه جامعی را که تامین کننده تفاهم و برادری و نظم در طی کار مجلس باشد تقدیم مجلس نماید متن این آئین نامه سه روز قبل تکثیر و در اختیار همه نمایندگان محترم قرار گرفته است متاسفانه اشتباهات چاپی زیادی در متن تکثیر شده وجود دارد و بدین جهت نسخه تصحیح شده آئین نامه مجددا تکثیر و در ظرف سه روز آینده در اختیار نمایندگان محترم گذاشته خواهد شد پیشنهاد کمیسیون اینست که پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی مجلس که طبق مندرجات همین آئین نامه انجام خواهد گرفت در صورت موافقت مجلس محترم تمام نظرات و پیشنهادات خود را که از تجربه دوماهه عمل به این آئین نامه بدست میآید به هیات رئیسه مجلس تسلیم نماید و سپس مجلس برای بررسی پیشنهادات و نظرات رسیده کمیسیونی را مامور کند و متن آئین نامه را نیز چون یک طرح به آن کمیسیون ارجاع کند کمیسیون مربوط پس از بررسی های لازم متن نهائی آئین نامه را به مجلس تقدیم و آنرا به تصویب مجلس برساند این گزارش مختصری بود که لازم بود خدمت خانمها و آقایان برادران و خواهران عزیز داده بشود این اشتباهات چاپی که در متن فعلی ملاحظه میفرمائید حتی در بعضی از جاها تغییردهنده معناست و در بعضی از جاها بعضی از مواد اشتباها پس و پیش چاپ شده البته نمیخواهم عرض کنم که همه نارسائی ها از چاپخانه مجلس بوده یک مقدار نارسائی از کسانی بوده که می بایستی آنرا پاکنویس کنند و به آنجا بدهند در آنجا هم کوتاهی بوده در هر حال مقدار زیادی علت این بوده است که تصور میرفت هرچه زودتر متن تدوین شده در اختیار مجلس قرار بگیرد تا از نظر آئین نامه تاخیری در شروع فعالیت مجلس نباشد ان شاء اله در ظرف سه روز آینده تصحیح شده اش در اختیار مجلس محترم خواهد بود .

کرمی – بحث جلسه نیست عزیز من بنده میگویم این موضوعی که در مجلس مطرح میشود بنام نمایندگان مردم مسلمان ایران بروند به لیبی این یک نوع تبلیغ است برای لیبی . عرض کنم این موضوع هنوز حل نشدهاست یک وقتی بازرگانان اعتصاب میکنند خرم شهر امسال ۲۲ میلیون در آمد داشت تجار ۲۰ روز اعتصاب کردند وخسارت هنگفتی بمملکت وارد آوردند بعدهم دانشجویان اعتصاب کردند امروز هم شنیدم تاکسیها و اتوبوسها اعتصاب کردهاند، این نمیشود، راجع بدانشجویان البته آقای دکتر بیان خواهند فرمود اطلاعاتشان از بنده بیشتر است موضوع دیگر موضوع بیکارانی است که دولت آنها را در کرج جمع آوری کرده و وضعشان بسیار رقت آور است بطوری رقت آور است که تصور میرود در آتیه نزدیکی امراض ساریه در آنجا بروز بکند برای اینکه غذای حسابی و مکفی بآنها نمیدهند البته وقتی که یک غذای کافی نباشد که اینها را نگهداری کنداگر آنجا بروز مرض کند ا زمرض مصون نخواهند بود ممکن است حصبه، و یا تیفوس، در آنجا بروز کند.

خود شهرها پاسبان تعیین میکنند. آقای صدرزاده اخذ و استخراج آراء میکنند. دکتر راجی ـ استدعا میکنم آقای وزیر دادگستری اول جواب سؤال بنده را بدهید چون سؤال بنده مقدم بودهاست. اسلامی ـ اخطار نظامنامه مقدم است. اسلامی ـ بنده اخطار دارم که بر همه چیز مقدم است. اگر مقدر اینست که ثروت عمومی این مردم از دست برود اگر بناست فقرو بدبختی این ملت هرروز افزایش یافته به تمول ومکنت یک مشت نورچشمیها افزوده گردد ترتیب امور طوری داده شده وروال کار طوری فراهم شده که دیگر احتیاجی به کمک و خدمت اینگونه کمیسیونها نیست و هستند دستگاههایی که بابرنامه و یا بدون برنامه اینکار را و این منظور را بخوبی انجام میدهند بعقیده من اجرای ماده ۶ قانون و سایر مواد بدست بانک کشاورزی وتوسط کمیسیونی که دراین لایحه پیش بینی شده وآنهم بکیفیتی که دراین لایحه مندرج است بضرر کشوراست ومعتقدم باید برای اجرای قانون فروش خالصجات یک کمیسیون مرکزی مهمی مرکب از اشخاص وزین وآزموده وباسابقه من جمله چند نفر نمایندگانی که هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات از بین خود یاسایر کارمندان شایسته دولت انتخاب نمایند وچند تن مأمورین عالی مقامی که وزیر دارایی برحسب پیشنهاد اداره بازرسی وزارت دارایی از بین بازرسان وزارتی ویا سایر مأمورین خوش سابقه انتخاب نماید باحضور وشرکت رئیس ومعاون اداره مربوطه وزارت دارایی تشکیل گردد که اجرای این قانونرا تحت نظر قر ارداده ونظارت نماید وبرای تهیه مقدما ت اجرای قانون درهرمحل نیز کمیسیونهایی مرکب از دونفرنمایندگان منتخب کمیسیون مرکزی ویک نفر نمایندهای که رعایا وبرزگران هرمحل انتخاب کرده باشند.

مسئولیت رسیدگی به امور این خیابان به شاه امین حضور سپرده شد. دکتر راجی ـ عرض کنم نظر آقایان هست که دردوره گذشته راجع بجعل اسناد گمرکی خرمشهر عده زیادی در حدود ۳۸۰ نفر که اخیرا اطلاع پیدا کردهام شماره شان در حدود ۴۵۰ نفر است تحت تعقیب قرار گرفتند متاسفانه چون آن اشخاص که تحت تعقیب بودند اشخاصی بودند متنفذ (شوشتری ـ پولدار) پولدار، موثر (امامی خوئی ـ گردن کلفت) گردن کلفت (فرامرزی ـ وغیره) دولت گذشته برای مساعدت بآنها چند توصیبنامه گذراند (بهادری ـ و هر چه هم سوال کردیم جواب ندادند) یکی از تصویبنامهها این بود جرائم گمرکی معادل بود با سه برابر مبلغی که تقلب شده، برای مساعدت آمدند آن ماده قانون را قبلا یک کلمه (ت) و (الف) بهش اضافه کردند نوشتند تا سه برابر (صحیح است) مدتی بدین منوال گذشت تصویبنامه دیگری گذشت که حتی این جریمه یک برابر را هم باقساط بپردازند و درش زمان هم قید نشده بود که ممکن بود تا آخر دنیا بپردازده بعد از انجام این عمل و گذارندن این دو تصویبنامه آقایانی که تحت تعقیب بودند آمدند در روزنامه اطلاعات یک بیانیهای در حدود سه، چهار ستون گذراندند که اصلا جعل چی موضوع نداشته، انکار کردند بنده سؤالم از آقای وزیر دادگستری این است که راجع به این امور وزارت دادگستری چه کرده؟

پاکستان فوق العاده نسبت بمناسبات با ما علاقمند است و البته این مناسبات سوابق ممتدی دارد که مربوط میشود بروابط فرهنگی، ادبی، سیاسی در پاکستان حتی تا ۲۰۰ سال پیش زبان رسمی آنجا زبان فارسی بوده و هر چند بیگانگان سعی کردند درظرف ۲۰۰ سال که نفوذ زبان فارسی را بکاهند هنوز کمتر پاکستانی یافت میشود که با زبان شیرین فارسی آشنا نباشد و یا از اشعار سعدی و حافظ مقداری شعر حفظ نداشته باشد (صحیح است) آخرین مرد شاعر بزرگ معروف پاکستان مرحوم اقبال بود که جمعه گذشته در سفارت کبری پاکستان بیاد ایشان جشنی برپا بود وعده زیادی از ادبای ایران در آن جشن شرکت داشتند این مرد بزرگوار در شش جلد دیوانی بزبان فارسی شعر سرود و این مرد بود که کلمه پاکستان را بملت پاکستانی ابلاغ کرد و اظهار داشت که ملت پاکستان در آن قسمتی که اکثریت با مسلمانها نبود نمیتوانند با هندوستان بزرگ یکی باشند این فکر را داشت با اینکه عمر خودش وفا نکرد که استقلال کشو رخودش را ببیند بهر حال یک کشور عظیم مسلمان با ۸۰ میلیون جمعیت بوجود آمد البته برای ماموجب تاسف بود که بین پاکستان و هندوستان اخلافاتی بشود ولی در نتیجه حسن سیاست دو زمامدارد بزرگ لیاقت علی خان نخستوزیر پاکستان و نهرو نخس وزیر هندوستان این اختلافات بحمدالله برطرف شد و بنده خواستم اینجا اظهار خوشوقتی کرده باشم موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم موضوع اعتصاب دانشجویانی است که چند روز است از تحصیل دست کشیدهاند.

الف – نام و نام خانوادگی خسرو صولت قشقائی نام پدر اسماعیل سال و محل تولد ۱۳۰۰ میزان تحصیلات و رشته آن دیپلم گرایشهای سیاسی و ارتباطات حزبی ، عضویت در جبهه ملی خارج از کشور تماس با عناصر وابسته به حزب توده – سوابق و محکومیت سیاسی در سال سی و دو به اتهام مخالفت با دولت وقت به خارج از کشور تبعید میشود . اما راجع بوزارت بهداری میخواهم چند کلمهای تذکر بدهم امروز که د رنتیجه رادیو و روزنامه و تعمیم فرهنگ و اصطکاک افراد، جامعه تا اندازهای بیدار شده وافرا بدردهای یکدیگر پی بردهاند امروز جامعه ما از وزارت بهداری توقعات بیشتری دارد، (صحیح است) و وظیفه مجلس شورای ملی و هیئت دولت است که وزارت بهداری را از هر حیث تقویت نمایند (صحیح است) و تشکیلات آنرا تکمیل و توسعه دهند (صحیح است) (حاذقی ـ اینهایی که در مسابقه قبول نمیشوند دیپلم بهشان میدهند یا نمیدهند؟) بنده عرض کردم که تمام احتیاجات آنها یا ساختمان بیمارستان پهلوی مرتفع میشود بودجه را اضافه بفرمایید نواقص برطرف میشود.

دیپلم بآنها میدهند که طبابت بکنند؟ پیش از آن ما با روسها تفاهم کردیم که روی رودخانه ارس سد مشترک ببندیم و برقش را با هم تقسیم بکنیم و همچنین آبش را در دو طرف تقسیم بکنیم. ب – توسعه و تقویت پایگاههای صنعتی در نواحی منتخب به نحوی که این پایگاهها به صورت قطبهای صنعتی و هسته مرکزی عمران ناحیهای درآیندبا توجه به آنکه در طی برنامه سوم پایه چند قطب صنعتی در شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز و اراک نهاده شدهاست هدف برنامه چهارم عبارت خواهدبود از تکمیل و تجهیز پایگاههای صنعتی مزبور و تأکید سرمایهگذاری در رشتههای زیر بنا و مکمل و تبدیل آن پایگاهها به قطبهای توسعه همچنین دربرنامه چهارم پایگاههای صنعتی جدیدی در شیراز – بندر شاهپور و قزوین به وجود خواهد آمد و نسبت به ایجاد پایگاههای صنعتی در رشت و مشهد وکرمانشاه مطالعات ضروری و شناسایی به عمل خواهد آمد.

دکترراجی ـ معمولا مطابق آییننامه کسی که سوال میکند اول باید در اطراف سوالش توضیحات بدهد بعد بیایند جواب بدهند. نایب رئیس ـ جناب آقای هیئت حاضرند جواب سؤال آقایانرا بدهند. نایب رئیس ـ بفرمایید توضیح بدهید آقای وزیر دادگستری اجازه بفرمایید توضیحاتاشان را بدهند بعد تشریف بیاورید جواب بگویید. مهدی ارباب ـ آقای رئیس کسانی که امروز نام نویسی کردهاند تکلیفشان چیست؟ دلیل این نظریه این است که در گذشته تپه های آتشگاه، قلعه دختر، اشتهارد و کلاک جایی برای خبر رسانی و دیده بانی بوده اند و در آن آتش می افروختند.

کارورز انترن است شاگردان سال ششم که برای عملیات بایستی درخود بیمارستانها تعلیمات بالینی ببینند دانشجویان بعنوان اینکه سمت کارورزی برای تکمیل تحصیلاتشان نهایت لزوم را دارد و بیمارستانهای تابعه وزارت بهداری و ارتش ممکن است فاقد وسائل کافی برای استفاده دانشجویان باشد پیشنهاد کردند که دوره کارورزی از یکسال به هشت ماه و درعوض ۳ دوره کارورزی به دو دوره اکتفا شود ولی پیشنهادی که نموده بودند از لحاظ مغایرتی که با آییننامه تحصیلات پزشکی لزوم کارورزی در ۳ سرویس مختلف داشت (آشتیانیزاده ـ کارورزی یعنی چه)؟ پیدا بود که راضی نیست با تفنگ ادارهٔ ژاندارمری دنبال یاغیان و گردنکشان برود و در اینگونه راههای پر خطر قدم بگذارد.

سوما اگر شما میخواهید یک دانشکده پزشکی را تکمیل بکنید لازم نیست که دست به پیکر یک وزارت خانه بسیار مهمی بزنید آنرا تخریب کنید برای اینکه شما میخواهید چند تختخواب اضافه در اختیار چنددانشجو بگذارید. اصلاح و تقویت تشکیلات دانشکده پزشکی نباید موجب تضعیف سازمان و تخریب تشکیلات وزارت بهداری بشود بلکه تقویت هر دوی این مؤسسات لازم وملزوم یکدیگرند. فعالیتهای مطالعاتی و شناسایی آبخیزها، خصوصاً در سه منطقه رودخانه دز (سد محمدرضا شاه پهلوی) سفید رود(سد شهبانو فرح) رودخانه کرج (سد امیر کبیر)انجام پذیرفته و میپذیرد، علاوه بر آن اقدامات حفاظتی و قرق – اصلاح در اراضی دیم کاری تغییر نوعزراعت در بعضی موارد، جلوگیری از شسته شدن خاک آبخیزها توسط عملیات فنی – ایجاد پوشش گیاهی (بذرپاشی، نهال کاری، احداث خزانه) درسطح وسیعی صورت گرفتهاست.

امروزه اصل تمرکز سازمانهای بهداشتی و درمانی در وزارت بهداری در تمام ممالک راقیه پذیرفته شده وحال آنکه مادر ایران میخواهیم درست عکس آن را انجام بدهیم. امروزه به بینید در کشوری مثل انگلستان که در طی قرون متمادی تشکیلات و سازمانهای بهداریش خصوصی و ملی بوده و با جمع آوری اعانات و موقوفات اداره میشده اکنون ۳ سال است بیمارستانها ومؤسسات بهداشتی و درمانی و حتی تمام بیمارستانهای تدریسی در تحت اختیار وزارت بهداری متمرکز شدهاست. آژانس در حال تحلیل اطلاعاتی که ایران ارائه کرده است میباشد و خواستار توضیحاتی دربارهٔ برخی از این اطلاعات شده است. نایب رئیس ـ تمنی میکنم این قسمت را معمول بفرمائید در موقع صورت جلسه اعتراض باید بصورت جلسه باشد.

نایب رئیس ـ در جلسه گذشته نسبت به این عده اشخاص آقای رئیس مجلس نوبتشان را محفوظ نگهداشتهاند. درضمن تقاضا میکنم آقایان تذکرشان فقط مربوط بصورت جلسه باشد آقای خسرو قشقایی نسبت بصورت جلسه نظری دارید؟ نایب رئیس ـ با اجازه مجلس میماند برای جلسه آینده. نایب رئیس ـ آقای کهبد. امامی ـ آقای دکتر با چند تا اگر درست میشود. عبدالرحمن فرامرزی ـ نظرمجلس و موافقت مجلس با رای قیام و قعو و رای با ورقه معلوم میشود نه با اظهار چند نفر.

دیدگاهتان را بنویسید