مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۱۸ – ویکینبشته

یک سال گرمسار و کرج کار کرده بود و امسال آمده بود اینجا. مهدی ارباب ـ بلی مخالفم و علت مخالفت بنده این است که نبایستی دست دولت را بست (همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس) عرض میکنم که باید دست دولت باز باشد اگر یک چاهی در راه فرو رفته بودیا یک وضع غیر منتظره پیش آمد و مسیر عمل نباید دستشان بسته باشد وعدهای به یکار بشوند و باز بجای دیگر بفرستند ونتوانند کار خودشان را انجام بدهند بنابر این بنده معتقدم که دست دولت در اینمورد باید باز باشد.

آن ۳ کشور استفاده کردهاند و متاسفانه کشورایران بعلت کشمکشی که بین سازمان برنامه و وزارت بهداری است استفاده ننمودهاست سازمان برنامه میگوید من بایدمداخله کنم وزارت بهداری میگوید که من باید مداخله کنم نتیجه این شدهاست درصورتیکه یکی ازکارهای مفید همین کارخانهاست که مورد احتیاج مااست مادرحدود۱۵۰۰ تن ددت درسال احتیاج داریم که برای امورکشاورزی برای مالاریا و برای سایرچیزهامورداحتیاج مبرم است از طرفی باید ۱۱۰۰ دلار برای هرتن ماپول بدهیم و خود این قریب ۲میلیون دلارمیشود درصورتیکه اگر این کارخانه رابیاوریم علاوه براینکه یک عده کارگر ایرانی مشغول کارمی شوند یک همچومبلغ هنگفتی ازخزانه این کشور بیرون نمیرود بنده مخصوصا توجه دولت راباینکارمعطوف میدارم بخصوص که بنده شنیدم بعضی ازدول سهمیه خودشان را ندادهاند و اگرتوجه عاجلی نشود که این کارخانه بایران واردشود خود آنها منصرف میشوند یعنی دیگر استفاده نخواهد شد و موضوع منتفی میشود بنابراین بنده میخواستم توجه دولت را باین موضوع جلب میکنم و تمنی میکنم که باین قضیه حیاتی توجه بکنند عرض دیگربنده این است که وزارت کشاورزی بایدتوجه مخصوص بامورکشاورزی کشور بکنندواگرما به امور کشاورزی توجه کنیم بنده یقین دارم که بایک توجه مختصر شایددولت ایران درسال آینده بتواند ازحیث ارزیک کمک بسیارموثر و مهمی را به کشور بکند بنده اطلاع پیداکردم یعنی تلگرافی به بنده رسیده که عیناتقدیم مقام ریاست برای اقدام میکنم و این تلگراف ازکارمندان بنگاه شیمیایی کرج است متاسفانه چهارماه است حقوق آنها داده نشده بنده بااینکه چندین مرتبه خدمت آقای وزیرکشاورزی عرض کردم و قول قطعی بمن دادهاند و خدمت جناب آقای وزیردارایی هم عرض کردم خدمت جناب آقای معاون نخست وزیرهم عرض کردم ولی تاکنون هنوزتوجهی نشدهاست و این بیچاره هاغالبا عائله مندندواین تاخیرحقوق اسباب زحمت آنهاشدهاست که وضع مامطلوبی را ایجاد کرده و آنهامی خواستند اعتصاب بکنند و تحصن اختیار کنند بنده تاکنون ازآنهاجلوگیری کردم و خواش کردم و اینک هم خواهش میکنم ازدولت که یک توجه مخصوصی بفرمایندوحقوق این آقایان را تامین بکنند چون الان چهار ماه است که به آنهاحقوق داده نشده یکشاهی به آنهاحقوق داده نشده بنده حتی با آقای وزیر کشاورزی عرض کردم که شمااگرراست میگوییدیک شب شام نخورید یکروز ناهارنخورید این صحیح نیست (دکتر طاهری – اصلاح بودجه اش درکمیسیون بودجه تصویب شده) بلی بسیارمتشکرم ازاینکه کمیسیون بودجه تصویب کردهاست ولی باید حقوق آنهارابدهند.

در نامه دیگری به تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۴، ایران به اطلاع آژانس داد که پروژهای را برای شناسایی مناطق مورد نظر برای نیروگاههای جدید هستهای آغاز کرده است. روایاتی وجود دارد که ناصر الدین شاه قاجار، نظام الدوله معیر الممالک معمار سلطنتی و دامادش را فراخوانده و با نشان دادن چندین عکس به آن ها خواستار ساختمانی چند طبقه بوده است به طوری که از بالای آن بتواند بر تمام تهران اشراف داشته باشد. در این وقت خسرو قشقائی حبیب الله نوبخت را که در آن زمان نماینده مجلس بود و مصونیت پارلمانی داشت دستبند زده و تحویل انگلیس ها داد که او را به زندان اراک بردند .

دکتر فقیهی شیرازی – جلسه گذشته بعرض همکاران محترم رسانیدم که ازجمله خطراتی که متوجه کشوراست خطر قلت نفوس است که بچندین وسیله مورد مخاطره قرارگرفتهاست و روزگذشته بعرض رسانیدم که یک طرحی بامضای ۱۶ نفرازآقایان نمایندگان محترم رسیدهاست که هم اکنون تقدیم مقام ریاست محترم میشود موضوع دیگر مسئله منع استعمال نوشابههای الکلی است که دردوره شانزدهم با یک حسن نیت ثبت نام و تمامی آقایان نمایندگان محترم مجلس اقدام لازم کردندومتاسفانه دربوته اجمال مانده (صحیح است) دراین باب هم تذکری که همکارمحترم آقای حاج سیدجوادی و سایرآقایان نمایندگان محترم فرمودند استدعاازهمکاران محترم این است که توجه عاجلتری بشود و موضوع نوشابههای الکلی آنچه که امروزازنظر فن پزشکی ثابت شده تنها ازنظرتفتن مصرف نمیشود بلکه معمولا تاملایمات روزگار و هیجانات عصبی و روحی باعث میشود که اشخاصی که گرفتاریهاو خستگیهای دماغی دیگری دارند متوسل به نوشیدن این سم قتال میشونددربدوامر بعلت تخدیری که الکل در سلولهای عصبی ایجاد میکندیک حالت نشئهای ایجادمیکندکه همان حالت گول زنندهای است ولی بتدریج سم الکل درکلیه سلولهای مغزوسلسله اعصاب اثرمیکند و نتیجه آن یک مسمومیت تدریجی است که پس ازگذشتن چند ماه قلب و کبد و مغزوکلیه اعضاوجوارح بدن را مسموم کرده و میکندوبدبختی دراینجاست کسانی که بوسیله نوشیدن نوشابههای الکلی به مسمومیت الکل دچار شدهاند استعدادمخصوصی برای گرفتن سل پیدامیکنند فقروبدبختی و تهیدستی روزبروزبرآلام درونی مردم اضافه میکنداگر برای جلوگیری و منع ازتهیه و استعمال و مصرف نوشابههای الکلی فکرعاجلی نشود بادرنظرگرفتن فقرو تهیدستی و بیماری گوناگونی که گریبانگیر اشخاص و افراداین کشوراست خطرات بیشتری احساس میشود بنده درباره منع نوشابههای الکلی بیشتر از این عرضی نمیکنم تاطرحی که آقایان نمایندگان محترم تهیه کردهاند انشا ءالله بیایدوتاجلسه آینده آماده و کامل بشود و بعدازآن جلسه به بقیه عرایض خودم ادامه خواهم داد فعلاطرحی که درمورد سخنان جلسه گذشته آقایان لطف فرمودهاند و امضاء کردندباقیددوفوریت تقدیم مقام ریاست میکنم.

اتفاق دیگری که حادث شدهاست موضوع معدن گلندرود است که درآنجاهم چندین نفرازکارگران هموطن ما از بین رفتهاند و اوضاع و احوال معادن ایران به آقایان پوشیده نیست که ۱۵ سال پیش مهندسین ایرانی که دراینجا تحصیل کرده بودندباکمک متخصصین خارجی برای بهره برداری ازمعادن ماترتیبی قائل شدند و یک اقداماتی کردند و بهره برداری ازچندمعدن بزرگ درایران شروع شد ازقبیل معادن ذغال که علاوه برمعادنی که درحوزه تهران داریم معادنی هم درحدودمازندران درزیرآب و گلندرود که روی دره چالوس واقع میشود بودبهره برداری از این معادن شروع شد ولی متاسفانه درسالهای اخیرتوجهی که لازم است بامورفنی نمیشود و مخصوصا درقسمت معادن هیچ توجهی نمیشودوفعلا بهره برداری از معادن درایران منحصرشدهاست باینکه درپارهای معادن فلزی مواد اولیه را اشخاص بطورخصوصی استخراج میکنندوازمملکت خارج میکننددرعین حال که شایداین یک کارمفیدی ازنظر اشخاص معین باشد ولی بنام یک مملکتی که میخواهدازمعادن خودش استفاده بکنداین عمل تادرجه کمی مطلوب باشد درعین حال بنده موضوع معدن گلندرود را از این نظرتذکر دادم که معادن مابایدموردتوجه بیشتری واقع شودوبنده نهایت تاسف خودوهمکاران محترم را باین دومطلبی که تذکردادم نسبت به مصیبت زدگان راوردردرجه اول و همچنین مصیبت زدگان و آسیب دیدگان گلندرود تقدیم میکنم و امیدوارم که دولت در هردومورد اقدام عاجلی بعمل بیاورد.

6. شورای امنیت بار دیگر تصریح میکند که طبق وظایف ایران تحت قطعنامههای پیشین برای تعلیق همه فعالیتهای بازفرآوری، فعالیتهای مربوط به آب سنگین و غنیسازی، این کشور نمی بایست ساخت هیچ گونه تاسیسات جدید غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین را آغاز کند و میبایست همه اقدامات عمرانی جاری در رابطه با تاسیسات غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین را متوقف سازد. آقایان اگر گوش نکنید مملکت را بخون میکشید یعنی اگرمردم از مجلس مایوس شدند اینها را دانه دانه میگیرند و تکه تکه میکنند (اقبال – انشاء الله مایوس نمیشوند) من این ایمان را دارم ولی انجام این کار وظیفه هر شخصی است و حالا خواستم به مجلس شورای ملی و نمایندگان محترمش که پاره ایی اشتباه کردند و به اشتباه خودشان پی بردند این عرایض را بکنم یک مطلب را هم باید عرض کنم که در این چند روز زمامداری قوام ماها را یک خط دورمان کشیده بودند نه تلگراف نه تلفن نه وسیله ارتباط رادیو هیچ در اختیار این عده از نمایندگان نبود که توی مجلس ماندند و جانشان را گذاشتند البته هیچ هنری نکردند خیال نکنید برای هنر عرض میکنم فقط در مجلس ماندند که از حق مردم دفاع کنند به اینها یک دقیقه وقت رادیو ندادند امکان تلفن و تلگراف از شهرستانها را ازشان گرفتند و در تبلیغات شروع کردند نوشته و طومار درست کنند برای اینکه خواستند بفرموده برادر ارجمندم جناب آقای دکتر بقایی طومار درست بکنند برای قوام ولی موفقیتی پیدا نکردند اینها خواستند طومار برای قوام درست کنند ملت ایران طومارهایی با خون خودش برای مصدق و برای سربلندی کشور ایران تهیه کرد که به بنده که یکی از اعضای کوچک این جبهه و نمایندگان هستم این همه طومار رسیدهاست یکی از کازرون یکی از بازار رشت است یکی دیگر هم که محلش را متاسفانه معین نکردهاند و کاغذ رویش را هم بنده غفلت کردم و پاره کردم یکی از قسمتهای مختلف نواحی آبادان و جنوب است که از خسروآباد و قصبهاست و تمام این طومارها و تلگرافات را تقدیم ریاست مجلس میکنم اما اگر یک مشت از عزیزترین برادران ما و شریفترین براداران ما شربت شهادت در روزسی ام تیر نوشیدند و فامیل آنها بی سرپرست ماندهاند و عده ایی دیگر الان مجروح و در مریضخانه هستند و فرزندانشان نان آور ندارند خوشبختانه ملت غیور ایران بفکر آنها هستند و اینها هم مبالغی است (اشاره به چکها و اسکناسها که در روی تریبون گذارده بود) که تنها برای من کوچک ارسال داشتهاند پنجهزار تومان پول و چک برای بنده تنها جهت کمک به بازماندگان مصدومین و شهدای روز ۳۰ تیر ارسال داشتهاند اسامی آنها را بنده لازم نیست بعرض برسانم یک چک بمبلغ سه هزار و هفتصدتومان و بالاخره یک فرد دیگری که نمیخواهد اسم او برده شود الان نامه نوشتهاست پانصد شیشه پنی سیلین چهار صد هزار واحدی و تعدادی سولفاتیازل که قیمتش از یکهزار و پانصد تومان متجاوزاست و اشخاص دیگر هم نامههایی نوشتهاند که دو سه نفراز مصدومین را حاضرند بخرج خودشان معالجه کنند بسیاری از محترمین بازار و بخصوص تحت توجهات آیت الله کاشانی یک دستگاه مرکزی درست شدهاست که از اشخاص خیر در تمام مریضخانهها پنی سیلین و گرانترین و با ارزش ترین داروهای دنیا را با رضا و رغبت تهیه کردهاند و در آنجا نگهداشتهاند میوه و دارو میبرند پرستار میبرند طبیب اگر لازم باشد میآورند وسایل جراحی تهیه میکنند برای آنکه آن برادرانی که با شرافتمندی شربت شهادت نوشیدهاند آنها بزرگترین پاداش را از ملت ایران گرفته باشند و برای اینکه خانوادههای آنها خوش باشند و فامیلشان سربلند باشند بنده اینجا درود بی پایان خودم را بروح ارواح شهدای آزادی عرضه میدارم و یقین دارم که تمام ملت ایران با احترام و عظمت روح آنها را همیشه یاد خواهند کرد و خدا را باید شکر کرد که این نهضتی که بیاری خداوند متعال شروع شده بیاری خداوند متعال هم خاتمه پیدا خواهد کرد(انشاء الله) بهرحال نسبت به بازماندگان مجروحین و مصدومین هم بنده یقین دارم که تمام ما آنها را برادران و خواهران خودمان میدانیم کما اینکه بسیاری از ما برای ملاقات آنها و عیادتشان در مریضخانهها رفتیم و صورتهای عرق زده و گردآلود و خونین رفقای خود را دیدیم و بوسیدیم و آنها اشک خوشی و مسرت در عین زجر و درد از چشمهایشان سرازیرشد.

کهبد – بنده یقین دارم این عمل و روشی که دولت انگلستان پیش گرفتهاست جزبه زیان خودش به زیان دیگری نباشد البته بماهم زیان واردمی آیدولی چون ما یک روشی اتخاذکردهایم که اگرکارخودمان را باآن روش تولیدی و کشاورزی انجام بدهیم ماچندان ضرروزیانی نخواهیم بردولی درعین حال اینها بیشترازماضرر خواهند کرداین نکته را آقایان باید متوجه باشند که هرقدرلجاجت بکننددرست است بضررماخواهدبود ماهم باید مطالبه ضرروخسارت بکنیم ولی آنهاهم بیشترضرروزیان خواهندبردوبعدازمدتی تاریخ قضاوت خواهد کردکه سیاستمداران انگلستان بزیان ملت انگلستان و سایرملل دنیا اقدام کردهاند بنده عرایضی داشتم که اینجابطوراختصار یادداشت کردهام حضور آقایان عرض کردم حالاکه ما از دولت جناب آقای دکتر مصدق پشتیبانی کردیم و به لایحه اختیارات رای دادیم باید هریک ازآقایان محترم آنچه به نظرشان میرسد از پیشنهادات مفید که بخیرو صلاح مملکت باشد بدون تذکربدهند و بنده کمال تشکررا دارم که چندین فقره پیشنهادکردم که مورد توجه جناب آقای نخست وزیر قرارگرفت یکی راجع به چغندر بودیکی راجع به پنبه بود و پیشنهادات دیگر از این قبیل که بنده خدمتشان عرض کردم و پیشنهاددادم و مورد توجهشان قرارگرفت و بنده از این حیث ازایشان تشکرمیکنم ولی البته ماباید سعی کنیم بیشتر توجه بامورکشاورزی و بازرگانی خودمان مخصوصا کارهای تولیدی داشته باشیم بنده آنچه استحضار پیداکردم درجراید هم بود البته آقایان هم کم و بیش اطلاع دارند اعلانی از طرف سازمان برنامه بود برای خرید ۱۱۰۰ دستگاه تراکتور بنده هرچه با مطلعین امر مشورت کردم و خودبنده هم مطالعه کردم دیدم بااین عملیاتی که پیش گرفتهاند و این رویهای که اتخاذشدهاست بهیچوجه من الوجوه تراکتوربرای ایران نمیشودخرید برای اینکه آقایان استحضاردارندبطورکلی اجناسی که درکارخانجات اروپا و آمریکاساخته میشوداین یک قیمتهای مخصوصی دارند که قابل کم و زیادشدن نیست مثلا فرض بفرماییدکه یکدستگاه اتومبیل باری انترناش را بنده عرض میکنم یایک دستگاه تراکتوراینها مینشینند سندیکایی خودشان دارند قیمت را درنظرمی گیرندوبانظراتحادیه قیمت رویش میگذارند و این قیمت قیمت مقطوع است و این قیمت فیکس برایش میشود کمااینکه تاکنون چندین میلیارد دلار دولت آمریکا باین کارخانجات معامله کردهاست و تمام باین قیمتهابوده و یکی دیگر از نقصهایی که بنده درآن اعلان دیدم این است که پانصدهزارتومان ودیعه خواستهاند نتیجه این خواهدشدآنهایی که اجناس خوب دارند شرکت نمیکنند کمااینکه الان ۲یا ۳ ماه است که دولت این اعلان مناقصه را گذاشتهاست و کسی شرکت ننمودهاست و بالنتیجه یک عدهای اشخاص دلال و غیر وارد وقتیکه اشخاص صحیح شرکت نکردند آنهاواردمی شوند و بالنتیجه بزیان کشورتمام میشود بنده خواستم مخصوصا ازمعاون جناب آقای نخست وزیرتقاضاکنم که باین قسمت توجه کنندوببینندکه دولت آمریکا یادولت سویس دولت فرانسه اینها بچه نحوباکارخانجات معامله میکنند این کارخانجات برای اجناسشان یک قیمت معینی دارند نه کم نه زیاد و بایددوچیزرادرنظربگیرند یکی حقوقی که به نمایندگی آنها داده میشود و یکی تخفیف صادرات بایدبانمایندگیهای آنها صحبت بکنند و ایندوقسمت را درنظربگیرندتاتراکتور بکشوروارد شود.

ولی تنها واکنش ایشان این بود که به علم بگویند، “خوب، این نامه را به رام هم نشان بدهید و بگوئید که چرا بدون اطلاع چنین حرفهائی را میزنید.” و همین و بس. استدعادارم که این موضوع را مورد توجه و مشاوره قراربدهند و لایحه دیگری است مربوط به مبادله اطلاعات فرهنگی بین المللی که بین دول عضو سازمان ملل متحد موافقت نامهای برای واردکردن لوازم تربیتی و علمی و فرهنگی تهیه و تنظیم شدهاست که اغلب دول عضوسازمان به تصویب قوای مقننه خودشان رسانیدهاند و چون مدتی از تاریخ امضای نماینده ایران میگذرد درخواست تصویب آن را مینماید.

کهبد- بنده عرایضی داشتم چون یادداشت نکردهام شمرده حرف میزنم تاآقایان تندنویسها و مخبرین جراید یادداشت بفرمایندقبل ازاینکه بعرایض خودم شروع کنم خواستم یک تذکراتی بدهم تذکراول بنده راجع به نفت است بنده خواستم ازروش دولت سابق دمکرات آمریکا گله کنم و توجه دولت جدیدوشخص آقای آیزنهاور رئیس جمهور آمریکارابه مسئله نفت ایران که بستگی کامل بصلح جهان داردمعطوف کنم متاسفانه دولت سابق آمریکا براثر تلقینات سوء سیاستمداران انگلستان و آمریکا علاه و براینکه کمکی بحل قضیه نفت ایران نکردندپیشنهاداتی دادندو روشی اتخاذنمودند که بهیچوجه باحقوق حقه ما وفق نمیداد و نظرملت ایرانرا تامین نمیکردواگر دولت و وزارت خارجه امریکااقلا اجازه میدادند که کمپانیهای امریکایی ازمانفت بخرند علاوه براینکه ملت ایران راممنون میکرد تاکنون قضیه نفت حل شده بوداینک انتظار ملت ایران ازدولت جدید و ملت آزادمنش متحده آمریکااین است که تحت تاثیرتلقینات دولت انگلستان قرار نگرفته و بیش از این اجازه ندهند ملت کهنسالی که یک روزمایه افتخار بشریت و دارای تاریخ و تمدن چندین هزارساله و مرکزعلم و صنعت جهان بوده بیش از این درفشاراقتصادی قرارگرفته و مورد تعدی دولت انگلستان قرارگیرد ماازکسی صدقه نمیخواهیم نفتی داریم که مورد احتیاج دنیااست (صحیح است) نفت ماراکه بمراتب ازحیث مرغوبی جنس و قیمت برسایرنفتهای جهان رجحان داردازمابخرند و ازدولت غارتگروزورگوی انگلستان بیش از این حمایت نکنند و اگردولت جدیدآمریکابخواهدروش دولت سابق را پیش بگیرد من یقین دارم به حیثیت و آبروی خوددردنیا لطمه بزرگی خواهدزد و مابهیچوجه نه حرف بی حساب میزنیم و نه حرف بی حساب میشنویم (احسنت) بنده راجع به نفت میخواستم توجه دولت جدیدآمریکا را جلب کنم که روش دولت سابق امریکا را پیش نگیرندوبه وضع ایران یک توجهی داشته بانشد و بصلح جهان اهمیت بدهندوقضیه نفت را آنطوریکه بایدوشایدوطبق بخواستههای ملت ایران است انجان بدهندعرض دوم بنده موضوع نفتی است که بطور جسته و گریخته شنیدهام دادگاه عدن حکم دادهاست برعلیه نفت مااگرچه بنده درجلسات مکرروسایرآقایان هم این تذکرات را دادهاند که بهیچوجه من الوجوه حکمی که انشای آن درانگلستان شده و باپست هوایی فرستاده شدهاست باندازه پشیزی برای ما ارزش نخواهدداشت (صحیح است) و خودهمین رای دلیل است برحقانیت ملت ایران است بنده از این آقایان قضات دادگاه قلابی عدن میپرسم آیااین نفت مال چاههای منچستر است یالندن؟

عرض دیگربنده مربوط به وضع کلی اقتصاد کشوراست بنده مطابق احصاییهای که بدست آورده م یکی ازچیزهایی که مورد احتیاج عموم است موضوع چای است متاسفانه دستگاه قاچاق طوری است که اصلابه کسی مهلت نمیدهد(مهندس غروی – احسنت) بنده احصاییهای بدست آوردهام که درحدود۷الی ۸هزار تن واردات چای ازخارجهاست. پرونده انتخاباتی آقای احمد بهشتی از شهرستان فسا در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح روز ۵۹/۳/۱۱ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای علی آقا محمدی از شهرستان همدان در ساعت ده صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای محمد علی منتظری نجف آبادی از شهرستان نجف آباد در ساعت ۹/۱۰ صبح روز دوسنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . این بنا ابتدا به قصد مسجد احداث شد که بر اثر فروریختن سقف در حین ساخت و مرگ علیشاه نیمهکاره ماند. برای شناساسی کامل جنگلهای شمال کشوروتنظیم طرحهای احیاوحفاظت آنها نقشه دقیق جنگلهاموردنیازاست وطبق اصول متداول فعلی درسایرکشور هاتصمیم گرفته شدازجنگلهای شمال عکسبرداری هوایی بعمل آمده واین عکسها تبدیل به نقشه گردندوبرای شروع کار وبمنظورتهیه عکس ونقشههای نمونه با دائره نقشه برداری ستادارتش قراردادی منعقد گردید که بوسیله نیروی هوایی ارتش ازجنگلهای اتوولاجیم حوزه زیرآب مازندران به مساحت ۲۰۰ کیلومتر مربع عکسهای هوایی برداشته شده وروی آنهانقشه موردلزوم تهیه گردد.

اما در این مورد باید گفت که شهر کرج به عنوان یکی از شهرهای گردشگری بسیار خوب محسوب می شود. این شهر به عنوان یکی از شهرهای نسبتا قدیمی در اطراف تهران واقع شده است. اوضاع و احوال کشورماطوریست که ازپارهای مطالب مهم که مربوط به حوادث جاری مردم این مملکت است غافل هستیم و باندازهای درمطالبی که دنیایی را سرگردان داردخودمان را آلوده کردهایم و هنوزهم نمیدانیم چگونه ازآن خارج خواهیم شد.

دیدگاهتان را بنویسید