مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

رئیس – اعتبار نامه آقای علی اکبر ولایتی از تهران تصویب شد (تکبیرنمایندگان ) گزارش بعدی قرائت میشود. بنده عقیدهام اینست که باید منحلش کرد واصلا همان وزارت کشاورزی علیه ما علیه رسیدگی بکنند (ارباب ـ کجایش علیه ما علیهاست) بنده باوزیرش کار ندارم عرض کنم یک موضوع دیگر تصویب نامهای گذشته بود که یک مقداری بر قیمت بنزین افزودند گویا در زمان آقای قوام السطنه بود، برای اینکه این عوارض صرف اسفالت کاری همان محل بشود ولی عملا دیدیم که اینطور نشده وسالی ۱۲ میلیون از این بابت در آمد حاصل میشود ولی در آمد مازندران یا شیراز میاید در تهران اسفالت میشود چهار میلیون تومان از پول شهرستانها را دادند تهران، یکدفعه این پول را گرفتند دادند بکارگران بنده از آقای وزیر راه تقاضا میکنم یا این عوارض راحذف کنیدیا اینکه بایستی صرف همان محلی بشود که گرفته میشود باید در همان محل باشدآقایان اطلاع دارند که رفتند بمازندران از ساری به بابل و بابلسر را نقشه برداری کردند ولی پولش همینطور ماندهاست عرض کنم یک مطلب دیگر راجع به رادیو است.

وزیرکشور – چندنکته جناب آقای ملک مدنی فرمودندکه بنده باید توضیحاعرض کنم که این نکات منظور نظروزارت کشوردرموقع تنظیم آن لایحه بودهاست و این مطالب رادرآئین نامهای که الان یک نسخه اش پیش بینی شدهاست درنظرگرفته شدهاست و اتفاقا درآئین نامه که بعضی ازموادش درطرح جناب آقای کریمی گنجانده شدهاست درماده ۹ آن مدت عمل شرکت معین شدهاست و حالاهم بنده تعیین مدت را باختیار آقایان نمایندگان محترم میگذارم که موقع مقتضی پیشنهادبفرمایند و مورد قبول وزارت کشور خواهدبودمسئله دیگرراجع به لباس بودواین امری است که البته بایددرآئین نامه منظورشود و مسئله مهمی نیست که مابتوانیم آنرا درقانون بگذاریم راجع به بیمه درطرح پیش بینی شدهاست و درآئین نامه هم بودوبرطبق آنچه که درقوانین ماپیش بینی میکند بیمه کارگران و کارکنان و حتی اشخاص ثالث را مامنظورخواهیم کردوبنده درعرایض پریروز خودم این نکته را تذکردادم و اما مسئله دیگر که افرادباصلاحیت باشندبرای تقویم قیمت و ارزیابی البته دقت کافی خواهیم کردوبنده خاطرمبارک آقایان را مطمئن میکنم که منظوراساسی ما چنانکه آقایان این نظررادارند ماهم منظورمان این است که کاملا رعایت حقوق مردم ازهمه جهت بشودوچون همین امروزوزارت کشور دستورتشکیل مقدمات انجمن شهررا دادهاست و شروع بکارخواهیم کردامیدواریم بیشتر اینکارهازیرنظر انجمن شهروهمکاری وزارت کشورانجام بگیرد.

یکی هم راجع باین محصلین طب است که یک حرفهائی خیلی اساسی و حسابی دارند و گرو هم کردند ما از دولت تقاضا میکنیم که زودتر باین موضوع توجه بشود و اینها دلگرم باشند (صحیح است) و بدرد ممکلت بخورند (صحیح است) یک نکته دیگر که بعد از آن بخورند (صحیح است) یک نکته دیگر که بعد از آن بعرایضم خاتمه میدهم همه آقایان صحبت از این میکنند یا در روزنامهها خوانده میشود که در بعضی شهرستانها قحطی و غلا و گرفتاری است مخصوصا بنده شنیدم و ایندفعه هم گفته شد که در کرمان گرسنهها و بیچارهها کاسه میبرند د سلاخ خانهها خون میگیرند ووقتی این خون منجمد میشود مبخورند الان آقای زند اینجا هستند آیاصحیح است یا نه؟

لت برای این پولها تعیین کرده یعنی از قرارصدی چهارآنراهم نپرداختهاند بعقیده بنده اگر دولت همین منافع مختصررا وصول نماید که بطور حتم وصول آن برای دوئلت خالی از اشکا ل خواهی بود خواهد توانست کسری بودجهای که از این جهت ایجاد میگرد تأمین نمایند وهزاران طرق مختلف دیگر که درمواقع مقتضی عرض نمایندگان محترم خواهدرسانیداینک موضوع دیگری که لازم بود به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم ودرضمن توجه دولت رابدان جلب نمایم این است بطوری که به بنده اطلاع دادهاند دریکی از محلات شهر تبریز شخصی برای تهیه آب اقدام به حفر چاهی نمودهاست سرانجام آبی که از این چاه استخراج شدهاست مخلوط با نفت بوده وبطوری که کهنهای که درآن آب زده شده وبه آتش نزدیک نمودهاند مشتعل گردیده اینست که بنده انتظار دارم دولت در این باره تحقیقات لازم را نموده وصحت و سقم آنرا در اینجا تأیید یا تکذیب نماید و درصورت صحت اظهار نماید برای استفاده از این طلای سیاه چه تدابیر عاقلانهای اتخاذ نموده یا خواهد نمود آخرین موضوعی را که میخواستم به عرض برسانم و از دولت تقاضا نمایم بدان توجه نماید این است شهرستان تبریز با حومه قریب ۵۰۰ هزارنفر جمعیت دارد و بیشتر این جمعیت در دهات وقصبات اطراف شهر پراکندهاند این دهات فواصلشان تا شهرتبریز۲۰ الی ۳۰ فرسخ هم میرسد و این جمعیتها از نقطه نظر بهداشتی هیچ نوع وسیله حتی حمام هم در اختیارندارند فقط در خود شهرستان تبریز عده معدودی دکتر بیشتر نیست و اهالی این دهات به هیچوجه نمیتوانند درمواقع ضروری از وجودشان استفاده کنند این است که بنده پیشنهاد مینمایم دولت ۱۲ آمبولانس با طبیب در اختیاربهداری تبریز بگذارد که این آمبولانسها دراین دهات گردش کرده و در هر نقطه یک روز توقف نماید مردم با مراجعه به آنها رفع احتیاج نمایند.

من از موقع استفاده کرده موضوع کودکستانها را مخصوصا یاد آور جناب آقای وزیر فرهنگ میسازم مردم ایران چند سالی است پی بمحاسن این بنگاهها بردهاند ولی متاسفانه هزینه اعزام اطفال بکودکستانها برای هریک نفر گاهی از هزار ریال در ماه هم تجاوز میکند یا دولت باید خود بتاسیس کودکستانها درهمه شهرستانها بپردازد و یا با پرداخت کمک و تشریک کمک و تشریک مساعی با موسسات ملی استفاده از این قبیل بنگاهها را برای کلیه کودکان و نو نهالان کشور مجانی سازد. مخصوصا که تصویب نامههای اخیر بعوض اینکه وضع را بهتر کند بدتر و نارضایتیها را بیشتر ساختهاست اصلاح بعضی از وزارتخانهها شاید قدری مشکل بنظر بیاید ولی چه خوب بود دولت جناب آقای منصور برای نمونه هم شدهاست قبلا بوزارت دارائی متوجه میشوند و خیلی متاسفم که در دولت ایشان این وزارتخانه مهم آنهم د رچنین موقع حساسی وزیر و حتی معاونی که وارد و بی نظر و طرف اطمینان اکثریت نمایندگان ملت ومردم باشد وجود ندارد (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است) (فولادوند ـ چرا هست) (ناصر ذوالفقاری ـ بنده اکثریت عرض کردم) (فولادوند ـ چند نفری توقعی دارند) اگر دولت نتوانند نگرانی مردم را که از وضعیت بد این وزارتخانهها و سوء استفادهائیکه در آنجا میشود بر طرف سازد و بطور قطع از اصلاح سایر وزارتخانهها عاجز خواهد بود (صحیح است) و هر وعده که در این باره بدهد باور کردنی نیست موضوع ماموریتهای خارج و انتخاب روسای ماموریتها ورسیدگی ونظارت در کیفیت خدمت مامورین و شایعاتی که گاهی درباره بعضی ازآنان منتشر میشود از جمله مسائلی است که هم باید در آن تجدید نظر بیطرفانهای بعمل آید و هم با مقررات خاص و حتی قانون خاصی چنان تنظیم و تثبیت گردد.

امیدوارم دولت تا وقتی که میتواند از وجود مامورین وزارت امور خارجه برای انجام بعضی امور در خارج استفاده کند من بعد از اعزام مامورین دیگر خود داری نماید در اینجا لازم است از آقای دکتر شهید نورائی که در بسط روابط بازرگانی و اقداماتی که در دوران تصدی خود بنفع مملکت ایران انجام داده تشکر نمایم (صحیح است) باید ضمن اینکه اعزام مامورین افتخاری را برای همیشه قدغن نمود وزارت امور خارجه نیز اجازه و اختیار داد که رفتار و کردار مامورین اعزامی دولت را در همه جا مراقبت نماید و بماموریت کسانی که بر خلاف وظیفه و شئون کشور اقدام میکنند خاتمه دهد.

منظور دولت این است که این طور تشخیص داده شده است که وضع دهات ما و قسمتهاى کوچک و اساس بدبختى و اساس بىترتیبى مملکت ما این است که دهات ایران خوب نیست و کشاورزان که هشتاد درصد اهالى این مملکت را تشکیل میدهند وسائل زندگى بهداشت و فرهنگ ندارند (صحیح است) و تهیه دیده شده است که در هر دهى در هر جایى به اصطلاح فرنگیها در هر کمونى یک مقرراتى انجام بشود که آن شورا کار آنجا را مرتب کند و پولها زیرنظر آن شورا صرف بشود براى آبادى آنجا و بهداشت و فرهنگ آنجا. پرونده انتخاباتی آقای جعفر جوادی شجونی از شهرستان کرج در ساعت ۹/۵ روز۵۹/۳/۷ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

یک قسمت دیگرش راهم اجازه دادندکه یک عدهای صادرکردند و قسمت دیگری راهم امدند لیره آوردند اعتبارآورندکه بردارند و ببرندولی یک تصویب نامهای صادرشد که قیمت برنج بایدبدلارداده شود آقاجنس رانبایدبیکعده معدوددادهرکس بهترقیمت داد و بهترمعامله کردبایدباوداد البته بنده ازآقای دکتر اخوی تشکرمیکنم که پیشنهاداتی که خدمتشان دادم مورد توجهشان قرارگرفت وقتی گفتم که آقا این کیلیویی پنج قران و دهشاهی بود و حالا۱۱قران شده بگذارید این وضعی که فعلا پیش آمدهاست مملکت ازآن استفاده بکندایشان هم گفتند که من نظری ندارم و هرکس که قیمت بهتری میدهدومملکت بهتربتواندازآن استفاده کندباومی دهیم و بااومعامله خواهیم کرد چون آقای نایب رئیس فرمودندکه وقت تمام شدهاست دیگرعرضی نمیکنم (گنجه – قضیه برنج حل نشد) عرض کردم که قضیه برنج درکمیسیون است و دارندحل میکنند.

عرض کنم آقای استاندار سابق آنجا که مرد شریفی هستند تصدیق میکنند آذربایجان هم که چیزی پیدا نمیشود بنده از مجلس شورای ملی تقاضا میکنم دو نفر معین کنند بنده با ماشین خودم و با خرج خودم میبرم بمازندران ببینید انجا چقدر برنج ریخته، دولت خودش چقدر برنج دارد و چقدر برنج پارسال است که پوسیده و در دریا ریختهاند این برنجها سابقا حمل میشد بروسیه و حالا نمیدانم چرا حمل نمیشود نمیدانمم دولت چر اینکار را نمیکند چرا قرارداد تجاری منعقد نمیکند، بنده نمیدانم چرا؟ این برنج مازندران از هر چیزی ارزانتر است، کیلوئی سه ریال آقا، این را دولت اجازه بدهد ببرند در آنجا بفروشند و یک مقررا یک شرایط مخصوصی قائل بشود یا خودش ببرد عوض این خریدن گندم برنج بخرد که زارعین از بین نروند.

دروزارت خارجه اغلب سعی شدهاست که جلوی ترقی تحصیل کردهها را بگیرند و حس ابتکار و استعداد و حاضر خدمتی راخفه سازند باید حقوق مامورین وزارت خارجه د رخارج طوری تعین شود که در محل ماموریت خود رفته و آبرومند زندگی کنند و بر آبروی دولت وملت خود بیفزایند و در عوض هر وقت کوچکترین اعمال با تقصیری از جانب آنان مشهود گشت و مورد مواخذه شدید قرار گیرند کارمندان تحصیل کرده و جوان وزارت امور خارجه همگی آماده همکاری وتشریک مساعی در راه انجام چنین اصلاحاتی هستند و اطمینان میدهند که در راه عظمت و بهبود وزارت خانه خود با هر وزیری که چنین منظور مقدسی را دنبال نماید از صمیم قلب کمک نمایند (احسنت) (اردلان ـ در بسیاری از جاها ما وزیر مختار لازم نداریم) بر عکس عدهای بنده معتقدم که همه جا وزیر مختار باید داشته باشیم، عرض کنم امور سیاسی یک چیزی است که باید همه جا وزیر مختار داشته باشیم با این وضع سیاسی و روابطی که امروز در دنیا معمول است با این طیاری که ۲۴ ساعته میتوانید همه جا بروید لازم است که درهمه جا نماینده داشته باشید.

بنده اگر وزیر دارائی باشم میشود ولی اینطور نیست اقا ما یک قوانینی در مملکت وضع کردیم باید بکوشیم که این قوانین مملکتی مان اجرا بشود صد هزار من تریاک اگر منی ده تومان تفاوت معامله خریدار بنفع دولت باشد یک میلیون تومان میشود کدام مریضخانه را نمیتوانیم با این مبلغ بسازیم؟ دعوتی کرده اند خواهش می کنم اسامی آقایان را به ترتیب یادداشت بفرمائید چون متقاضی زیاد است ترتیبی بفرمائید که زیاد طول نکشد که ما به کارهایمان برسیم گویا آقای کرمی هم می خواهند راجع به لیبی صحبت بفرمایند اسم ایشان رایاداشت کنید بعلاوه شاید آقایان دیگر هم بیان مطلب جنابعالی را کردند پس اجازه بفرمائید اگر آقایان دیگر مطالبشان را راجع به این موضوع فرمودند ولی ناقص بود شما تشریف بیاورید و صحبت کنید.

این جا جناب آقای نخست وزیر اگر اجازه بفرمائید یک موضوعی چون راجع بوزارت خارجهاست حضورشان عرض کنم آنهم بنده قول میدهم که هیچ نظرخاصی روی این جریانی که شنید ام ندارم، چون خودم افتخار عضویت وزارت امور خارجه راداشتم این است که شاید اشخاص را کم و بیش بشناسم و آن راجع به آقای شایسته وزیر مختار ایـــران در بغداد است البته نسبت بایشان نظرها خوب نیست و شاید یک چیزهائی در پروندههای بایگانی وزارت خارجه نسبت بایشان هست. عرض کنم که راجع ببرنامه هفت ساله بنده خیلی حرف دارم ولی خواستم یک نکته را تذکر بدهم بنده در دوره پانزدهم پیشنهاد کردم که یک لایحه بود راجع ببرنامه که آن لایحه دستور قرار بگیرد و فعالیت زیادی برای برنامه کردیم و بنده تذکراتم را قبل از اینکه آقای منصورالملک نخست وزیر بشوند بایشان عرض کردم و حالا هم شفاها و حضورا بایشان خواهم گفت و اگر خدای نخواسته توجه نشد اینجا عرض میکنم، فقط این نکته را ناگزیرم عرض کنم که بعضی شرکتهائی درست شدهاست که اموالی دارد این شرکت که بدرد آن شرکت میخورد ولی این شرکت دولتی از آن شرکت میخورد ولی این شرکت دولتی از ان شرکت جنس نمیخرد و حال آنکه جنس این دارد از بین میرود ومیرود از مردم میخرد.

یکی موضوع مالیات بردرآمد مایر عبداللهاست که در دیوان کیفر است در جریان است، دوم راجع به شرکت میشی صعب و خرید قماش از هندوستان است (آشتیانیزاده ـ و کشتی که در بنادر خلیج فارس است) سوم راجع بمعامله چوب صنعتی است که گویا با چیت ساز نامی باشد (آشتیانیزاده ـ الی غیرالنهایه) بلی بسیار است التبه بنده د رموقعش عرض میکنم بنده عرض میکنم که اینها رسیدگی بشود و سوء ادب هم نسبت بکسی نکردهام. اما راجع به بودجه انتظار داشتم که وقتی بودجه کل کشور مطرح میشود بعضی مطالب لازم را بعرض برسانم.

و او توضیح داد که ( اشاره به قشقائی ) برافروختگی او برای این بود که تا امریکا را هشدار دهد ( درست نمی توانم بخوانم ) در عدم پشتیبانی از دولت جبهه ملی او همچنین به دیگر . در اختیار ما گذاشت آقای قشقائی اطلاعاتی در دو مورد در اختیار ما گذاشت هم درباره حمایت و حفاظت هرگونه خطری علیه انقلاب ایران و هم درباره ممانعت استقرار پاسداران و کمیته ها در بین مردم قشقائی در بین افسران نظامی و همچنین رابطه اش را با شخص آقای مدنی توضیحاتی برای ماداد او همچنین علاقه آقای مدنی را در مورد اینکه می خواهد رئیس جمهور – جمهوری اسلامی بشود بر طبق قانون اساسی جدید برای ما شرح داد .

اسلامی ـ اینجا جای حرف است. اجازه بفرمائید بنده عرایضم را بکنم همانطوری که بنده را تهدید کردند که عرایضم که حق مسلم ملت است اگر من در اینجا بکنم برای بنده پیش آگهی میفرستند همانطور آقایان دیگر هم میتوانند فرمایشاتشان را اینجا بکنند اجازه بدهید بنده عرایضم را بکنم. ایشان هم دستور بفرمایند که باین چند پروندهای که در اینجا عرض میکنم فورا رسیدگی شود. نایب رئیس – رای میگیریم بفوریت دوم آقایانی که بافوریت دوم موافقندقیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. اخیرا شنید ام که گویا علاوه بر اینکه بجای اینکه ایشان را احضار کند سمت سفیر کبیری هم بایشان داده شده بنده استدعا میکنم از جناب آقای نخست وزیر دستور بفرمایند دقت بیشتر و مطالعه بیشتری را هر طور صلاح میدانند امر بفرمایند باید در اعزام کارمندان وزارت خارجه بخارج اصل لیاقت و تحصیلات و سوابق مراعات گردد و در انتخاب روسای ماموریتها مخصوصا دقت کامل بعمل آید متاسفانه عادت بر این جاری شدهاست که از خارج اشخاصی را بر وزارت خارجه تحمیل میکنند و مقامات حساس و مهمی مانند سفارت و وزارت مختاری را بایشان میدهند و چون اغلب فاقد کاریر واطلاعات و سوابق کار وزارت خارجه میباشند منظوری را که دولت و ملت دارد بر نمیآورد و کارمندان شایسته خود وزارت خارجه را نیز مایوس میسازند.

دیدگاهتان را بنویسید