مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۲۶ – ویکینبشته

خسروقشقایی – تعداد زیادی تلگرافات از ولایات رسیده بود که چون نمیشد بجلسه علنی آورد بنده گذاشتم که تقدیم مقام ریاست بکنم و مخصوصا یکی از تلگرافات از شیراز بود که از آقای آیت الله فال اسیری بود که رهبری اعتصاب عمومی را در شیراز داشتند و تعداد زیادی هم از آبادان- شیراز- آغاجاری – اهواز- کازرون- بوشهر- آباده – فسا- تهران – اصفهان و سایر نقاط رسیده و یک تلگرافی هم از انجمن شهر شیراز داشتم که میدان دروازه کازرون که یکی از میدانهای با آبروی شهر است باسم شهدای ۳۰ تیر اسم گذاری شدهاست و همچنین یکی از خیابانهای فیروزآباد هم باسم شهدای۳۰ تیراسم گذاری شدهاست.

این کار را هم ما کردیم و هیئتی از شوروی به ایران آمد و مقدمات قرارداد همکاری برای گرفتن وام از شوروی و ایجاد کارخانه ذوب آهن را در تهران انجام دادیم. درموقع فروش از روی درآمدش است یک درآمد همین جریبانه باغدارهای خارج از سکنهای هستند که جزء درآمد آن حساب میکنند بایدباخود زارعین این اعیان تقویم بشود ودرواقع جزء درآمد گذارده شود نه اینکه مستقیماً خودوزارت دارایی آنرابخواهد بفروشد مگرآنکه زارعین خودشان حاضر بشوند ودرموقع خرید قرارداد ببندند بادولت که ما این دسته صاحبان اعیان خارج از سکنه را که درشهرها نشستهاند مجزا میکنیم آن وقت است که بازخود وزارت دارایی یعنی صاحب آن ملک هرکس که هست یادولت است آن اعیان راعرصه اش راتقدیم میکند وبه آنها واگذارمیکند ولی قاعدتاً باید باخود صاحبان املاک خریداری بست چرا؟

اشارهایى فرمودند به نیروى دریایى در خلیجفارس و بحر عمان البته در اینجا باید عرض بکنم که همیشه دولت ایران میبایستى این کار را کرده باشد و همیشه میبایست نفوذ و تسلط خودش را در خلیج فارس و بحر عمان مستقر کرده باشد ولى در گذشته غفلت شده است و امید است که در هر حال این غفلت جبران بشود و آن طور که وظیفه ماست عمل بشود. به این ظلم و ستم باید خاتمه داد هر گوشه از ایران یک عده اشخاص ظالم در دستگاه دولتى قدرت میگیرند و به جان مردم مىافتند موقع آن نیست وقت کافى نیست بنده مطالب گفتنى زیاد دارم داخل در این جزئیات نمىشوم تمام ما افراد این مملکتیم و به خوبى به این اوضاع واقفیم از این جهت عرایض بنده چیزى به معلومات آقایان نمىافزاید ولى من یادآور میشوم که این مبارزه با ظلم تنها کار دولتها نیست و بدون کمک مجلس رفع ظلم میسر نخواهد شد و در این امر کمک مجلس و مجلسیان مخصوصاً لازم است در این مملکت مظلوم اشخاصى هستند که از همه بیشتر ظلم مىبینند رعایاى ایران در طبقه اول مظلومین این مملکتاند دولت مخصوصاً در نظر دارد که براى رفع ظلم رعایا اقداماتى بکند در روزنامه کیهان امروز یک مصاحبه از آقاى نخستوزیر با مخبر اخبار الیوم بود که مىگویند میکوشم ظلم مالک را نسبت به زارع از بین ببرم این کلمه کلمه بزرگی است و امیدواریم که در دنبالش اقدامات سریع بشود ولى یک اقداماتى هست که ما میتوانیم فوراً انجام بدهیم و منتظر لوایحى که جنبه مالى و فنى و اینها دارد نشویم یک ظلمى که من همیشه ازش شکایت شنیدهام این وجود سیورسات است که معلوم نیست از کجا پیدا شده و چگونه به این ملت تحمیل شده حدس میزنم که ظلم یک مالک و دو مالک که هر روز تقاضایى از رعیت کرده و اینها همین طور به هم افزوده شده و رعیت بیچاره ایرانى نتوانسته است این ظلم را از بین ببرد به آنجایى رسیده است که امروز یک عده از رعایاى ایران بدبخت و بیچاره زیر بار این ظلم هستند من میخواستم تقاضا بکنم اگر میسراست قبل از این که اقدام عمیقترى بشود هر چه زودتر شاید در ظرف همین چند روز به پاداش خدماتى که مردم ایران براى آزادى و استقلال مملکت کردهاند این سیورسات را فوراً لغو کنید (صحیح است) یک دسته دیگر از مردم ایران که خیلى مظلوم هستند زنان و کودکان ایران هستند در این مملکت این طبقه حمایتى که از آنها مىشود حمایتى است که متکى به قلب، متکى به رحم، متکى به مروت است در صورتی که حمایت از افراد بشر متکى به قانون بایستى باشد، زنان و کودکان ایران نبایستى دستخوش شوق و ذوق مردان باشند بلکه بایستى قوانین محکم این دسته از مردم ایران را حمایت بکنند بارها بنده شنیدهام آقایان هم شنیدهاند که شخصى براى ابراز احساسات خودش دست بچهاش را مىگیرد مىآورد میگوید من میخواهم این را قربانى کنم آخر به چه حق یک فرد انسانى را مىآورد براى قربانى آخر چه فکرى این پدر میکند؟

قانون راجع به اجازه پرداخت تفاوت و اضافات سال ۱۳۳۴ کارمندان دونپایه و خدمتگزاران جز وزارتخانهها و ادارات دولتی – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا. عامری – عرض کنم نظر بنده این بود که تردیدی نیست که دولت با نهایت حسن نیت این قانون رابه مجلس آورده وبرحسب ئعهدی هم که دربرنامه داده بودند اصرارداشتند که تعهدات خودشان رابموقع ایفاکنند یکی از دلایل این هم بیانی بودکه آقای وزیردارایی اینجا کردند راجع به تقدیم بودجه چون گفتند وعده کرده بودیم که دراردیبهشت لایحه بودجه رابدهیم وچون یکشنبه تعطیل بود حالاتقدیم میکنیم این دلیل نهایت حسن نیت آنها است.

همانطور که در گزارش قبلی مدیرکل ذکر شد، کار نصب اولیه ۳۶ آبشار IR-1 در دو واحدی که دارای سانتریفیوز نبودند، تکمیل شده بود. در نامهای به تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴، ایران توضیحاتی دربارهٔ اظهارت قبلی خود دربارهٔ تصمیم به ساخت ۱۰ تأسیسات غنیسازی هستهای دیگر ارائه کرد. شورای حکام در قطعنامه سپتامبر ۲۰۱۲ خود (GOV/2012/50) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواستهای آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده اساسی به منظور احیای اعتماد بینالمللی نسبت به ماهیت منحصراً صلحآمیز برنامه هستهای ایران، ضرورت و فوریت دارد. ۱۱. همانطور که قبلا گزارش شده بود، شورای حکام در قطعنامه نوامبر ۲۰۱۱ خود (GOV/2011/69) تأکید کرد که ضروری است ایران و آژانس به منظور حل و فصل فوری همه مسائل محتوایی باقیمانده با هدف شفافسازی آنها، از جمله دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایتها، مواد و اشخاص در ایران، به گفتوگوهای خود شدت بخشند.

در چارچوب همکاری، آژانس و ایران جهت همکاری بیشتر در ارتباط با فعالیتهای راستیآزمایی توسط آژانس به منظور حل و فصل همه موضوعات گذشته و حال و نیز پیشبرد کار در خصوص چنین فعالیتهایی به صورت گام به گام موافقت کردند. ایران در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴ اطلاعات مربوطه بر اساس توافق متقابل از جمله اطلاعات مربوط به تولید و حمل کنسانتره سنگ معدن اورانیوم (UOC) و نیز دسترسی مدیریت شده به معدن گچین در بندرعباس را برای آژانس فراهم کرد.

از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ آژانس «قالب» جدیدی را که بدون اتصال در محل خود قرار گرفته است، بررسی کرده است. هر شهری سوغاتی مخصوص به خود را دارد؛ شهر تبریز از شهرهای تاریخی و سنتی ایران بوده و سوغاتیهای فراوانی مطابق با هر ذائقهای و سلیقهای در آن پیدا میشود. ارائه اطلاعات دربارهٔ مواد منبع که هنوز به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت یا برای غنی شدن به صورت ایزوتوپی نرسیدهاند، از جمله واردات این مواد و همینطور دربارهٔ استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران.

در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ ایران تولید UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 را متوقف کرد و مقداری از آنچه که قبلاً تولید کرده بود را به شکل UF6 تا ۵ درصد U-235 تبدیل کرد (همانطور که در پاراگراف ۳۲ گفته شده است). این تأسیسات میتواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم میشود که یکی برای تولید UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 (آبشارهای ۱ و ۶) و دیگری برای تحقیق و توسعه (آبشارهای ۲، ۳ ، ۴ و ۵) تعیین شده است.

لازم به ذکر است که این غذاها ممکن است در بعضی از شهرهای دیگر هم موجود باشند که این نشان دهنده این است که افراد با سفر خود به این شهر و مهاجرتی که داشته اند این غذا را در لیست غذاهای محلی کرج گنجانده اند. ۳۲. در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ ایران شروع به کاهش غنای بخشی از موجودی UF6 با غنای ۲۰ درصد U-235 خود در کارخانه نیمهصنعتی غنیسازی سوخت کرد.

۲۸. محوطه تولید: در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، ایران خوراکدهی به آبشارهای ۱ و ۶ با UF6 با غنای ۵ درصد U-235 را متوقف کرد و از آن زمان آبشارها را با UF6 طبیعی خوراکدهی کرد. ۲۷. آژانس در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی انجامشده در کارخانه نیمهصنعتی غنیسازی سوخت بین ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳ و اول اکتبر ۲۰۱۳ و با توجه به نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد، راستیآزمایی موجودی فیزیکی را که ایران در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد.

در پایان می توان گفت کرج هم به عنوان یک شهر گردشگری می تواند مورد توجه باشد هم به عنوان یک شهر صنعتی برای کار و درآمد. 1 – 2 – عدم تمرکز اداری – با توجه به اینکه دولت طی برنامه پنجم حدود 36 درصد تولید ناخالص ملی را به صورت هزینههای مصرفی وسرمایهگذاری به مصرف میرساند مسلم است که نحوه توزیع این هزینهها در سراسر کشور توسط دولت عامل مهمی در دگرگونی موقعیت نسبی تهراندر برابر شهرستانها خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید