مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

به همین دلیل هتل های تبریز از محبوبیت خوبی بین گردشگران برخوردار هستند. این نان تبریز است تبریز، دیروز یک عدهای بنده را ملآقات کردند که بعضی از آنها تازه از تبریز آمده بودند (بهادری ـ الان وضع نان آنجا خوبست) خوب پس اینها اختراع کردهاند (امامی خوئی ـ آقای آشتیانیزاده اجتهاد در مقابل نص مورد ندارد) وضع مملکت خیلی خوب است موضوع دیگر جریان قضیه شاهی است که گفته میشود تحریکاتی در کار بودهاست آقا مردم نان ندارند پولها در جاهای مخصوصی خرج میشود و مخصوصا در سازمان برنامه که مبالغ زیادی آنجا تلف میشود بنده مشغول جمع آوری یک اطلاعات کامل و کافی هستم نسبت به جریان برنامه هفت ساله یا هفده ساله یا هفتاد ساله که بعدا در مجلس مطرح میکنم و از ولخرجیها و گشاد بازیهای بیموردی که در آنجا هست صحبت خواهم کرد.

دکتر فقیهی شیرازی – عرض شودهمه آقایان میدانندکه تعلیم وتربیت منحصر به فراگرفتن وتربیت مواد خشک در سر کلاس نیست اهمیت تعلیم وتربیت مواد مختلفهای دارد که از جمله در نظرگرفتن اوضاع و احوال و گفتار و کردار دانشجو و دانش آموزاست اعم ازداخل محیط آموزشگاه یاخارج ازمحیط آموزشگاه از چند سال قبل باین طرف وزارت فرهنگ دراغلب و اکثر ازآموزشگاههای پایتخت وحتی شهرستانها انجمنهایی تحت عنوان انجمن همکاری خانه ومدرسه درنظرگرفت تصادفا الان دربین آقایان نمایندگان محترم دونفرهستندکه سابقاهم وزیرفرهنگ بودندو انصافا میتوان که تاسیس انجمن همکاری خانه و مدرسه یک فکربکری بودهاست ازنظرتعلیم وتربیت وجلوگیری ازمفاسدی که خارج ازمحیط آموزشگاه وخارج از محیط خانه دراوضاع واحوال دانش آموزان داشت.

زهری. دکتر بقایی. مخالف – آقای سیداحمدصفایی. نایب رئیس – آقای مهندس حسیبی مخالفید؟ نایب رئیس – به پیشنهاد آقای وکیل پوررای گرفته میشودآقایانی که با ماده الحاقی پیشنهادی آقای وکیل پورموافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد. پرونده انتخاباتی آقای سیدابوالحسن حسینی از شهرستان مینودشت در ساعت ۹صبح روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای محمد علی منتظری نجف آبادی از شهرستان نجف آباد در ساعت ۹/۱۰ صبح روز دوسنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . وکیل پور- اگر نشد کسر کننداجازه بفرمایید بنده میخواهم عرض کنم که توجه باین معادله بفرمایید شمایک سرمایهای دارید و یک دارایی والبته این داراییتان بایدمساوی باشد باسرمایه بعلاوه دیون شما الان یک سرمایه دارید پانصد میلیون ریال ویک دیونی دارید درحدود۳۰۰میلیون ریال اواین هشتصدمیلیون دارایی شمافقط مطابق این لایحه پانصدمیلیون ریال بیشترنیست برای اینکه ازدارایی جنسی تان هیچ اسم نبردید واین معادله اصولا صحیح نیست بنده فکرمیکنم که جناب آقای وزیرپست و تلگراف دراین بابت توجه کرده باشندحالاهم خدمتشان عرض کردم علی ای حال اگر شماتقویم کردید ومعلوم شدکه این داراییتان زایدبود برآنچه که دیون شرکت بود واخیراین شرکت تلفن یک چیزی مینویسد که سرمایه ما ۹۰۰ میلیون است بنده آنراعرضی ندارم شمابرای دارایی جنسی تان هیچ محلی قائل نشدید مطابق آن چیزی که درلایحه درنظرگرفته شده مثل این است که درحقیقت دیونتان را درست مساوی با دارایی گرفتهاید وماخذاین دارایی را من نمیدانم از کجا گرفتهاید (دکتر کیان – بهرصورت جایش درقانون نیست) باید درقانون باشدسرمایه نقدی که معین هست اگر اساسنامهای هم بخواهیدبنویسد بایدمستند و متکی باین قانون باشدشما نمیتوانیدبعددرسرمایه تان تقلیل بدهید دراینجاسرمایه فقط سرمایه نقدی است مطلقا ازسرمایه جنسی اسمی برده نشده وبنده معتقدم آن میزانی که با اضافه شدن سرمایه جنسی افزایش سرمایه پیدا آنراحتما جزء سرمایه اضافه میکند اگر هم کسرداشته باشد بایدازمیزان سرمایه کسرشود تا اینکه این معادله حسابداری بهم نخورد برای اینکه این معادله همانطورکه عرض کردم یک فرمول ریاضی ثابتی است ودرعلم حسابداری بایستی سرمایه بعلاوه دیون مساوی باشد باسرمایه ودراینجا این معادله بهم نخوردهاست حالا اقایان مختارند.

معتمددماوندی. افشارصادقی. نبوی. دکتر سنجابی. نایب رئیس – آقای نبوی درکلیات فرمایشی دارید؟ دکتر بقایی. نبوی. وکیل پور. دکتر ملکی – بنده پیشنهادرانمی دهم که حتما آقایان رای بدهند این پیشنهادرادادم که اگر بعدا دراین شرکت هم مثل سایرشرکتهای دولتی یک حیف ومیلهایی شد معلوم شودکه یک وقتی همچو پیشنهادی داده شدمنتهی رای ندادهاند بنده ادای وظیفه کردم. است. این گزارش همچنین در بردارنده اطلاعاتی دربارهٔ اجرای اقدامات ذیل بیانیه مشترک در مورد یک چارچوب همکاری و نیز برنامه اقدام مشترک است و شامل ضمیمهای است که اطلاعات روزآمد دربارهٔ اجرای اقدامات داوطلبانهای که ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک متعهد شده است را فراهم میکند.

وشرکتهایی که الان دولت داردبصورت بازرگانی اداره میکند متعدداست چندین شرکت ضمیمه سازمان برنامهاست که درهیچیک از آنها نظاری نیست ونباید هم باشدبنابراین من خیال میکنم که جناب آقای دکتر ملکی صرفنظرکنند واین پیشنهادراپس بگیرند بدستگاه دولت باید اعتمادکردنمایندگان در هر مورد درهرموسسه دولتی نمیتوانند نظارت کنندوهیچ قانونی وهیچکس نمیتوانداز نظارت آنهاجلوگیری کند این منظوری که ایشان دارند بطورکلی تامین است. موجب شده که دراغلب این شرکتهاسه نفرچهارنفرپنج نفر بعنوان هیئت مدیره درست میشودوهرکدام اینهاهم اتومبیل میخواهند حقوقهای گزاف میخواهند اخیراباینهم اکتفا نمیکنند چند نفرهم بعنوان نظارت تعیین میشوندبه اینهاهم اکتفا نمیکنند یکنفربعنوان مدیر عامل انتخاب میشود اینها جز تولید خرج برای دولت چیزدیگری نیست اگر بایک قانون سهل وساده مثل همه جای دنیا که میگویندپست وتلگراف را اداره میکندازآن آقایانیکه اداره میکنند واغلب آنها اشخاص بسیارخوبی هستند ازپست وتلگراف کمترکسی شکایت میکند بسیارهم مردمان سالم وخوبی هستند اگر یک نفررامیگذاشتند برای اینجا یک آدم حسابی را انتخاب میکردند بهترازاین بودوبهترازاین عنوانهایی بودکه درتمام این شرکتها میگذارندوبی موضوع است شرکت یک مقرراتی داردشرکت خلط ومزج سرمایههای مختلف را میخواهدوقتی سرمایه تمام متعلق بدولت باشد که شرکت نمیشودفقط چیزی که میشودازمناقصه خودداری میشود ودیگراینکه یک عدهای را بعنوان هیئت مدیره ومدیرعامل میآورند انجامافقط وفقط این استفاده غلط را ازشرکت میکنیم بنده میخواستم این مطلب را عرض کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند بجای هیئت مدیره یک نفرادم حسابی را درراس اینکار بگذارند واین بمراتب بهترازاین است که شرکت شود.

دست کردم و یک پنج تومانی روی میز گذاشتم و قرار شد قبل منقلی تهیه کنند و خودشان چایی راه بیندازند و آنکه چشمش پیچ داشت مأمور اینکار شد. عرض کردم که غرض از فروش خالصجات اگر گرفتن از دست دولت است که یک عده مأمورین دولت میروند و استفاده میکنند و آن روز هم خود من عرض گردم خلق الله مال دولت رامثل آنکه برایگان باید بردارند ویاگنجی پیدا کردهاند ومفت بایدبردارند ببرند (دهقان – مال دولت نیست مال ملت است) اجازه بدهید دولت و ملت یکی است کما تکونون پولی علیهم دولت وملت یکی است من باشما یکی آقای نخست وزیر، وزیر دارایی و؟

شرکت سهامی کارخانههای ایران مجاز است با تصویب مجمع عمومی آن قسمت از اموال و دارایی خود را اعم از منقول و غیرمنقول کهبرای اداره کارخانهها ضروری نبوده و یا بهرهبرداری از آن به مصلحت نباشد به فروش برساند. عامری – این قانون تصویب شدهاست بنده هم مخالفتی باتصویبش ندارم ولی یک نکته اساسی را میخواهم تذکربدهم وان عنوان شرکتهایی است که گذاشتهاند برای اینکه این عنوانهایی که ماباین شرکتهامی دهیم بهیچوجه تطبیق نمیکندبامقررات شرکت برای اینکه وقتی ماشرکت سهامی میگوییم بایدیک عده صاحبان سهام باشد البته مقرراتش را بنده توضیح نمیدهم چون خیلی مفصل است فقط استفادهای که ما ازعنوان شرکت میکنیم.

البته من خودم هم این مسئله را احساس کرده بودم و در برخوردهایم با مایر در ضمن اینکه خیلی با هم مٔودب رفتار میکردیم ولی خوب میدیدم که هیچ گرمی میان ما وجود ندارد. نخستوزیر ـ چون لازم است زودتر هزینههای دو ماهه مجلس سنا معین بشود بنده میخواستم تقاضا کنم از آقایان محترم که امروز این موضوع در اول دستور جلسه قرار گیرد و مطرح بفرمایید (نمایندگان ـ بسیار خوب) و بعد از آن هم لایحه ۵۰ میلیون ریال برای اشتغال به یکاران که در جلسه گذشته در شرف اتمام بد و موکول شد به این جلسه مطرح گردد.

نریمان – چون این پیشنهادبنده بازدرمورداصلاح یک ماده ایست که تصویب شده وآن پیشنهادی که بنده سابق کرده بودم مورد موافقت آقایان واقع نشدبنده میخواستم این پیشنهاد را پس بگیرم (جمعی ازنمایندگان – بسیار پیشنهادخوبی است) آنهم پیشنهاد خوبی بود اینکه گفته شد دارایی هرکس متضمن بدهیها و مطالبات اوست درست نیست بنده محاسبم ومی دانم صحبت بدهی ودارایی دوچیزمختلف است یکطرف دارایی را میگذارند ویکطرف بدهی را واینها دوچیزمتفاوت ومختلف است وگذاشتن اینها در یک ردیف بسیارغلط است ولو اینکه مجسل تصویب کردهاست انشان اگر به خبط خودش اعتراف کند این خودش دلیل بزرگی اواست.

نایب رئیس – قبل ازاینکه رای بگیریم چون اینجایک ماده تصویب شده قبلی هم مطرح شده خواستم بعرض آقایان برسانم که هیچ اشکال وعدم صحتی درماده قبلی نیست درماده نوشتهاست دارایی شرکت ودربرابرتوضیح دادهاست اموال ودیون ومطالبات دارایی دراصطلاح علمی هم جنبه مثبت دارد وهم جنبه منفی ممکن است برای آقای نریمان این اشکال پیش آمده باشدکه دیون را جزودارایی آورده باشند درحساب دارایی مجموع مثبت ومنفی باید معادله بکند (صحیح است) حالارای میگیریم به پیشنهادآقای نریمان آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد. نایب رئیس – بسیارخوب رای میگیریم آقایانی که باپیشنهادآقای حائریزاده موافقندقیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

نایب رئیس – آقایانی که با این پیشنهادموافقندقیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهادی است راجع باینکه مادهای برای دستگاه کاریراضافه کنندولی امضاندارد. نایب رئیس ـ رای میگیریم به پیشنهاد آقای کهبد آقایانی که موافقند قیام کنند. ملک مدنی – بنده چون درکلیات اجازه فرمودید خواستم چند کلمه عرض کنم حالاکه قانون بحمدالله خاتمه پیداکردوبه رای نهایی رسیدباید وزارت پست وتلگراف درنظرداشته باشد که مردمی که دراین طول مدت شکایت ازشرکت تلفن داشتندبرای اینکه وقتی یک تلفن میخواستند بگیرند هزار جور تشبث بایدبکند و هزار جور مشکلات برایشان درست بشودبایدبیاری خداوند وبافعالیتی که میکنند این مشکلات برداشته شودوعامه مردم بتوانندازاین دستگاه استفاده کنند برای اینکه دراین مملکت مامشکلاتی که داریم وقتی میتوانستیم حوائج مردم را تامین کنیم که خواستههای مردم تامین شود ویکی ازآنهاهمین تلفن است بنده دریکی ازموادهم عرض کردم ملاحظه بفرمایید شهرتهران چقدربزرگ شده بایدوسائل ارتباط تلفنی دردسترس مردم باشد این کارجناب آقای مهندس معظمی بایدبنظربنده دردرجه اول قرار داشته باشد که فوراوباسرعت انجام بشودوعملا ثابت بشو دکه وقتی که ازشرکت کل تلفن این اختیارگرفته شدوبدست دولت افتاداین شرکت تلفن جدیدمیتواند حوائج مردم را رفع کند (کریمی – فقط راجع به تهران نفرمایید راجع به شهرستانهاهم بفرمایید) همانطورکه جناب آقای کریمی فرمودند حوائج مردم را درشهرستانهاهم باید درنظربگیرید ورفع کنید هرجوراختیاری که میخواستیدمجلس شورای ملی بدون مضایقه داده با این اختیارات اگر خدمتی نکنید وغفلت وقصوری بشوداین غفلت وقصورمتوجه دستگاه دولت است نه مجلس شورای ملی ویک موضوع دیگرهم هست که خواستم تذکربدهم وان موضوع برق است که خاطردارم که جناب آقای مکی یکروز دراینجابیان کردند آقا مردم وقتی میخوهند چراغ برق توی خانه شان بشاد بایداینقدردچارزحمت باشند اینرادولت ملی جناب آقای دکتر مصدق که همه اصلاحات را شروع کرده وخودجنابعالی آقای وزیر کشاورزی دراینجا حاضریدبایدبرق را برای مردم تامین کنیدواگرنکنید برخلاف خواسته مردم است.

دکتر فلسفی. مهندس زیرکزاده. شوکتی. نریمان. مهندس غروی. پیشنهادآقای نریمان قرائت میشود. نریمان – اولا به نظر من بهتر است به جای (اراضی خالصه بایر) که در این ماده نوشته شده (ارضی بایر خالصه) نوشته بشود زیرا مقصود و منظور اراضی بایر خالصجات است نه زمینهای خالصه بایر. نایب رئیس – کلیه پیشنهادهای الحاقی قرائت شده و آنچه تصویب شدهاست البته منظور میشود حال قبل ازآنکه رای نهایی گرفته شود مذاکره درکلیات طبق آئین نام آخرپیش ازتصویب مواد جائزاست حال آقایان میتوانند درکلیات صحبت کنند. حالا اگرموردپسند آقایانست البته رای خواهندداد.

آنچه گفته شد البته فقط نمونهای از خط مشیهای عمدهای است که برای ترفیع مقام و ترفیه حال جامعه زن مورد نظر دولت حاضر است. بایدهوی وهوس ژاندارمهاوبعضی مامورین بی حیثیت دولت رابرآورده کندبایدموردبهره برداری پیله ورانی گرددکه آخرین رمق اورامیمکند. موضوع دوم راه آهن آذربایجان است که اگر سه یا چهارمیلیون در اختیارسازمان برنامه باشد میتواند بهره برداری این راه مهم و اقتصادی را در مدت چند ماه اقلا بمراغه برساند و بعلاوه از این طریق چندین هزار نفر بیکار این استان را برای مدت چند ماه بکار گمارند.

دیدگاهتان را بنویسید