مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

طبق محاسبات انجام شده هر کارمند دولتی در تهران از طریق قدرت خریدی که عرضه میکند برای 1.4 نفر شغل ایجادمیکند. در انجام اینبرنامه به قطبهای صنعتی و شهرهایی که به علت بالا بودن سطح آب زیرزمینی با مشکلات متعددی مواجه هستند تقدم داده خواهد شد به نحوی کهدر این قبیل شهرها طی مدت ده سال و در مجموع طی مدت سی سال برنامه فوق تکوین گردد. اقدامات در جهت عادی سازی همکاری با ایران در زمینه: ایجاد یک مشارکت انرژی راهبردی طولانی مدت و گسترده بین ایران و اتحادیه اروپا و دیگر شرکای علاقهمند، با کمک اقدامات/درخواستهای قدرتمند و کاربردی.

7 – 3 – ایجاد سازمان همآهنگی و نظارت بر توسعه تهران بزرگ – با توجه به مسائل متنوعی که تهران بزرگ با آن روبرو است و با توجه به این که هریک از وزارتخانهها و سازمانهای دولتی بر اساس سیاستهای مستقل خود اقدام به عملیات عمرانی و استخدامی در حوزه تهران میکنند بدون آنکهلزوماً این اقدامات در جهت هدف کنترل گسترش غیر متناسب شهر تهران و بهبود شرایط زندگی آینده در آن باشد. نظر به اینکه پارهای از شهرداریها در پرداخت اصل و بهره وامهای عمرانی خود به علت فقدان امکانات مالی مواجه با اشکال میباشند پس از بررسیهایلازم کلیه بدهی اینگونه شهرداریها بخشوده خواهد شد.

در تشکیلات وزارت آبادانی و مسکن تجدید نظر لازم به عمل آمده و تحت نظر واحد امور شهرسازی و معماری آن وزارت نسبتبه ارائه سیاستهای کلی شهرسازی و نظارت در تهیه طرحهای توسعه شهری با همکاری شهرداریها و انجمنهای شهر اقدام خواهد شد. نبوی – عرض کردم این صحبتهادرماده شده و منظور آقایان هم از طریق پیشنهاد تأمین خواهد شد تمنی میکنم هر نظری آقایان دارند بصورت پیشنهاد تقدیم کنند تمام این نظرها در کمیسیون موردتوجه خواهد شد و حالا در کلیات هرچه بحث بشود منظورآقایان حاصل نخواهدشد این است که استدعا میکنم موافقت بفرمایند به کفایت مذاکرات رأی گرفته شود.

ث – نوسازی و بهسازی شهری: به منظور بهبود محیط زیست در شهرها نسبت به نوسازی و تجدید بناهای قدیمی و غیر بهداشتی و همچنین ایجادپارکها و فضای سبز اقدام خواهد شد. همچنین لازم است با استفاده از مکانیزم بودجه سالانه و بر اساس دستورالعمل هیأت دولت از ایجاد واحدهای اجرایی جدیددر تهران جلوگیری شود و انجام چند سال خدمت در شهرستانها شرط ارتقاء به مدارج بالاتر اداری قرار داده شود. با اجرای طرح تفصیلی یكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدایت و كنترل تحولات كالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توأمان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر با تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه و عمران شهری در راستای اسناد بالادستی میسر میشود.

فصل هفدهم – عمران شهری – کل اعتبارات عمران شهری از میزان ۹،۱ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۳۳،۸ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ میگردد. افزایش سریع تولید و درآمد سرانه، امید به اشتغال در صنایع و امکان استفاده از تسهیلات آموزشی، درمانی و فرهنگی بهتر در شهرها متدرجاً و به طورمداوم جمعیت را به سوی مراکز شهری و صنعتی کشور جذب نموده تا جایی که میزان رشد جمعیت در مناطق روستایی به ۱،۶ درصد تقلیل و درمناطق شهری به ۵،۱ درصد افزایش یافته است. 1 – 2 – عدم تمرکز اداری – با توجه به اینکه دولت طی برنامه پنجم حدود 36 درصد تولید ناخالص ملی را به صورت هزینههای مصرفی وسرمایهگذاری به مصرف میرساند مسلم است که نحوه توزیع این هزینهها در سراسر کشور توسط دولت عامل مهمی در دگرگونی موقعیت نسبی تهراندر برابر شهرستانها خواهد بود.

آبکنار مرکز تودهایها است خوب تودهاىها آنجا میان رعیت تبلیغات کردهاند از قدیم هم بود البته آن دو تا قریه تودهاى نیستند در آبکنار یک کمى هستند و امیدوارم در نتیجه این تحول خود آنها به خودى خود پشیمان و نادم بشوند آنجا که این کار را کردند آن دو تا قریهاى که اسم بردم و رعیتشان هم تودهاى نیستند رعایاى خوبى هستند اینها هم برداشتهاند و اراضى را تقسیم کردهاند گفتند این که امتداد ملت است بگذارید چهار سال پنج سال هم اینها بکارند آخر تو که این همه ملک دارى و تا آنجا ثبت دادى آخر بىانصاف تو که نقشه دارى هیچ توجه نمىکنند این مالکیت نمیدانم چه زهرمارى شده در این مملکت خیلى معذرت میخواهم (خنده نمایندگان) در گیلان اگر رعیت (مهندس غروى – در گیلان هر کس مشغول کار خودش است) طرف ما این جور نیست شاید طرف ایشان این جور باشد آقا گیلان شرقى هستند من بندر پهلوى هستم نزدیکم پایینترم آقا در گیلان شرقى هستند ولى آن قدر میدانم که باید تقسیم شود باید رعایا صاحب زمین شوند که از این مملکت دفاع کنند (احسنت) آقا خلاف قانون اسلام هم نمىگویم براى این که آقاى دکتر مصدق هم گفتند که این را به معرض بیع و شرعى بگذاریم همین طور هم باید باشد ولى اگر این مالکین زکوت میدادند وضعیت این جور نمىشد حتى یک عده که ارث بهشان رسیده است از راه وراثت پیدا کردهاند هى دستش را میکند توى جیبش و پز میفروشد به من و امثال من بدبخت که با زحمت شخص خودم در این مملکت زندگى میکنم تو اگر پدرت نمرده بود از کجا مىآوردى؟

در پایان می توان گفت کرج هم به عنوان یک شهر گردشگری می تواند مورد توجه باشد هم به عنوان یک شهر صنعتی برای کار و درآمد. بدون شک بهترین و زیباترین جاده ایران که از لحاظ گردشگری خود به عنوان یک جاذبه ها محسوب می شود، جاده چالوس می باشد. اردوئی ته سیگار خود را از لای شیشه به بیرون انداخت. و آنوقت خود این عمقزی. این رستوران با سابقهای 100 ساله یکی از بهترین رستوران های تبریز است. این بنا با اسم برج میدانک، در میان محلیان به برج تهمینه مشهور شده و با وجود ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد، به یکی از جاهای دیدنی کرج تبدیل شده است.

و اینهمه چه واقعیت باشد چه دلخوشی، من این صفحات را همچون سنگی بر گوری خواهم نهاد که آرامگاه هیچ جسدی نیست. بر اساس یک بررسی کلی از وظایف دستگاههای دولتی، لازم است حداقل 50 درصد از کارمندان این دستگاهها بنا بر ماهیت وظایفشان به شهرستانهامنتقل شوند. تاکنون به چنین کسی بر نخورده بودم. شورای امنیت تصمیم میگیرد که همه تدابیر لازم که در این پاراگراف آمده است نمیبایست زمانی به کار گرفته شوند که «کمیته» به صورت موردی ذکر میکند و چنین سفرهایی را از سوی این اشخاص در راستای زمینههای انساندوستانه از جمله وظایف مذهبی صورت میگیرد، مجاز میشمارد یا نمیبایست در زمانی اجرا شوند که که «کمیته» به این جمعبندی میرسد که استثناء قائل شدن میتواند موجبات تحقق بیشتر اهداف این قطعنامه را فراهم سازد از جمله مواردی که به ماده XV از اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی مرتبط است.

و جمله پس از وضع ۲۵ درصد حذف شود – حاذقی. منم پس از مدتها تازه وجود خودمو تو این دنیا حس میکردم. اگر این طور باشد پس تکلیف بنده که وکیل عدلیه هستم چه میشود؟ تا دستکم این دلخوشی برایم بماند که اگر شده به اندازهٔ یک تن تنها در این دنیا اختیاری هست و آزادیای. ادامه این گرایش مسائل و مشکلات حادی ازقبیل تراکم جمعیت، ازدحام وسائط نقلیه، عدم تکافوی آب آشامیدنی، آلودگی هوا، کمبود تأسیسات و تسهیلات شهری و بالاخره عدم دسترسی بهتأسیسات فرهنگی و بهداشتی را در شهرهای بزرگ موجب میگردد.

الف – تنظیم سیاست شهرنشینی و تعیین توزیع متناسب جمعیت شهرنشین کشور از طریق بررسی مسائل مربوط به مهاجرت و تحرک جمعیت،استعدادها و مشکلات مناطق کشور و بررسی رشد و توسعه شهرهای بزرگ و روشهای کنترل آنها. الف – بهبود نظام برنامهریزی شهری. ت – بهبود عبور و مرور شهری: ازدیاد سریع جمعیت، توسعه روزافزون شهرها و بالا رفتن درآمد سرانه احتیاج به امکانات بهتر حمل و نقل شهری راافزایش داده است. خاطرم هست موقعى که افسر بودم این را بین خودمان میگفتیم که هر چه در درجات بالا برویم سطحمان پایین مىآید براى این که هر قدر در درجات بالا مىرویم مغز و کله را خفهتر میکند مغز و کله را از امور فنى و علمى دورتر میکند.

حیف که از این ژاندارمها بیزارم. انتقال این افراد باید توأم با انگیزههای مادی کافی و همراه با انتقال اختیار تصمیمگیری به شهرستانها، توسعه فعالیتهای خانهسازی،ساختمان مدارس، بیمارستانها، دانشکدهها و مراکز تفریحی و سایر سرمایهگذاریهای عمرانی باشد تا در عین حال که موجبات انتقال قدرت خرید قابلتوجهی به شهرستانها فراهم میگردد، شرایط اقتصادی، اجتماعی و اداری مساعدی برای پیشرفت شهرستانها به وجود آید و مآلاً مهاجرت انسانها وسرمایهها به تهران متوقف گردد. کلاس دوم بغل دفتر بود و بچهها داشتند زور میزدند و ۷۵۴ را با ۲۶۱ جمع میکردند و معلمشان با چشم چپش میز سوم را نشانه میگرفت و میرفت سرمیز اول، بعد سالون بود.

دیدگاهتان را بنویسید