همه چیز در مورد تبریز

اگر بخواهیم تاریخچه شهر کرج را مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که این شهر در کتاب اوستا با عنوان روستای کلاک برای اولین بار نام برده شده است. عرض کنم این موضوع هنوز حل نشدهاست یک وقتی بازرگانان اعتصاب میکنند خرم شهر امسال ۲۲ میلیون در آمد داشت تجار ۲۰ روز اعتصاب کردند وخسارت هنگفتی بمملکت وارد آوردند بعدهم دانشجویان اعتصاب کردند امروز هم شنیدم تاکسیها و اتوبوسها اعتصاب کردهاند، این نمیشود، راجع بدانشجویان البته آقای دکتر بیان خواهند فرمود اطلاعاتشان از بنده بیشتر است موضوع دیگر موضوع بیکارانی است که دولت آنها را در کرج جمع آوری کرده و وضعشان بسیار رقت آور است بطوری رقت آور است که تصور میرود در آتیه نزدیکی امراض ساریه در آنجا بروز بکند برای اینکه غذای حسابی و مکفی بآنها نمیدهند البته وقتی که یک غذای کافی نباشد که اینها را نگهداری کنداگر آنجا بروز مرض کند ا زمرض مصون نخواهند بود ممکن است حصبه، و یا تیفوس، در آنجا بروز کند.

20. شورای امنیت از همه کشورهای عضو می خواهد تا هر گونه اطلاعاتی را درباره انتقالاتی با “کمیته ” در میان گذارند که توسط بخش محمولههای هوایی و شناورهای تحت مالکیت ایران یا تحت اداره خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) با دیگر شرکتهایی صورت میگیرد که ممکن است در راستای طفره رفتن از تحریمها یا در راستای نقض مفاد قعطنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه باشند. اخگر – اشخاصی بودهاند که بواسطه بیماری مثلا مبتلا به سل بودهاند این را در زندان نتوانستهاند نگاهدارند مرخص کردند از روی علاجی و روی ارفاق و مدتی که میفرمایید نصف و ثلث باید بگذراند درزندان نگذرانده درمریضخانه بوده مثلا مسلول بوده و درمریضخانه بودهاست حالا باترتیبی که در این قانون درنظرگرفته شده اینطور میشود که اورادومرتبه از بیمارستان ببرند درمحبس و بگویند نصف یادوثلث را زندانی باش آنوقت مرخصی ما خواستیم بگوییم آن اشخاصی که از روی بیماری معاف شدهاند که درزندان نباشند دیگر مکلف نباشند مامورین آنها را دوباره درزندان نگهدارند همین قانون درباره آنها اجراشود.

اخگر – اشخاصی بودهاند که بواسطه بیماری مثلا مبتلا به سل بودهاند این را درزندان نتوانستهاند نگاهدارند مرخص کردند از روی علاجی و روی ارفاق و مدتی که میفرمایید نصف و ثلث باید بگذراند در زندان نگذرانده در مریضخانه بوده مثلا مسلول بوده ودرمریضخانه بودهاست حالا باترتیبی که در این قانون در نظر گرفته شده اینطور میشود که اورادومرتبه از بیمارستان ببرند درمحبس و بگویند نصف یادو ثلث را زندانی باش آنوقت مرخصی ما خواستیم بگوییم آن اشخاصی که از روی بیماری معاف شدهاند که در زندان نباشند دیگر مکلف نباشند مامورین آنها را دوباره در زندان نگهدارند همین قانون درباره آنها اجراشود.

نایب رئیس – آقای شمس قناتآبادی شمس قناتآبادی – من از یک جهت خیلی خشنود شدم که جناب آقای دکتر سنجابی این پیشنهاد را کردند چون من بارها درحضورمجلس و درحضور نمایندگان محترم وقتی که میخواستند قانون حکومت نظامی و امثال این قوانین که درجنبه آزاد ی کشی و تعدی و ظلمش بیش از آن جنبه ایست که مقننین آن قانون را برای آن وضع کردهاند بارهاعرض کردهام که این جورقوانین و سوء استفاده میشود حکومت نظامی وضع میشود برای آن کسانی که اخلال نظم میکنندولی آنها را نمیگیرند سراغ آنها نمیروند بلکه اخلالگران را تقویت میکنند کمک میکنند همین چندروز گذشته که البته آقایان شنیدهاند دراداره دخانیات اعتصاب شد یکعده از کارگران زده بودند یکنفررا کشته بودند حکومت نظامی عوض آنکه برودآنجاواز اخلالگرها جلوگیری بکند عملا دردخانیات کاری کرده بود که اخلالگرها درشعبات خودشان آزاد باشد یعنی سران آنها را گرفته بود توی اطاق دیگر حبس کرده بود آنها هم دستشان را گذاشته بودندروی سوت کارخانه بصدا درآمده بود و کارخانه تعطیل شده بود و تلفون کرده بودند به سایرکارگاههای دیگر یک عده دیگر ازاخلالگران آمدندآنجاواخلال میکردندوحکومت نظامی هم همینطورنگاه میکرد و بعد هم مظفرانه عقب نشینی کردچرا؟

شمس قناتآبادی – گویا آقای اخگرنظرشان از دادن این پیشنهاد این بودکه آنهایی که بیمارند و یابقول جناب آقای معاون وزارت دادگستری تمارض کردهاند و تحت یک عناوینی از زندان آمدهاند بیرون از مفاداین قانون استفاده بکنند من میخواهم بجنابعالی عرض کنم کسانی را که بهشان اجازه میدهند که بعنوان بیماری و تمارض از زندان بیایند بیرون که دارای قدرت و یک ثروت و شخصیت فوق العادهای باشند (صحیح است) جناب آقای اخگر این پیشنهاد را که جنابعالی باحسن نیت تقدیم کردید شامل حال آن بدبختهانمی شود بدبختهارا اجازه نمیدهند که تحت این عناوین از زندان بیایند بیرون آنجا اینقدر نگاه میدارند که جان بجان آفرین تسلیم کننداگرآقایان محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی حقیقتا دلشان بحال زندانیانی که درزندان هستند مخصوصا مسلولین میسوزد یک لایحهای تنظیم شده که حمایت زندانیان مسلول است تقاضابکنید آن لایحه دردستور قرارگیرد و این بیماران مسلول بیچارهای که درکنج زندان دارند ذره ذره جان میدهنداینها را از مرگ وامثال اینها که سابقه ارتکاب این گونه اعمال را دارند برای مدت معینی از دوماه تا دوسال تبعید یا بازداشت نماید و اجرای این قانون بموجب آئیننامهای که از طرف وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران میرسد قابل اجرا خواهد بود.

تبصره – مفاداین قانون درمورد کسانی که محکومیت مالی پیداکرده ولی بعلت بیماری تکفل و غیره زندانی نشدهاند در صورت پرداخت مبلغ مورد محکومیت قابل اجراست. نایب رئیس ـ طبق نظامنامه راجع به درخواست آقای نخستوزیر باید رای بگیریم، آقایانی که موافق هستنند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون قرائت میشود. مطلب دیگری که تذکر آن لازم است عملی است که دیروز اتفاق افتاد که خلاف اصول و خلاف آئین نامه ای است که ما برای اعتبار نامه ها اجرا می کنیم : بنده دیروز عرض کردم و مصوبه ای هم که در این خصوص هست به اطلاع آقایان رسانیدم که در موقع گزارش مخبر کمیسیون فقط گزارش شعبه را در رد و یا تائید اعتبارنامه نماینده مربوط قرائت می کند دیگر هیچ توضیح دیگری راجع به اینکه به چه علت رد شده و مسائلی دیگر اصلا لازم نیست .

شبستری – قانون مجازات عمومی ماده ۵۷ و ۵۸ مبدا اعاده حیثیت را از تاریخ اتمام مجازات معین کرده نه اتمام مدت محکومیت و منظورازاین قانون فقط ارفاقی برای زندانیان است و برای اینکه سایرمصالح رعایت بشود بنده پیشنهاد دادم که آثار تبعی محکومیت باقی باشد که اشخاص مجرم نتوانند زودترمشاغل عمومی را متصدی شوند حالا پیشنهاد را حضور آقایان میخوانم این معافیت شامل آثار تبعی ناشی از محکومیت و مجازات معینه نخواهد بود. ۵۸. کارخانه ساخت صفحه سوخت (FPFP): کارخانه ساخت صفحه سوخت، تأسیساتی است که UF6 غنیشده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم U-235 را به U3O8 تبدیل میکند و مجموعههای سوخت ساختهشده از صفحات سوخت حاوی U3O8 را تولید میکند (به پیوست ۲ مراجعه کنید).

راجع بتجارت خارجی و مخصوصا تشویق صادرات دولت باید جدا مراقبت نماید و ازراه دلسوزی اقدام کند امید وارم که قانون تجارت خارجیها در ایران که از تصویب مجلس شورایملی گذشته باشدت هر چه تمامتر اجراء گردد و ببعضی نگرانیها خاتمه بخشد وضع روابط بازرگانی ما با خارج بسیار بد است با اغلب ممالک قرارداد تجارتی نداریم باید در تمام ممالک مهم وابستههای تجارتی داشته باشیم که با نظر وزارت امور خارجه بروند و تجاری که بعلت منافع بی شمار در کشور مربوطه و مناسبات مخصوصی با آقای سفیر کبیر این مقام را ولو افتخارا غصب کردهاند باید فورا تغییر نماید.

نایب رئیس – آقای پورسرتیپ پورسرتیپ – خوشبختانه آقایان چون مزه زندان را نچشیدهاند همینطور یک چیزهایی میگویند بدون اینکه بدانند وضع و حال آن زندانیهاچیست غالب آقایان تصدیق میفرمایندکه صاحبان زرو زورکمتر زندان میروند و تجربه ثابت کردهاست غیرممکن است که صاحبان زروزور جایشان درزندان باشد و این لایحه هم برای این است که اشخاصی که صالحترند و امیدی است که اصلاح بپذیرند بیرون بروند. پورسرتیپ – خوشبختانه آقایان چون مزه زندان را نچشیدهاند همینطور یک چیزهایی میگویند بدون اینکه بدانند وضع و حال آن زندانیها چیست غالب آقایان تصدیق میفرمایند که صاحبان زر و زور کمتر زندان میروند و تجربه ثابت کردهاست غیرممکن است که صاحبان زر و زور جایشان در زندان باشد و این لایحه هم برای این است که اشخاصی که صالحترند و امیدی است که اصلاح بپذیرند بیرون بروند.

منظور این است که مدت جنایت را که دو ثلث منظور شده نصف باشد و مدت جنحه را ثلث در صورتیکه در جنایت نصف را طی کرده باشد و در جنحه ثلث البته رای توضیح عرض کنم که فلسفه مجازات برای اصلاح مجرم است که اخلاق او خوب شود و فردمفیدی بشودهمانطورکه جناب آقای ملک اسمعیلی در جلسه قبل فرمودند اتفاقا در اغلب کشورها برای مجازات حدی را قائل نشدهاند و همینقدر که تشخیص دادند مامورین قضایی که یک مجرمی تنبه پیدا کرده و یک فرد مفیدی ممکن است بشود اورا آزاد میکنند از طرف دیگر خوشبختانه درمملکت مامجرم بالفطره کمتر هستند و اینها کسانی هستند که در نتیجه فقر و استیصال یا در اثرضعف اخلاقی در اثر تحریکات اعصاب از قبیل مستی و یا فقر و پریشانی مرتکب جرم شدهاند درعمل هم دیدهایم غالبا این قبیل مجرمین یا ازشدت تاثر انتحار کردهاند یا خود را به مامورین قضایی تسلیم کردهاند بنابراین بنده از نظر ارفاق بحال این قبیل مجرمین باستثنای قتل عمد نسبت به سایرین که مجرمین عادی هستند پیشنهاد کردم چنانچه در جنایت نصف از مجازات را طی کرده باشند و در جنحه ثلث اینها از قانون استفاده کنند.

دکتر مصباحزاده – بنده توضیح عرض میکنم که ما البته با اصل پیشنهاد نماینده محترم موافقیم اصل پیشنهاد نماینده محترم صحیح است یعنی پنج روز کافی نیست این مسلم است و این تذکری که دادید خیلی بمورد بود از این جهت اکنون که قانون اصلاح جزا تحت شور است و اصلاح میشود این نظرتان را ممکن است آقای معاون دادگستری در آنجا مطرح کنند و مورد توجه قرار دهند. آقای خلخالی گفتند که مدارک هست ولی ما تحقیق کردیم مدارکی نبود ، خواستیم این موضوع را یادآوری کرده باشیم که مدارک کافی در این خصوص نیست .

دیدگاهتان را بنویسید