همه چیز در مورد تبریز

پروازهای مستقیم از تفلیس (2 پرواز در هفته) ، توسط ATA air هواپیمایی اختصاصی تبریز انجام می شود. برای نمونه می توان به هتل پارسیان استقلال تهران و هتل هما تهران اشاره کرد. اگر از ارمنستان به ایران باز می گردید بهتر است با یک تاکسی خود را به ایستگاه راه آهن جلفا برساند و از آنجا به تبریز مراجعه کنید. بنده هیچوقت فراموش نمیکنم که یک وقت به آقایان عرض کردم که در۲سال قبل وزارت کشاورزی اعلان کرده که دو هزاردستگاه تراکتورمیخواهم بایران واردبکنم و نتیجه اش این که تراکتوری واردایران نشدوکسی هم تراکتورواردنکرد و حالاباوضع حاضرتراکتور بسیاربداست مطلب دیگری که میخواستم عرض کنم خدمت جناب آقای نخست وزیر هم عرض کردهام و درکمیسیون بهداری مجلس هم گفتهام و مورد تصدیق و تاییداعضای کمیسیون و کفیل وزارت بهداری قرارگرفت موضوع بسیارمهمی است در۲سال و یایک سال و نیم قبل درکنفرانسی که دراسلامبول تشکیل شد سازمان بهداشت جهانی تصمیم میگیردچهارکارخانه ددت سازی بچهار کشورازممالک خاورمیانه مجاناوبلاعوض بدهندیکی از این ممالک ایران بودهاست یکی ترکیه و یکی پاکستان و یکی هم یا مصراست یاهندوستان.

آن ۳ کشور استفاده کردهاند و متاسفانه کشورایران بعلت کشمکشی که بین سازمان برنامه و وزارت بهداری است استفاده ننمودهاست سازمان برنامه میگوید من بایدمداخله کنم وزارت بهداری میگوید که من باید مداخله کنم نتیجه این شدهاست درصورتیکه یکی ازکارهای مفید همین کارخانهاست که مورد احتیاج مااست مادرحدود۱۵۰۰ تن ددت درسال احتیاج داریم که برای امورکشاورزی برای مالاریا و برای سایرچیزهامورداحتیاج مبرم است از طرفی باید ۱۱۰۰ دلار برای هرتن ماپول بدهیم و خود این قریب ۲میلیون دلارمیشود درصورتیکه اگر این کارخانه رابیاوریم علاوه براینکه یک عده کارگر ایرانی مشغول کارمی شوند یک همچومبلغ هنگفتی ازخزانه این کشور بیرون نمیرود بنده مخصوصا توجه دولت راباینکارمعطوف میدارم بخصوص که بنده شنیدم بعضی ازدول سهمیه خودشان را ندادهاند و اگرتوجه عاجلی نشود که این کارخانه بایران واردشود خود آنها منصرف میشوند یعنی دیگر استفاده نخواهد شد و موضوع منتفی میشود بنابراین بنده میخواستم توجه دولت را باین موضوع جلب میکنم و تمنی میکنم که باین قضیه حیاتی توجه بکنند عرض دیگربنده این است که وزارت کشاورزی بایدتوجه مخصوص بامورکشاورزی کشور بکنندواگرما به امور کشاورزی توجه کنیم بنده یقین دارم که بایک توجه مختصر شایددولت ایران درسال آینده بتواند ازحیث ارزیک کمک بسیارموثر و مهمی را به کشور بکند بنده اطلاع پیداکردم یعنی تلگرافی به بنده رسیده که عیناتقدیم مقام ریاست برای اقدام میکنم و این تلگراف ازکارمندان بنگاه شیمیایی کرج است متاسفانه چهارماه است حقوق آنها داده نشده بنده بااینکه چندین مرتبه خدمت آقای وزیرکشاورزی عرض کردم و قول قطعی بمن دادهاند و خدمت جناب آقای وزیردارایی هم عرض کردم خدمت جناب آقای معاون نخست وزیرهم عرض کردم ولی تاکنون هنوزتوجهی نشدهاست و این بیچاره هاغالبا عائله مندندواین تاخیرحقوق اسباب زحمت آنهاشدهاست که وضع مامطلوبی را ایجاد کرده و آنهامی خواستند اعتصاب بکنند و تحصن اختیار کنند بنده تاکنون ازآنهاجلوگیری کردم و خواش کردم و اینک هم خواهش میکنم ازدولت که یک توجه مخصوصی بفرمایندوحقوق این آقایان را تامین بکنند چون الان چهار ماه است که به آنهاحقوق داده نشده یکشاهی به آنهاحقوق داده نشده بنده حتی با آقای وزیر کشاورزی عرض کردم که شمااگرراست میگوییدیک شب شام نخورید یکروز ناهارنخورید این صحیح نیست (دکتر طاهری – اصلاح بودجه اش درکمیسیون بودجه تصویب شده) بلی بسیارمتشکرم ازاینکه کمیسیون بودجه تصویب کردهاست ولی باید حقوق آنهارابدهند.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام یک صد و ده نفر مهندس کشاورزی – مصوب ۳ امرداد کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیونهای مجلسین. قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب در کمیسیونهای مشترک مجلسین – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام عدهای به منظور تکمیل کادر فنی شهرستانها – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. یک قسمت دیگرش راهم اجازه دادندکه یک عدهای صادرکردند و قسمت دیگری راهم امدند لیره آوردند اعتبارآورندکه بردارند و ببرندولی یک تصویب نامهای صادرشد که قیمت برنج بایدبدلارداده شود آقاجنس رانبایدبیکعده معدوددادهرکس بهترقیمت داد و بهترمعامله کردبایدباوداد البته بنده ازآقای دکتر اخوی تشکرمیکنم که پیشنهاداتی که خدمتشان دادم مورد توجهشان قرارگرفت وقتی گفتم که آقا این کیلیویی پنج قران و دهشاهی بود و حالا۱۱قران شده بگذارید این وضعی که فعلا پیش آمدهاست مملکت ازآن استفاده بکندایشان هم گفتند که من نظری ندارم و هرکس که قیمت بهتری میدهدومملکت بهتربتواندازآن استفاده کندباومی دهیم و بااومعامله خواهیم کرد چون آقای نایب رئیس فرمودندکه وقت تمام شدهاست دیگرعرضی نمیکنم (گنجه – قضیه برنج حل نشد) عرض کردم که قضیه برنج درکمیسیون است و دارندحل میکنند.

کهبد – اجازه بفرماییدکه بنده به آقاعرض نکردم بنده معتقدم که همانطورکه درکمیسیون هم اظهارنظرکردم ماباید اول ازچای داخلی حمایت بکنیم (مهندس غروی – حمایت که بحرف نمیشود بایدعمل کرد) آقااجازه بفرمایید بعدهم معتقدم که بایدازمصرف کننده هم حمایت بکنیم و اگرکسی هم برخلاف عمل کردهاست بایدمجازات بشود و کسی که باحق واردکرده بایدبحق خودش برسد این نظریست که کمیسیون اتخاذ کردهاست و بنده هم پیش از این عرض نمیکنم یک موضوع دیگرموضوع برنج است برنج ازموضوعات خیلی مهم است (گنجه – صورت پروانه هارا بیاوریدببینیم بچه کسانی دادهاند؟) بطوریکه آقایان استحضاردارند بخلاف خیلی دادهاند (میشراشرافی – آقای کهبد پول گرفتهاند چهارصدهزارتومان گرفتهاند) بهرجهت یک همچوچیزهایی هم هست (معتمددماوندی – سه هزار صندوق مال آقای مفیدبوده) درست است سه هزارصندوق هم مال آقای مفیدبوده بهرجهت بنده عقیدهام این است که باید بایک روش مهم اقتصادی با توجه بوضع زندگی مصرف کنندوحمایت ازصنایع داخلی نموداشخاصی که برخلاف مقررات عمل کردهاند باید مورد مجازات قراربگیرند و اشخاصی که برخلاف مقررات عمل نکردهاند باید بحقوقشان برسند(مهندس غروی – قاچاقچیهاخیلی خطرناکند) بطوریکه بنده اطلاع پیداکردهام حالاتاچه اندازه صحیح یاغیرصحیح است بنده نمیدانم دیروزدرکمیسیون صحبت شدکه ازموقعی که این آقای دکتر دفتری رئیس جدیدمرزبانی آمدهاست (میراشرافی – سرتیپ دفتری) ببخشیدسرتیپ دفتری آمدهاست بنده درست نمیدانم گفتند تقریبا درحدود دوهزارتن اجناس قاچاق را گرفتهاست (صحیح است) و جلوگیری کامل بعمل آورده بنده دیگر صحت و سقمش را نمیدانم (مهندس غروی – اززابل داردمثل ریگ چای قاچاق میآید) یکی ازپیشنهادات بنده بدولت این بودکه بایدنظرمتخصصین رابخواهندوهمینطورکه نایب رئیس محترم مجلس شورای ملی جناب آقای مهندس رضوی درچندجلسه قبل تذکرات مفیدی درباب اقتصادیات دادند که بنده بسهم خودم ازایشان تشکرمیکنم (مهندس رضوی – لطف دارید) بایداین رویه رااتخاذکنند اماراجع به نوع..

یک جیب زیر پاشون بود و مثل برق میاومدند. در و پنجرهای به جنوب داشت مثل همهٔ اطاقهای دیگر. نایب رئیس – آقای دکتر بقایی شماراجع به گزارش کمیسیون بودجه نظری دارید؟ دکتر بقایی. دکتر شایگان. دکتر بقایی – بنده فقط میخواستم عرض کنم که چون آقای دکتر ملکی مخبرکمیسیون بودجه مریض هستند آقای دکتر کیان از این لایحه دفاع خواهندکرد. کهبد – بنده یقین دارم این عمل و روشی که دولت انگلستان پیش گرفتهاست جزبه زیان خودش به زیان دیگری نباشد البته بماهم زیان واردمی آیدولی چون ما یک روشی اتخاذکردهایم که اگرکارخودمان را باآن روش تولیدی و کشاورزی انجام بدهیم ماچندان ضرروزیانی نخواهیم بردولی درعین حال اینها بیشترازماضرر خواهند کرداین نکته را آقایان باید متوجه باشند که هرقدرلجاجت بکننددرست است بضررماخواهدبود ماهم باید مطالبه ضرروخسارت بکنیم ولی آنهاهم بیشترضرروزیان خواهندبردوبعدازمدتی تاریخ قضاوت خواهد کردکه سیاستمداران انگلستان بزیان ملت انگلستان و سایرملل دنیا اقدام کردهاند بنده عرایضی داشتم که اینجابطوراختصار یادداشت کردهام حضور آقایان عرض کردم حالاکه ما از دولت جناب آقای دکتر مصدق پشتیبانی کردیم و به لایحه اختیارات رای دادیم باید هریک ازآقایان محترم آنچه به نظرشان میرسد از پیشنهادات مفید که بخیرو صلاح مملکت باشد بدون تذکربدهند و بنده کمال تشکررا دارم که چندین فقره پیشنهادکردم که مورد توجه جناب آقای نخست وزیر قرارگرفت یکی راجع به چغندر بودیکی راجع به پنبه بود و پیشنهادات دیگر از این قبیل که بنده خدمتشان عرض کردم و پیشنهاددادم و مورد توجهشان قرارگرفت و بنده از این حیث ازایشان تشکرمیکنم ولی البته ماباید سعی کنیم بیشتر توجه بامورکشاورزی و بازرگانی خودمان مخصوصا کارهای تولیدی داشته باشیم بنده آنچه استحضار پیداکردم درجراید هم بود البته آقایان هم کم و بیش اطلاع دارند اعلانی از طرف سازمان برنامه بود برای خرید ۱۱۰۰ دستگاه تراکتور بنده هرچه با مطلعین امر مشورت کردم و خودبنده هم مطالعه کردم دیدم بااین عملیاتی که پیش گرفتهاند و این رویهای که اتخاذشدهاست بهیچوجه من الوجوه تراکتوربرای ایران نمیشودخرید برای اینکه آقایان استحضاردارندبطورکلی اجناسی که درکارخانجات اروپا و آمریکاساخته میشوداین یک قیمتهای مخصوصی دارند که قابل کم و زیادشدن نیست مثلا فرض بفرماییدکه یکدستگاه اتومبیل باری انترناش را بنده عرض میکنم یایک دستگاه تراکتوراینها مینشینند سندیکایی خودشان دارند قیمت را درنظرمی گیرندوبانظراتحادیه قیمت رویش میگذارند و این قیمت قیمت مقطوع است و این قیمت فیکس برایش میشود کمااینکه تاکنون چندین میلیارد دلار دولت آمریکا باین کارخانجات معامله کردهاست و تمام باین قیمتهابوده و یکی دیگر از نقصهایی که بنده درآن اعلان دیدم این است که پانصدهزارتومان ودیعه خواستهاند نتیجه این خواهدشدآنهایی که اجناس خوب دارند شرکت نمیکنند کمااینکه الان ۲یا ۳ ماه است که دولت این اعلان مناقصه را گذاشتهاست و کسی شرکت ننمودهاست و بالنتیجه یک عدهای اشخاص دلال و غیر وارد وقتیکه اشخاص صحیح شرکت نکردند آنهاواردمی شوند و بالنتیجه بزیان کشورتمام میشود بنده خواستم مخصوصا ازمعاون جناب آقای نخست وزیرتقاضاکنم که باین قسمت توجه کنندوببینندکه دولت آمریکا یادولت سویس دولت فرانسه اینها بچه نحوباکارخانجات معامله میکنند این کارخانجات برای اجناسشان یک قیمت معینی دارند نه کم نه زیاد و بایددوچیزرادرنظربگیرند یکی حقوقی که به نمایندگی آنها داده میشود و یکی تخفیف صادرات بایدبانمایندگیهای آنها صحبت بکنند و ایندوقسمت را درنظربگیرندتاتراکتور بکشوروارد شود.

هدف کلی برنامه رفاه اجتماعی آن است که به تدریج کلیه فعالیتهای رفاهی از جنبه خیریه و محدود فعلی و از صورت چارهجویی موقت مشکلاتو دردهای اجتماعی خارج شده و تحت نظارت دولت به صورت یک وظیفه عمومی و به شکل سازمان یافته و منطبق بر معیارهای علمی درآید و درعین حال با خدمات رفاهی سازمانهای مختلف عمومی اجتماعی و خصوصی هماهنگ شود تا استفاده کردن از حداقل خدمات و بهرهمند شدن ازحقوق اجتماعی برای همگان ممکن و میسر باشد و در نتیجه عدالت اجتماعی در میان کلیه گروههای جامعه تعمیم یابد و از نیروهای نهفته بعضیگروهها نیز در راه مصلحت عمومی و رشد ملی بهرهبرداری شود.

معتمددماوندی یک ساعت و ۴۵ دقیقه. تولیت یک ساعت و ۱۵ دقیقه. ناصر ذوالفقاری یکساعت. دکتر کیان یک ساعت. جلالی. ناصر ذوالفقاری. کریمی. دکتر کیان. دادور. ناصر ذوالفقاری. دکتر کیان – بطوریکه ملاحظه میفرمایید درلایحه یک دوازدهم تقدیمی به مجلس ذکری ازپرداخت اشل جدید قضات نشده بود کمیسیون بودجه این طور به نظرش رسید که اگرذکراین پرداخت جدیددرلایحه یکدوازدهم به منظور تحصیل مجوز جدیدی باشد از وظایف کمیسیون بودجه نیست که چنین مجوزی برای پرداخت حقوق قضات تصویب بکندکه اصلا ذکرش درلایحه یکدوازدهم یالایحه دیگری لازم نیست از این جهت بودکه این موضوع ازماده حذف شداز طرف دیگراعضای کمیسیون بودجه شخصا کمال موافقت را باازدیاداشل حقوق قضات داشتندواین عمل دست و بموقع را بسیاربجاتشخیص میدهندالبته این تشخیصشان جزیک احساس شخصی چیزدیگری نمیتوانست باشدچون کمیسیون بودجه صلاحیت نداشت که یک تصمیمی خارج ازآن چیزی که در حدود صلاحیتش هست و چیزی که غیرازقوانین قبلی است تصویب بکند از این جهت است که احساس شخصی خودشان را اعضای کمیسیون اینطوراظهارداشتند که باکمال میل استقبال میکنندازاینکه این عملی راکه دولت کردهاست ادامه بدهد و بنابراین گمان میکنم که دراین احساس مجلس شورای ملی متفق باشند یعنی همه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی این ازدیاد اشل قضات را ازلوازم اصلاح دادگستری میدانندوازاین جهت هم دولت یک عمل بسیاربجا و شایستهای کردهاست و مجلس هم موافقت دارد که دراین راه پیش برود.

و ماتذکردادیم و به آقای دکتر کیان هم صحبت کردیم که موضوع این نبوده که درآنجادرمقدمه گفته شود که اگر دولت این راجزء اختیارات خودش میداندوپرداخت راهم جزواختیارات خودش میداند و پرداخت راهم جزو اختیارات خودش میداند بنابراین حقوق قضات را بنابراشل جدیدازاول آذرماه پرداخت کندچون بااین ترتیب باز دست دولت بسته میشودوزارت دارایی نمیتواندحقوق قضات را بپردازد و آقایان اعضای کمیسیون بودجه تصمیم گرفتند که ازمخالفت و موافقتهای خودشان ازگذراندن این جمله دراین لایحه صرفنظرکنند و موافقت بکنند که نامهای بوزارت دارایی نوشته بشود که حالاکه دولت ازاختیاراتش استفاده کردهاست و اشل حقوق قضات را بالا بردهاست ازاول آذرماه با اشل جدید حقوق قضات را بپردازند بنابراین خواستم عرض کنم که جناب آقای دکتر کیان بایدمطالب و بیانات خودشان را اصلاح بکنند.

شبستری – تمام اعضای کمیسیون بودجه موافقت داشتند که حقوق قضات با اشل جدیدپرداخته شود اگرعبارت مقدمه (اگری) داردنه این است که کمیسیون تردیدی داشت چون مطابق آئین نامه اشکالی داشت از این جهت این جمله درمقدمه گنجانیده شد. قانون راجع به اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگی و مستمری افسران ارتش و ژاندارمری – مصوب ۲۹ آبان مجلس شورای ملی و ۲۶ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا. اوضاع و احوال کشورماطوریست که ازپارهای مطالب مهم که مربوط به حوادث جاری مردم این مملکت است غافل هستیم و باندازهای درمطالبی که دنیایی را سرگردان داردخودمان را آلوده کردهایم و هنوزهم نمیدانیم چگونه ازآن خارج خواهیم شد.

به علاوه آمارهای دیگر نیز در دوران برنامه چهارم تهیه میشود که یا مربوط به تکالیف جاری واحدهای آماری است و هزینههای آن از محلبودجههای مستمر عمرانی یا اعتبارات عمومی دولت تأمین میگردد و یا آنکه به وسیله دستگاههای وابسته به دولت که بر اساس قانون تجارت اداره میشوند و نیز موسسات عمومی و خیریه و عامالمنفعه و مانند آنها تهیه خواهد شد که همه این آمارها در دست یابی به هدفهای کلی برنامه چهارم آمارمؤثر خواهد بود. دکتر فقیهی شیرازی – جلسه گذشته بعرض همکاران محترم رسانیدم که ازجمله خطراتی که متوجه کشوراست خطر قلت نفوس است که بچندین وسیله مورد مخاطره قرارگرفتهاست و روزگذشته بعرض رسانیدم که یک طرحی بامضای ۱۶ نفرازآقایان نمایندگان محترم رسیدهاست که هم اکنون تقدیم مقام ریاست محترم میشود موضوع دیگر مسئله منع استعمال نوشابههای الکلی است که دردوره شانزدهم با یک حسن نیت ثبت نام و تمامی آقایان نمایندگان محترم مجلس اقدام لازم کردندومتاسفانه دربوته اجمال مانده (صحیح است) دراین باب هم تذکری که همکارمحترم آقای حاج سیدجوادی و سایرآقایان نمایندگان محترم فرمودند استدعاازهمکاران محترم این است که توجه عاجلتری بشود و موضوع نوشابههای الکلی آنچه که امروزازنظر فن پزشکی ثابت شده تنها ازنظرتفتن مصرف نمیشود بلکه معمولا تاملایمات روزگار و هیجانات عصبی و روحی باعث میشود که اشخاصی که گرفتاریهاو خستگیهای دماغی دیگری دارند متوسل به نوشیدن این سم قتال میشونددربدوامر بعلت تخدیری که الکل در سلولهای عصبی ایجاد میکندیک حالت نشئهای ایجادمیکندکه همان حالت گول زنندهای است ولی بتدریج سم الکل درکلیه سلولهای مغزوسلسله اعصاب اثرمیکند و نتیجه آن یک مسمومیت تدریجی است که پس ازگذشتن چند ماه قلب و کبد و مغزوکلیه اعضاوجوارح بدن را مسموم کرده و میکندوبدبختی دراینجاست کسانی که بوسیله نوشیدن نوشابههای الکلی به مسمومیت الکل دچار شدهاند استعدادمخصوصی برای گرفتن سل پیدامیکنند فقروبدبختی و تهیدستی روزبروزبرآلام درونی مردم اضافه میکنداگر برای جلوگیری و منع ازتهیه و استعمال و مصرف نوشابههای الکلی فکرعاجلی نشود بادرنظرگرفتن فقرو تهیدستی و بیماری گوناگونی که گریبانگیر اشخاص و افراداین کشوراست خطرات بیشتری احساس میشود بنده درباره منع نوشابههای الکلی بیشتر از این عرضی نمیکنم تاطرحی که آقایان نمایندگان محترم تهیه کردهاند انشا ءالله بیایدوتاجلسه آینده آماده و کامل بشود و بعدازآن جلسه به بقیه عرایض خودم ادامه خواهم داد فعلاطرحی که درمورد سخنان جلسه گذشته آقایان لطف فرمودهاند و امضاء کردندباقیددوفوریت تقدیم مقام ریاست میکنم.

اعتبارسازمان برنامه – این اعتباررا سازمان برنامه برای مبارزه برضد بیماری طاعون گاوی بانضمام ۳۸ دستگاه وسیله نقلیه دراختیاراداره کل دامپزشکی قرارداده که درظرف ۲۷ ماه بانظارت سازمان برنامه هزینه مبارزه باطاعون گاوی خراسان گرگان وسیستان شود. عرض دیگربنده مربوط به وضع کلی اقتصاد کشوراست بنده مطابق احصاییهای که بدست آورده م یکی ازچیزهایی که مورد احتیاج عموم است موضوع چای است متاسفانه دستگاه قاچاق طوری است که اصلابه کسی مهلت نمیدهد(مهندس غروی – احسنت) بنده احصاییهای بدست آوردهام که درحدود۷الی ۸هزار تن واردات چای ازخارجهاست. بیتردید پیش از سفر به شهری که هیچ آشنایی قبلی از مراکز خرید، رستوران، کافیشاپ و چگونگی استفاده از حملونقل عمومی ندارید، برای شما سخت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید