پیدایش زبان دری و شعر عروضی فارسی

به تازگی دوست عزیز، دکتر علی دوستزاده منبع مهمی دربارهی تاریخ ارمنستان و ارّان و شهر ایرانی گنجه در قفقاز را یافته است و از من خواست که آن را به دیگر دوستان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران شناسایی کنم. کتاب کراکوس گنجهای دربرگیرندهی آگاهیها و اطلاعات بسیار مهمی دربارهی تاریخ ارمنستان و ارتباط آن با ایران در دوران ساسانیان و پس از اسلام نیز هست. بخش بعدی به تاریخ سیاسی ارمنستان قفقاز و کلیکیه و مدیترانه میپردازد. عبارت از گرجستان امروزه بوده و قسمتی از سرحد شمالی ساتراپی ارمنستان را تشکیل میداده.

گرچه امروزه نام فارس بر استان جنوبی ایران کنونی نامی مشهور است. در عین حال هیچ نام و نشانی از زبان ترکی در گنجه از زمان نظامی گنجوی وجود ندارد. سیزدهم م. یعنی بسیار نزدیک به روزگار شاعر بزرگ ایرانی نظامی گنجهای است. همچنین بسیاری از زنان شاعر نیز در این اثر نامآوری شدهاند. حتی بسیاری از مطالب سایتهای دولتی افغانستان نیز با زبان انگلسی نشر می شود! شواه بسیاری وجود دارد که می توان آنها را ادامه ی ” خسروانی ” ها ی کهن دانست . میهمان، اما میهمان طفیلی که برفاقت یاران و دوستان بجایی برند یا خود بی آنکه او را طلبیده باشند برود.

D – منظور از عراقین سرزمین آنوقت فارس میباشد که پس از تسلط اعراب ، منضم به عراق گردیده و به همین نام جزء قلمرو اعراب شناخته می شد . باید توجه داشت که کراکوس بین ایرانی و عربی و ترک و مسلمان تفاوت میگذاشته است و وقتی در متن خود ساکنان شهر گنجه را ایرانی میخواند منظورش ایرانی است نه نام عمومی برای تمام مسلمانان. در عین حال افرادی بودند که تبارشان ایرانی بوده است (یعنی زبانهای ایرانی زبان پدری/مادری آنها بوده است) که در بغداد در صدر اسلام فراوان بودند.

بوده مینویسد که من در آن زمان کم و بیش ۴۰ ساله بودم. فی السماء سحاءة من سحاب. از المعجم فی معاییراشعارالعجم چ 1314 ه . نظامی گنجوی یکی از بزرگترین متفکران و شاعران بزرگ قرون وسطی که از افتخارات ادبیات فارسی ایران میباشد، هیچ ربطی با فرهنگ آذربایجان ندارد، و آذربایجانیها بیهوده تلاش میکنند او را از آن خود سازند و آذربایجانیاش معرفی نمایند. طرح مسایل در این نوشته ی کوتاه شاید بتواند محققان دانشمند ما را از رکودی که ممکن است حوادث ایام ایجاد کند بیرون آورد و به ادامه ی تلاش سودمند وادارد. در هر رو، واژه فرهنگ نیز در فارسی وجود دارد که در ترکی آن را کولتور (برگرفته از غرب) دانند.

به هر رو جایگزینهای کهن ان را اوردیم. در دیکشنری آنلاین شما با وارد کردن هر واژه ای در بخش مشخص شده و زدن دکمه جستجو، به سرعت معنی و توضیحات مربوطه را می توانید مشاهده کنید. برای آنان مثل آب خوردن ساده است فقط کافی است یکی دوتا مترجم انگلسی به فارسی و پشتو استخدام نمایند که روزانه تمام مطالب نشر شده در سایت را به زبان مردم افغانستان برگردانند. دانشمند شوروی در آن دوران در پروژه ملت-سازی ناچار بودند که دستوهای استالین را پیروی کنند و تنها پس از فروپاشی شوروی, دانشمندان روس امروز اعتراف میکنند که شوروی در مورد نظامی برای ملت-سازی دروغ بافت.

به این دلیل که در زمان نظامی در آن دیار آذربایجانیها وجود نداشتند(البته لازم به ذکر است که در شوروی، ترکزبانان آران را آذربایجانی خواندند). گوش را چون حلقه دادی زین سخن. بنابراین کتاب نزهةالمجالس داوری را در مورد زبان و فرهنگ آران و شروان آن دوران تمام میکند و پاسخ محکمی است به یاوهگویانی که زبان فارسی را محدود به “شعراء دربار” میکردند و به دروغ و کلک ادعا میکردند که زبان مردم آن سامان در زمان نظامی گنجوی “ترکی” بوده است و نظامی چون “زبان فارسی زبان ادبی بوده است” آن را انتخاب کرده است.

همچنین چون مقالهی بالا پاسخ کاملی به همهترکانگاران داده است ما تنها فشردههایی را در این مقاله مینویسیم. این موضوع را پیش از این در نرم افزار لایتنر اندرویدی ندیده بودم. باید دانست که ایرانیزدایی چهرهی نظامی گنجوی در دوران شوروی یک هدف سیاسی داشته است و دکتر سرگی آقاجانیان این موضوع را روشن نموده است. این مقاله در حدود چهارصد و شصت صفحه پاسخ کاملی به تمامی ادعاهای موجود پانترکیستها داده است و ایرانی بودن نظامی گنجوی را به خوبی ثابت کرده است هرچند ایرانی بودن وی در میان محققان (با وجود پول فراوانی که شوروی و سپس دولت آران هم اکنون برای تغییر هویت او سرمایهگزاری میکنند) بدیهی است و تنها آشنایی با تاریخ آن دوران و نگاه کامل به آثار او این موضوع را به خوبی روشن میکند.

فصل ۱۰ به تاریخ آلبانیا (در ارمنی: Aghbania یا همان ارّان) میپردازد. در این مدت کراکوس زبان مغولی را میآموزد و در تاریخ خود فهرستی از واژگان مغولی و برابرهای ارمنی آنان را آورده است. دیاکونوف هم پس از فروپاشی شوروی در آخرین اثر خود نکات بالا را برزبان آورد و به خوبی ایرانیتبار بودن نظامی را تایید کرد و دروغ شوروی را برملا کرد. کل افسانهی ترک و آذربایجانی بودن نظامی از زمان استالین (۱۹۴۷ م/ ۱۳۲۶ خ) شروع شد که میخواست برای جمهوریهای تازه تاسیس اتحاد شوروی هویتتراشی کند. خوب این روند آموزش باعث شد تا تعدادی از دوستان و تحصیل یافتگان در فکر ماندگار شدن زبان مادری خود شوند؛ در فکر آن شدند که زبان شغنانی را چگونه از روند آموزش شفاهی و از سینه به سینه انتقال یافتن، به یک جریان منظم تحریری و نوشتاری گذار دهند.

بهتر است دولت محترم افغانستان تمام اطلاعات و منابعی را که درسایتهای وزارتها و نهادهای مختلف افغانستان به زبان انگلسی برای خارجیها می گذارد به زبان ملی برای خود مردم افغانستان نیز بگذارد تا تردید و بدگمانی در ذهن مردم افغانستان به وجود نیاید که دولت برای خارجیها معلوماتی متفاوت با معلوماتی که برای مردم عادی افغانستان ارائه می دهد در سایتهای دولتی نشر می کند از سوی دیگر با این کار دولت و برخی سایتها فرهنگ وزبان و خود باوری ما نیز کم کم نابود می شود که در دراز مدت آسیبهای جبران نا پذیر برای فرهنگ وهویت ملی افغانستان خواهد داشت.

ممکن است از نظر سیاسی و حفظ تمامیت ارضی صلاح ندانند که در کشوری، از وجود زبانهای مختلف نام برده شود، بهتر می­دانند، که بهجای زبان، از اصطلاحی متعادلتر یعنی گویش استفاده شود. نیز کاربرد دارد.برای استفاده بهتر از مرکب آنرا داخل دوات میریزند . واحد انتشارات این موسسه در کنار انتشار لغتنامههای زبان فارسی، با استفاده از توانمندی علمی مدرسین مرکز، انتشار کتابهای آموزشی مرتبط با آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را در دستور کار دارد.

مسلمان) استفاده میکند و گاه عربان را نیز تاچیک میخواند. گاه «ایشان» را به «ایشانان» جمع بسته اند. و نفس مادام که اماره است قبض و بسط نبود و مادام که لوامه است گاه مغلوب میشود و گاه غالب. این کتاب «تاریخ ارمنیان» (History of the Armenians) نام دارد که نوشتهی کِراکوس گنجهای (Kirakos Ganjakets’i)، تاریخنگار ارمنی سدهی هفتم ق. دکتر محمدامین ریاحی تعداد شعرای ارانی و آذربایجانی این مجموعه را به این شرح آوردهاست: «از گنجه ۲۴ تن، از شروان ۱۸ تن، از هریک از دو شهر تفلیس و بیلقان ۵ تن، از باکو و دربند از هرکدام یک تن، از یازده شهر آذربایجان و زنجان هم نام و شعر شاعرانی به این تعداد آمدهاست: مراغه ۷ تن، تبریز ۵ تن، ابهر ۳ تن، خوی، زنجان و اهر هرکدام یک تن، اردبیل و اشنو و سجاس و خونج و اخلاط و موصل هرکدام یک تن.

سپس یازده سال بعد یعنی در سال ۱۲۳۶ م. رجوع به بس پایه و ابن بیطار متن عربی ص92 و فهرست مخزن الادویه ص 140 و رشیدی و گیاه شناسی گل گلاب چ دانشگاه طهران ص166 به بعد و تذکرهء داود ضریر انطاکی ص76 و ترجمهء صیدنه ابوریحان بیرونی نسخهء خطی کتاب خانهء لغتنامه شود. رجوع به بسل شود. فرومایه سوي جوزه گراید شاهین ستنبه به تذروان کند آهنگ. در زمان دیاکونوف بود که شوروی سعی کرد که برای کشور نوین آذربایجان یک هویت بسازد و نظامی گنجوی را با فرمایشهای شوروی یک ترک آرانی معرفی کند. جالب است که دیاکونوف، در یک کتابی که در زمان شوروی نوشته بود، ناچار بود نظامی را غیرایرانی قلمداد کند ولی پس از فروپاشی شوروی، در آخرین کتاب خود، که همان زندگینامه میباشد، نظر شخصی و علمی خود را اعلام میکند.

دیدگاهتان را بنویسید