گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته

ب – بهبود محیط زیست شهر تهران. شهر ری هفت تلگراف، رشت ۷تلگراف، آبادان شش تلگراف، مشهد پنج تلگراف، قم پنج تلگراف، اصفهان چهار تلگراف، شیراز چهار تلگراف، بهبهان دو تلگراف، خرمشهر دو تلگراف، پهلوی دو تلگراف، و سایر اسامی که میخوانم هر کدام یک تلگراف تویسرگان، لنگرود، بجنورد، بابل، بندرگز، بروجرد، چالوس، آغاجاری، خرم آباد، چهارگان، کرج، الیگودرز، محمودآباد، بابل، قصر، رضاییه، مرزن آباد، شاهپور، تبریز، لار، تلگرافات اینها است و چون نمیتوانم امضاء کنندگان محترمش را بعرض آقایان برسانم و مطالب را هم جداگانه بگویم فقط خلاصه ایی از مهمترین مطالب این تلگرافات را که از نمایندگان محترم خواستهاند بنده بعرض میرسانم تمام تلگرافات بدون استثناء پشتیبانی از دکتر مصدق و تنفر از دولت آقای قوام و خوشنودی از سرنگون شدن آن دولت پوشالی و مزدور اجنبی است و تقاضای محاکمه مسئولین قتل دسته جمعی ملت رشید ایران در واقعه سی تیرماه ۱۳۳۱ (اقبال – همه تلگرافات اینطوراست وهمه این تقاضا را دارند) عرض کردم البته همه این طوراست ضبط مایملک قوام بنفع شهدا و کسانی که زخمی شدهاند و فامیلشان که فاقد وسایل زندگی هستند و شکایت از کاندیداها که بانتظار وکالت از پنجاه ناحیه ایی که انتخاباتش انجام نشده که بمحض این که دیدند قوام سرکاراست تلگرافهای تهنیت و تبریک زدهاند و البته مردم تقاضای انتقام از کسانی که خیانت به مملکت کردهاند بنحو اشد دارند.

قنات آبادی – بعد از این شبیخونی که در این چندروزه عمال استعماردراین مملکت زدند و منجربقتل یک عده ایی از برادران ایرانی ماشدومجلس شورای ملی هم قیام مردم تهران وشهرستانهاوشهادت آنهارایک قیام ملی تلقی کرد، از اطراف وجوانب طوماروتلگرافات متعددی بخصوص ازمشهدورشت وتهران رسیده وازنمایندگان ملت وآن کسانی که خودشان رامنتسب بمردم میدانندتقاضاکردهاند که انتقام خون بیگناهان رابکشد(صحیح است) روی سخن مردم بانمایندگان ملت است وآن کسانی که خودرامنتسب بمردم میدانندبخصوص این طومارکه مردم تهران جامعه بازرگانان و اصناف و پیشه وران و تمام طبقات امضاء کردهاند و تقدیم محضرحضرت آیت الله کاشانی نمودهاند واعدام واعدام دوزاده تن ازجلادان واقعه سی ام تیرماه رانمودهاند که راس این جلادان آدم کش قوامالسلطنه جانی است سرهنگ قربانی ویکعده دیگراست این طومارها را تقدیم مقام ریاست میکنم ومن بنام ملت تقاضامیکنم هرنماینده ایی که منخب ملت است در این انتقام وخونخواهی شرکت کنداین طوماری هم بوسیله آقای جلالی متعلق باهالی ناصریهاست تقدیم میشود.

این فقرا بودند که فداکاری کردند (صحیح است) احترام برای آنها قائل شوید: ثروتمندان، کسانی که در مجلس دارای همه چیزهستند این پنبه را از گوشتان بکشید که ملت خواب است این را شوخی مثل یکهفته قبل تصور نفرمایید اینها نمونهاست، این یک حالت عصبانیت و عصیان ملت است اگر شما بحرفهای حقشان گوش ندهید آنها که نمانیده اطاعت و تحمل بدبختیها هستند اگر شما بدردهای حقه آنها که قدم برداشتن در راه اصلاحات مجازات خائنین است نپردازید چون آمال ملت ایران مشخص شدهاست آنها حق خودشان را خواهند گرفت ولی بنده یقین دارم هیچ کس از اجرای این آمال و کمک در این راه نه امروزکه تنور گرم است و نه ۸ماه دیگر که این تنور سرد خواهدشد کوتاهی نخواهدکرد (اخگر- سرد نخواهد شد) مسلم است تنوری که با احساسات و آرزوها و آتش عشق مردم گرم بشود هرگز سرد نخواهدشد و یقین دارم تمام مطالبی که از روی حقیقت و از راه انصاف و خیر مملکت باین مجلس بیاید بعدا هم موافقت و تصویب نمایندگان را انشاء الله به اتفاق آراء خواهد داشت آن نمایندگان!

با این ژاندارمرى البته شما کارى نمیتوانید بکنید. » این جمله را بلند گفتم و ناظم پرسید: «چطور آقا؟ شریف با چشمهای متعجب، دندانهای سفید محکم و پیشانی کوتاه که موی انبوه سیاهی دورش را گرفته بود، بیستودوسال از عمرش را در مسافرت بسر برده و با چشمهای متعجبتر، دندانهای عاریه و پیشانی بلند چین خورده که از طاسی سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر بشهر مولد خود عودت کرده بود. با ته ریشی و سر ماشین کردهای ویخهٔ بسته.

گاهی ویرش میگرفت اصلا سر کار نمیرفت، چون او نسبت بهمهچیز بیاعتنا و لاابالی شده بود و بهمین جهت از سایر رفقای همکارش که پررو و زرنگ و دزد بودند عقب افتاده بود، چیزی که در زندگی باعث عقبافتادن او شده بود عرق و تریاک نبود، بلکه خوشطینتی و دلرحیمی او بود. او در سن چهل و سه سالگی پس از طی مراحل ضباطی، دفترداری، کمکمحاسب و غیره بریاست مالیهٔ آباده انتخاب شده بود. ما موظفیم که علت و هدف این رستاخیزعظیم ملی را مورد دقت و امعان نظر قرار دهیم (صحیح است) بعقیده بنده علت آن رنج و محرومیتهای متراکم و درهم فشرده ایی است که ملت نجیب و بردبار ما طی قرون متمادی از خویش و بیگانه متحمل نموده و هدف آن ایجاد یک ایران نوینی است که بتوان دور از نفوذ و مداخله اجانب بطور آزاد و سرفراز و مطمئن زندگی نمود برای نیل بهدف مزبور آنچه لازمه فداکاری و از جان گذشتگی بود ملت رشید و زجر دیده ایران از خود نشان داد، با آتشی که در کانون سینههای پردرد و عصبانی و شعله وربود آتش اسلحه سنگین را خنثی نمود فریادهای جوانان ناله و ضجههای پیرمردان و پیرزنان باغرش سهمگین مسلسلها و تانگها و زره پوشها مقابله کرد: بالاخره مردم ایران وظیفه ملی خودشان را بنحو احسن و تا سر حد کمال انجام دادند و خواهندداد.

کاظمی – نظربفوریت این دو موضوعی که عرض میکنم دو لایحه تقدیم میشودکه تا جریان پارلمانی خودش را طی بکند در ضمن تکلیف برنامه دولت هم معلوم میشود یکی ماده واحده ایست برای اجازه پرداخت حقوق تیر ماه مستخدمین دولتی و یکی دیگر برای تمدید حکومت نظامی در خوزستان بمدت ۳ ماه است. در بحبوحه آن وقتى که ارتش قرمز ایستاده بود و حاکمیت ایران در دست او بود آنجا ایستادیم و مبارزه کردیم با آنها و بعد هم مرا گرفتند و نزدیک بود خود مرا بکشند ولى خدا نخواست و بعد هم تبعید کردند ولى عدهاى هستند که میخواهند از روزنامه ارتزاق بکنند و با فحاشى خودشان را اداره بکنند درآمدشان از این راه است روزنامه یکى از ارکان مشروطیت است و باید مثل مشروطیت وزین باشد باید مثل مشروطیت و ارکان دیگرش آبرومند باشد روزنامه آبروى مملکت است وقتى خارج میبرند میخوانند باید بدانند که ما در یک محیط با آبرو، با حقیقت با عفت زندگى میکنیم امور فرهنگى که چه عرض کنم!

شیارهائی مثل جای پنجهٔ کلاغ گوشهٔ چشمش دیده میشد که با سکوت بلیغی بمنزلهٔ آینهٔ پیری خود شریف بشمار میرفت. این لکهها اگر قبل از وقایع قیام ملی بود باز مورد پوزخند بعضی از آقایان واقع میشد ولی با چشم خودتان دیدید برای حفظ استقلال این مملکت جلوی تانک ارتش ایستادند و عقب نشینی نکردند و ثابت کردند که این طومارهاییکه امضاء شده ظاهری نیست ملت ایران استقلال خودش را با خون خودش ضمانت کردهاست ناچار من این طومارها را تقدیم مقام ریاست میکنم که همانطوریکه آقای مکی تقاضا کردند دستور بفرمایید اینها را که افتخارات مملکت ایران است در یک محل مخصوصی بایگانی بشود اما راجع به تلگرافاتی که رسیده از کرمانشاه، قصرشیرین، خمین، شیراز، همدان، کنگاور، اسدآباد، قصرشیرین، صحنه، شاه آباد، خرمشهر، سنقر، اصفهان، مشهد، اسدآباد کردستان مقدار بسیار زیادی تلگرافات رسیدهاست چون این تلگرافات یک قسمتش اظهار قدردانی از بنده و رفقای بندهاست اینها را بنده سند افتخارات خودم میدانم اینها را اجازه میخواهم که تقدیم مقام ریاست مجلس نکنم ولی آنچه مربوط باین عمل نیست و مربوط باظهار انزجاز از دولت قوام و تقاضای انتقام خون جوانان ملت است تقدیم ریاست مجلس میکنم و عرایض خودم را خاتمه میدهم و بقیه وقت خودم رابه آقای مهندس حسیبی میدهم.

ملک مدنی – متاسفانه روزی که این لایحه رادرکمیسیون بودجه تهیه کردیم وآنجارای دادیم جناب اقای دکتر آذروزیرفرهنگ کارداشتند آقای معاون آقای دکتر نصیری حاضرشدند اگرایشان درآن جلسه کمیسیون حضور داشتند آن فرمایش رانمی فرمودند ما اینجاحکومت اکثریت هستیم مانمی توانیم جمعیت رادرنظرنگیریم وبگوییم حکومت اقلیت برقراراست مجلس شورای ملی تمام کارهایش روی اقلیت واکثریت است (امامی اهری – پول را کی میدهد) اجازه بفرماییداین موضوع خیلی بحث شده درکمیسیون آقای دکتر نصیری پافشاری کردند ولی اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون این نظرراتاییدکردوهم استدلالشان موجه بود (صحیح است) مادراین مقام هستیم که تعلیمات عمومی واجباری راتوسعه بدهیم وعمل کنیم این هدف ماست واگریک نقطهای که جمعیت دارد ولی هنوزتوفیق پیدانکرده که عرض وتقاضای خودش را بگیرد نبایدمحروم بماند شان وزارت فرهنگ این است ه آنجاییکه مردم به فرهنگ توجه ندارند آنهارامهیا وآماده کندبرای چه چیزوزارت فرهنگ اصلا تشکیل شد؟

نبوی – درضمن یک لایحه که برای امرمعینی ازطرف دولت تقدیم شدهاست نمیشود که تمام نقائص مملکت را رفع کردوضع مملکت ماطوری است که حتماهرسال بایستی یک مبلغی اضافه بربودجه سال پیش بفرهنگ دادبرای اینکه نه تنهاکارهای فرهنگ بانتهایش نرسیده بلکه هنوزدرمراحل مقدماتی است ماباید حتما تعلیمات اجباری رادر مملکت اجراکنیم وکاری کنیم که تمام سکنه مملکت باسوادشوند برای اجرای این منظور چون پول زیادی نداریم که بدهیم وسایروسایل کار ازقبیل آموزگار وغیره طوری نیست که بشودفعتا این کارراکرد ناچاربایدهرسال یک مبلغی بربودجه وزارت فرهنگ بیفراییم این کاراز بعدازشهریور تابحال هرسال شده با اینکه اوضاع مملکت نابسمان بود ومرتب نبود با اینحال باز دولتهاومجلس کوشش کردند وهرسال یک مبلغی به بودجه فرهنگ افزودند ودرولایات تا آنجاکه میسربود مدارس تاسیس شد ولی امسال دولت نتوانست بودجه رابقدری که احتیاج داشت تنظیم کندودرموقع خودبدهد ناچارالان این را آوردهاند حال بایستی کاری کرد که منظور مردم ومنظوردولت تامین شود بعضی ازبودجههای مملکتی ومخارج دولتی است که آنهاراممکن است تبعیض کرد.

وظیفه ایکه فعلا متوجه ما نمایندگان میباشد این است که این احساسات مردم را با عقل و تدبیر و منطق رهبری کنیم و بطرف هدف و غایتی که در نظراست هدایت نماییم وبه نتیجه ثمربخش و مطلوب برسانیم و در محیطی آرام و دور از تشنجات و اختلافات خواستههای مردم را جامه عمل بپوشانیم و از خونهای ریخته شده در خاک ایران نهالی بارور و سایه گستر تربیت کنیم که مردم بتوانند در پناه آن روزگاری هم در رفاه و آسایش زندگی کنند و اگر این کار را نکنیم و خدا نکرده غفلت و مسامحه ورزیم کار از کار میگذرد ولی ملت بیدار و هشیار ایران که ناظر اعمال و شاهد سیاست ما است از تقصیرات ما نخواهدگذشت.

و امیدوار است با مساعدت و هدایت نمایندگان محترم سعادت خدمت بکشور نصیب این جانب و همکاران بشود و بتوانیم چنانکه باید و شاید بر وفق آرزوی خود و جمیع دوستداران این سرزمین باصلاح امور کشور توفیق حاصل کنیم. غایبین با اجازه آقایان: محمود محمودی – حسین فرهودی- محمدعلی منصف- محمدعلی مسعودی- دکتر طبا- سرتیپزاده- دکترهدایتی- دکتر غلامرضا کیان- دکتر سید امامی – احمد حمیدیه – کشاورز صدر. مهندس حسیبی – بنده چون اولین دفعهای است که پشت تریبون مجلس پس از رسمیت و حاضربکار شدن مجلس صحبت میکنم یکبار و برای همیشه بنام خدا شروع بصحبت میکنم و با بسم الله الرحمن الرحیم عرایض خودم را بعرض نمایندگان محترم و ملت ایران میرسانم (سیدجوادی – اجرش با سید شوشتری) انشاء الله، مدتی است که جلسههایی که در مجلس میبایست در این مواقع خطیرتشکیل بشود متاسفانه درست نشده، یعنی ریاست محترم سابق مجلس از تشکیل جلسهها با نظریات خاصی جلوگیری میفرمودند و مواقعی که قبلا حساب شده بود برای رسمی شدن مجلس و دعوت آن انتخاب میفرمودند امیدوارم که نایب رئیسان مجلس که از اشخاص مورد علاقه مند هستند از این طرز عمل شان خودداری کنند و خودداری خواهند کرد تا این پیش آمدها تکرار نشود، در این مدت مقدار زیادی تلگرافات برای بنده رسیده این تلگرافات را موفق نشدهام بموقع خودش و طبق زمان و مکان تقدیم کنم فقط الان صورتی از این تلگرافات بعرض مجلس میرسانم و جناب رئیس هم اجازه میفرمایند آنهاییکه اقدامی لازم ندارد تقدیم کنم و بقیه آن تلگرافاتی که اقداماتی دارد بنده خودم نگه دارم و پس از اقدامات تقدیم کنم.

سید سجاد حججی – بسم الله الرحمن الرحیم ، از جناب آقای رئیس تقاضا میکنم آنهائی که اولاد تقاضا داده اند و پیشنهاد کرده اند همچنین تقاضا می کنیم اشخاصی که عربی را خوب می فهمند و میتوانند از نظر انقلاب ایران بهترین بیانات را در آنجا منعکس کنند بروند و همچنین آنها که اعتبارنامه هایشان صادر نشده است اگر در این قرعه باشند این ها بالاخره بی فایده است لذا افرادی بروند که میتوانند از نظر انقلاب ایران ثمر بخش باشند .

نبوی – بله بیانات، جناب آقای شوشتری نماینده محترم بسیار متین وصحیح بود ولی میخواستم عرض بکنم معایب و گرفتاری ما در مملکت خیلی زیاد است اگر یک لایحهای یا طرحی یا قانونی برای رفع یکی از آن معایب به مجلس آمد تمام آنها را نمیشود در ضمن آن طرح رفع کرد هر کدام آنها بایستی بجایش باشد از طرفی اظهار نظر فرمودند که تعدادی از این دهات یا تمام دهات یا تمام آنها را بطور مزایده بفروش برساند و حال آنکه در گذشته همین کار را کردند همان خالصه هائی که حضرت تعالی از طرز فروش آنها تنقیح فرمودید و فرمودید بصورت خوبی انجام نشد از طریق مزایده شد این همان کاری بود که قانون اجازه داده بود و دولت هم کرد حالا بنده عرض نمیکنم آن عمل صحیح بود آن کار بنفع مملکت بود یابه ضرر مملکت در هر صورت آن املاک را اشخاصی خریدند و فعلاً هم آباد شدهاست اگر هم منظور ما افزایش محصول مملکت باشد به محصول مملکت فروش آن املاک افزوده و آلآن هم بر تعداد دهات آباد مملکت از آن طریق افزوده شده مطلب دیگری که در اینجا هم حضرتعالی و هم سایر آقایان مکرر فرمودند موضوع خوزستان است اراضی خوزستان قانون مخصوصی دارد مربوط به این قانون بهیچوجه نیست آن قانون اگر بد تنظیم شده یا بد اجرا شده ارتباطی باین کارکه الان دولت میخواهد اترا انجام بدهد ندارد آن اگر بد اجرا شده بایستی که وزارت دارایی جواب بدهد اگر قانون بد وضع شده باید مواد را بیاورند اینجا اصلاح کنند فعلاً وزارت دارایی و دولت حاضر شدند با حسن نیت یک عملی انجام بدهند که این عمل از صدر مشروطیت تا بحال جزوآمال وطن پرستان مملکت بوده (صحیح است) اگر شما بمرام نامه احزابی که در ایران تشکیل شده مراجعه کنید در تمام آنها میبینید که نوشتهاند فروش خالصجات به رعایا این رعایا سالها در این مملکت زحمت کشیدهاند و سالها در این املاک کار کردهاند وباصطلاح معروف حق آب و گل دارند این املاک را آنها ایجاد کردهاند حالا ما نبایستی در مقابل این فکری که دولت کرده مشکلاتی ایجاد کنیم (یکی از نمایندگان – مال رعایاست) بله مال رعایاست ما باید کاری کنیم که باین منظور برسیم مال خود راجع به بهره مالکانهاست تا وقتی که برعایا واگذار نشده گفتهاند که بانک کشاورزی وصول کند وبدولت بدهد وقتی که املاک مال او شد از بهره مالکانه استفاده میکند فقط خواستم یک تذکری بدهم که این بهره مالکانه یک جمله بآن اضافه شود که بطریق معمول سابق (مکرم- البته از تاریخ تحویل) نه اینکه بانک کشاورزی بهره مالکانه را یک رقم زیادتری فرض کنداز رعایا مطالبه کند که برای آنها دادتش مشکل باشد وخلاف انصاف، ویک پیشنهادی هم کردهام و تمنی میکنم آقایان موافقت بفرمایند این قانون زودتر شور اولش بگذرد که اگر همین جور در این عمل بشود ۶-۷ ماه کار خواهد داشت.

نایب رئیس – کمیسیون محاسبات رسیدگی میکند بعد اصلاح خواهدشد. هر مملکتى هر ملتى مطابق توانایى خودش از خودش دفاع میکند (صحیح است) تا آخرین لحظه توانایى خودش از خودش دفاع میکند (صحیح است) اگر ما توانستیم در دفاع مهاجم را بیرون راندیم که چه بهتر، اگر یک سال مقاومت کردیم و شکست خوردیم، اگر ده روز مقاومت کردیم و شکست خوردیم، اقلاً در دنیا سربلندیم میگوییم مقاومت کردیم، ولى شکست خوردیم ولى چطور ممکن است این فکر در نظر بیاید که ممکن است ما مقاومت نکنیم. اما از صنایع دستی که در این شهر وجود دارد و افراد می توانند با خرید آنها به عنوان سوغات به شهر خود ببرند، می توان به گلیم، شیشه و بلور، سفال و مجسمه اشاره کرد.

نایب رئیس ـ دیگر پیشنهادی نیست اعلام رای میشود ماده واحده با اصلاح قرائت میشود و با ورقه رای گرفته میشود. کاظمی – بطوریکه از نامه جناب آقای نخست وزیرهویداست ایشان بواسطه کسالت متاسفانه نتوانستند شرف حضور بهم رسانند بنابراین به بنده فرمودند که بمعرفی هیئت دولت مبادرت کنم بنابراین بهتراست نامه ایی را که ایشان نوشتهاند عینا قرائت کنم. نایب رئیس – آقای وکیل پور وکیل پور- بنده میخواستم عرض کنم که صورت مجلس بایستی قبلا تصویب آنرا اعلام فرمایندآن وقت موقع قرائت تلگرافات بشودخودبنده هم تلگرافاتی دارم وقتی که صورت مجلس تصویب شدآن وقت این تلگرافات رابعرض میرسانم یک تذکرنظامنامه ایی است که عرض خواهم نمود.

دیدگاهتان را بنویسید