گوسفند رومانف – قیمت خرید و فروش رومانوف اصل – Romanov

مرحله اول زایمان که شامل انقباضات رحمی و شل شدن گردن رحم است بطور متوسط 20/36 دقیقه می باشد که طول این مرحله در گاومیش های شکم اول بیشتر از گاومیش هایی است که چند بار زایمان کرده اند. هنگامیکه در چند جلسه قبل مجلس صحبت از تقسیم اراضی زراعتی میان صاحبان واقعی آن بمیان آوردم و ناگهان فرباد تکفیر از هر طرف برخواست و در خارج از این مجلس محترم آنرا مخالف با شرع خواندند و مرا تهدید بارتداد و عقوبت کردند بی اختیار منظره محاکمه گالیله بخاطرم آمد. شما اگر میخواهید خیلی ترویج اسلام کنید زندگانی حضرت علی را ترویج کنید (شوشتری ـ انه عمل غیر صالح) عرض کنم یکی از قسمتهائی که بنده میخواستم تذکر بدهم مربوط باجرای قانون است در مملکت بالاخره مالکیت تحدید شود در نظر اسلام مالکیت در مورد مستغلات نیز مانند مالکیت اراضی مزروعی است اگر نسبت بقیمت اراضی مزروعی و املاک بزرگ و وسیع آقایان معتقدید که قیمت را مطابق میل مالک باید پرداخت پس چرا راجع بمال الاجاره مستغلات این نظریه اجرا نمیشود و اداره مال الاجاره هر مبلغی که صلاح میداند بمالک مستغل تحمیل میکندن موضوع دیگر موضوع تبعید افراد حزب تودهاست که بنده میخواستم در این مورد صحبت بکنم ما نبایستی روی حب و بغض یا روی ترس و غیر قانونی تلقی کردن یک دستهای بر خلاف قانون با آنها عمل بکنیم امروز با اینکه تمام آنهائی که داد دموکراسی و آزادی میزنند و شاهنشاه مکرر فرمودهاند که من بجز قانون از هیچ چیزی طرفداری نخواهم کرد (صحیح است) چطور پس هیئت دولت راضی میشود که در موارد مخصوصی بر خلاف قانون عمل شود آقایان میدانند بعد از حادثه ۱۵ بهمن حکومت نظامی در تهران اعلام شد چند روز بعد یک جوان آسوری بجرم کشتن مادرش در محکمه و با آنکه معلوم گردید دیوانهاست محکوم باعدام شد و فرمانداری نظامی اعلام کرد که از نظر تسریع در اجرای قوانین در ظرف ۴۸ ساعت قاتل را دستگیر و محاکمه و اعدام کرد (کشاورز صدر ـ این دولت که ملغی کرد) این تذکرات را میخواهم بآقای هیئت بدهم که مواظب جریان باشند.

من در برنامه دولت آقای ساعد اعتراض کردم که چرا موضوع تجدید مالکیت در برنامه دولت ایشان ذکر نشدهاست وتذکر دادم که اعلیحضرت همایونی در امریکا موضوع را با صراحت هر چه تمامتر وعده فرمودند، (شوشتری ـ راجع بخالصه بوده) برای اینکه دانسته شود من نظری بجز خیر و صلاح مملکت و اجرای منویات خیرخواهانه پادشاه نداشتهام عین بیانات اعلیحضرت را در یک مصاحبه مطبوعاتی امریکا که اداره تبلیغات آنرا چاپ و منتشر کردهاست قرائت میکنم.

من با اعتراف آقای فرامرزی کاملا شریک هستم، ولی آقای فرامرزی توجه نداشتهاند که مسئولیت نظارت در اجرای صحیح قوانین متوجه دادستان کل است. حکم محکمه نظامی لار را به یکی از شعب دیوان کشور نقص کرد و صریحا در من حکم تذکر داد که محکمه نظامی بهیچوجه شایستگی و صلاحیت رسیدگی بدعاوی قبل از اعلام حکومت نظامی را ندارد این حکم دیوان تمیز که قاطع مباحثات مربوط صلاحیت دادگاههای نظامی میباشد درجه مسئولیت آقای دادستان کل را ثابت میکند. اما در برخی موارد و برخی از ویروسهای خاص که باعث حساسیت راه هوایی یا بیش حساسی راههوایی میشود ممکن است بیماری به مدت دو تا سه هفته باقی بماند.

در وضعی که خود جناب آقای منصور مکشوف است و میدانند از هر جا کشاورزان میآیند بطرف تهران برای اینکه کار ندارند و اگر امسال هم غلهها در انبار بماند و خریدار نداشته باشد وضعیت بسیار بسیار نامطلوبی را پیدا خواهد کرد استدعا میکنم که توجه بفرمایند که اداره غله نه بمفهوم اداره قدیمی که گفته میشود برای دولت ضرر دارد بلکه بعنوان (افیس دوبله) که در همه جا هست و خریدار غله هست بتواند عمل بکند و عرض کردم یک حداقل قیمتی را معلوم بکند وبگوید که دولت باین قیمت خریدار است و هر کس هم میخواهد بفروشد موضوع دیگرم مربوط بتریاک است راجع بتریاک صحبت بسیاری شدهاست بنده از کسانی هستم که نه خودم تریاکی هستم ونه پدارنم هیچکدام تریاکی نبودهاند البته زیاد علاقهای باین موضوع ندارم و تصدیق میکنم که دولت ایران یک گرفتاریهای بین المللی هم از این لحاظ دارد و اینهم بر بنده پوشیده نیست وقبول دارم ولیکن بازهم فعلا و در سال حاضر کشاورزان و مالکین وکسانیکه زمین دارند میدانند که تریاک برای اینکه بوجود بیاید مقادیر زیادی خرج دارد تا نمو کند و بوجود بیاید امسال این خرج شدهاست و بقراری که بنده اطلاع حاصل کردهام میخواهند بقیمتی خیلی نازلتر از سالهای گدشته تریاک را خریداری بکنند البته اینکه آیا باید اساسا تریاک را اجازه داده کاشته شود یا نه بنده هم موافق با محدودیت کشت تریاک هستم ولی مقصود این است که فعلا این تریاکی که کاشته شدهاست وتا بیست روز، یکماه دیگر بعمل میآید و مبالغی هم خرجش شدهاست توجهی بفرمایند که اینهم وضعیت مطلوبی داشته باشد.

یک صورتی دارم آن قطعه آن خطه آن وضعیت پهناور دشت، آقای محمد جرجانی همکار محترم من که افتخار میکنم یک همکاری دارم خدمتگزار این مملکت مثل محمد جرجانی، که خودش میداند منهم میدانم که قریب ۹۰۰هزار کیلومتر مساحت افتاده آنجا همه قابل زرع چه جور زرع، پنبه اش از مصر بهتر میشود گندمش بآن وضعیت است هیچوقت نشد در یک سال این سلمان اسدی و شرکاء شریدن از من خواستند آمدم رفتم و در گرگان ۲۹ هزار تن غله برای آنها معامله کردم آنوقت این وضعیت میشود الان در گرگان هم بیشتر آنهائی که میدانند خدا شاهد است منویات شاهنشاه ودولت ایران را تامین کنند هرچه میائیم بهرکس میگوئیم آقا بیائید لازم نیست ۹۰۰ میلیون، ۵، ۶ میلیون تومان بمصرف گرگان برسانید وام بدهید اما نه آنجور وام هزارتومان بده ۳۰۰ تومان رشوه صد تومان هم کسر بگذار وبعد هم نزول ۱۰۰۰ این جور بمردم قرضه میخواهند بدهند بیائید اینجا ۴ نفر آدم با تقوی آدم اساسی بفرستید تامین کنید این مملکت را کرد کوی قصبه باین بزرگی که همیشه رادع و مانع هزارها نقائص برای رشت و مازندران و گرگان بود این کرد کوی بیک وضعیت افتاده از فقر و بیچارگی که خدا شاهد است هر ایرانی برود آنجا متاثر میشود شما میفرمائید اذربایجان باین صورت افتاده بخدا گرگان ما بدتر شدهاست برای اینکه یک مامور جزء میرود آنقدر آنجا اشکالتراشی میکند که حد ندارد آنجا بانک کشاورزی میخواهد آنجا باید رفت و نگاه کرد جناب آقای مشرف الدوله نفیسی هم قربانش بروم بمن وعده میکند که بیا برویم گرگان من بیچاره پا میشوم با قرض و قول حاج حسن مختاریان بمن قرض میدهد ماشین میگیریم میرویم آنجا بعد میبینیم آقا تشریف آوردهاند تهران، عجب رفتیم عجب نتیجه گرفتیم عجب بمملکت خدمت کردیم گفتم آقا باید برویم آنجا بشاهنشاه عرض کردم فرمودند راهش باید اینطور بشود شهر باید اینطور بشود برق باید اینطور بشود و وضعیت اینطور بشود کسی گوش نمیکند جنابآقای منصور آنروز هم گفتم دولت اسرائیل برسمیت شناخته میشود باید بشناسید یا نباید بشناسید مصالح مملکت را دولت ایران باستقلال فکر باید هر موقع عمل بکند نه باو تحمیل بشد ما هیچ جور حاضر بتحمیل نیستیم آیا این برسمیت شناخته شدن با کمیسیون امور خارجه مجلس مشورت شده است؟

تیمور تاش ـ چون فراکسیون ملی موافقت خودش را بادولت حاضر اعلام داشتهاست بنده هم طبیعه درصف موافقین وارد شدم و نظر داشتم شایدمطلب بسیار مفصلی در اطراف برنامه صحبت کنم خوشبختانه حسن استقبالی که مجلس از دولت جناب آقای منصور کرد مرا بی نیاز از این فکر کرد این حسن استقبال از دوجهت بود یکی اعتمادی که بشخصه آقای منصور داشته وایشان را همیشه مرد مثبت کاردان ومدیری تشخیص دادهام (صحیح است) و دیگر از لحاظ این که دولت تازهای روی کار آمدهاست دولتی است که تا کنون عملی انجام ندادهاست و بنابراین نمیشود ایرادی باو گرفت تصدیق میکنم باینکه دولت حاضر همانطور که همکار مخالف محترم فرمودند وارث ناگواریهائی است ولیکن راسا مقصر نیست و کاری انجام ندادهاست بنابراین تصور میکنم که بایستی دید که چه کار خواهد کرد و چه عملی انجام خواهد داد و اگر هم راجع بمدت نطق بیش از نیمساعت را آقایان محترم قبول نفرمودند من خیال میکنم بیشتر بهمین لحاظ بود اگر برای دولت گذشته دو ساعت موقع معلوم کرد بازهم خیال میکنم برای این بود که دولت گذاشته مدت مدیدی روی کار بود و باید مسئولیت اموری را که انجام داده بود و یا بیشتر انجام نداده بود بر عهده بگیرد (صحیح است) منطق حکم میکند که موافقش بعد ازمخالفین صحبت بکنند در این مقام باشند که حتی المقدور جواب او را بدهند خوشبختانه دوست عزیز من آقای شوشتری مخالفتشان بیشتر جنبه اصولی و انتقارد از اجتماع داشت این انتقاد را بنده هم تصدیق میکنم.

همه میتوانند این چه نفاق ودوئیتی است ببخشید دوئیت غلط است ولی اصطلاح غلط اگر مشهور شد برای فهم مردم آقای ناظرزاده که اعتراض کردید بمخبرین جراید غلط است اشکالی ندارد معمولا درعین حرف زدن بحرفهای دیگران هم متوجه هستم (ناظرزاده ـ پس مونوپل هم که فرمودید) دیدید عذر خواستم گفتم زبان سعدی باید حرف بزنیم که وضعیت ما باین صورتی درآمدهاست که دنیا ناظرش شدهاست ما بوضعیتی دچار شدهایم که هر وقت میائیم دست بزنیم بمایههای اساسی و اندوختههای تحت الارضی و روی زمین دچار یک تشنجی غیر مرئی و یک دست مرموز میشویم گاهی سقاخانه درست میشود گاهی آدم کشی درست میشود گاهی واشیخا میشود گاهی وا طبیعتا میشود گاهی حمله باین گاهی حمله بآن و باین صورتی میشود که همه ماندهاید این مطالبی را که بنده عرض میکنم نه از نظر مخالفت با دولت است من بهمه آقایان ارادت دارم خصوصیت دارم با هر کس هم که اشنا شدم خدا شاهد است مگر اینکه یک امر برخلاف مصالح مملکت انجام شده باشد این ازشان روزنامه نگار نیست تا تحقق قضائی پیدا نکردهاست که کسی از وظائف اداری و وظائف ملی منحرف نشده کسی حق ندارد بگوید این رجال فاسد ما فسادش در کدام محکمه ثابت شده منشاء است از کجا سر مییزند من بهمه ارادت دارم اما در عین ارادت جناب آقای منصور من نمیتوانم نگویم مملکت ما محتاج باصلاحات است این مردم چشم باین کعبه آمال دوختهاند این مردم اینجا را مرکز قدس و مرآت شهود میدانند آیا چرا نباید کف نفس بکنیم یک جنبش ملی یک ارداه، یک همت یک توکل یک اجرا.

آقایان هزارها مردم آواره این مملکت سر بدشت و بیابان گذاشتهاند برای پیدا کردن یک لقمه نان صدها فرسخ راه را با زن و بچه خود پیموده و شهر بشهر میگردند. برای اینکه گرفتار عقوبات خطرناک کفری که گفتهام نشوم و اگر در اظهار نظر نسبت به تقسیم اراضی در محضر آقایان مالکین بزرگ و فئودالهای مقتدر ایران، که شرائین مملکت را در دست دارند بر خلاف مصالح و منافعشان و فقط بخاطر طبقه محروم این مملکت عرض کردهام مورد عفو واقع شوم با صدای بلند د رمحضر مالکین بزرگ و ثروتمند ترین مردم این مملکت و فئودالهای با نفوذ و مقتدر دعای توبه را بزبان جاری میکنم (احسنت).

وقتی همه گاو ها وارد عرصه رقابت شدند یک توپ سومی رها می شود که نشان دهنده حضور همه گاو ها در مراسم است و در نهایت توپ چهارم نشان می دهد که تمامی گاو ها در حال دویدن و رقابت هستند و گاو دوانی به صورت درست در حال انجام است. تصویری که در این بخش در حال مشاهده آن هستید، مربوط به یک قوچ رومانوف می باشد. گاهی اوقات در موارد شدیدتر خروسک، ممکن است پزشکان از لوله های تنفسی برای رساندن اکسیژن به کودک کمک بگیرد. 4. با استفاده از گاو آهن اتفاقات بسیار جالبی برای خاک به وجود می آید به طوریکه علف های هرز یا در حین شخم زدن بریده می شوند و یا از ریشه کنده می شوند و یا با زیر و رو کردن به زیر خاک مدفون می شوند.

چرا که لازم است بعد از شناخت دقیق اقدام به پرورش دام با بازدهی بالا کنند. دستگاه چیزل باغی اوریاد یا به عبارت دیگر زیرشکن، عملیات شکستن لایههای سخت شده زیرین خاک را به بهترین نحو ممکن انجام می دهد به گونهای که پس از استفاده از این دستگاه زمین احیا شده و امکان نفوذ آب و سهولت حرکت ریشهها در خاک فراهم میشود. تحمل گیاه به شوری رابیشتر می کند ،مقاومت گیاه را در برابر کم آبی افزایش می دهد ،مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماری ها زیاد می کند ، راندمان آب آبیاری و کودهای ازته را بالا می برد ، عمل فتوسنتز را زیاد می کند ، تنش رطوبتی را کاهش می دهد.

این افراد با خرید این نژاد نسبت به واکسینه کردن پرنده در برابر انواع بیماری و امراض مربوط به پرندگان اقدام میکنند، تا هیچ خطری متوجه این پرندگان نباشد. در بیشتر مواقع سرفه کردن باعث استفراغ میشود پس سعی کنید در طی درمان بیماری به کودک غذای جامد ندهید. تتبع کنید ببینید کیها بودند آن ایرانی و آن عظمت که آمدم اصفهان عظمت خداپرستی را دیدم امروز طوری شده که ما را بالحان مختلف باقلام مختلف بصور مختلف در ممالک دنیا بی آبرو قلم بدهند ما را بی علم قلم بدهند بی دانش قلم بدهند ما سرچشمه علم دنیائیم سرچشمه ادب دنیائیم سرچشمه فهم دنیائیم والله العظیم نفس خود را فدا میکنم و تمام مطالبی را که گفتم آقای علی منصور برو اگر دستت باز شد کار کردی، موضوع نفت یک موضوع کوچکی نیست مگر وطن پرستی مونوپل، استغفرالله کلمه خارجی نمیگویم آقای سید جلال الدین تهرانی بشما اعتراض دارم باید هر چه بعد از این حرف میزنید فارسی حرف بزنید بزبان شیخ سعدی حرف بزنید اولا وطن پرستی انحصاری نیست مگر آقائی میتواند وطن پرست و وطن خواه باشد اولا وطن پرست معنی ندارد وطن خواه باید مثل معشوق پدر وطنش را دوست بدارد پرستش مال پروردگار است و بس مگر انحصاری است خدمتگزاری به مملکت را فلان آقا میتواندبکند من نمیتوانم بکنم شما نمیتوانید بکنید.

من از جناب آقای رفیع سؤال میکنم آقا شما در کمیسیون خارجه هستید با شما آیا مشورت شده بود؟ بتبلیغ از خارج مجلس و از داخل مجلس بالاخره آقا را ساقط میکنند من حتم دارم ایشان هم مثل آقای ساعد آن حوصله را ندارد نخیر ایشان را هم خواهم دید خوش استقبال و بد بدرقه هستیم. امرالله صالح معاون نخست حکومت پیشین افغانستان میگوید که طالبان با تقلید از راولپندی مردم افغانستان را به وسیله باجگیری از جهان تبدیل کرده اند. نایب رئیس ـ رای میگیریم به پیشنهاد آقای صفائی باینکه نیم ساعت دیگر بمدت نطق آقای آشتیانیزاده افزوده شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

با آنکه فقه اسلامی خریدو فروش برده و بنده را مجاز دانسته و چند فصل مهم از فقه اسلام را موضوع ((بردگی)) اشتغال کردهاست معذلک امروز اگر یک مسلمان کسی را بعنوان غلام خریداری کند شما مسلمانها، شما آقایانی که طرفدار شرع مطهر هستید آیا اورا سفیه دیوانه، وحشی و خونخوار نمخوانید؟ اگر ملاحظه بفرمائید که اوضاع خوب نیست و یک معایب و نواقص هست باید اینطور نتیجه گرفت که راهی که تا حالا رفتیم یکقدری منحرف بوده (صحیح است ـ صحیح است) برنامه عبارتست از طرز منشی و طرز عمل، بیخود داخل تمام جزئیات شدن، آقایان تمام یکرشته مطالبی فرمودند راجع بامور قضائی، جزائی، اقتصادی، اداری، برنامهای همه چیز را فرمودند اما بنده نمیتوانم تمام اینها را جواب بدهم برای اینکه بحث مفصل دارد بنده یک کلمه میتوانم عرض کنم که این نواقصی که در این زمینهها پیدا شده بایستی دید از چیست اینهمه که در این مملکت حرف زده شده و روزبروز هم هر چه حرف بیشتر زده شده کار خرابتر بوده (صحیح است) چرا؟

طول عمر طبیعی مرغ ابریشمی گلد بین ۷ تا ۹ سال است. یک حزب سیاسی در مملکت وجود ندارد و هر جا دسته متشکل و باهدافی ایجاد شود هیئت حاکمه بانواع و اقسام وسائل موجبات تفرقه و تلاشی آن را فراهم میسازد هر وقت هر یک از افراد طبقه حاکمه با کسی خصومت ودشمنی داشته باشد مارک کمونیست و توده باوزده و بسخت ترین عقوبتها گرفتارش میکنند هر کس حرف از دموکراسی و آزادی بزند او را اجنبی پرست و جاسوس لقب میدهند در صورتی که سردسته جاسوسان بین المللی را در راس تبلیغات و انتشارات مملکت قرار دادهاند تا بدینوسیله درس خیانت بجوانان مملکت بیاموزد.

دیدگاهتان را بنویسید